Англи – Монгол толь

АнглиlabelМонгол
10-KСанхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн нэр томъёоЖилийн тайлан
10-QСанхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн нэр томъёоУлирлын тайлан
aнэр үгийн тодорхой бус ялгац гишүүн
aнэгэн
aямар нэг
a once upon a timeэрт урьд нэгэн цагт
a manнэг хүн
to obtain a glimmering of sth.ямар нэгэн юмны тухай нэлээн төсөөлөл олж авах
aЦагаан толгойн эхний үсэг
АЛя нот
ab extraгадна талаас нь
ab extraГаднаас нь
ab incunabulisБүр анхнаасаа
ab incunabulisэхнээсээ
ab current electrode[geol.]тэжээлийн аб электрод
abbreviation[noun]товчлол
abbreviation[noun][comp.]Товчилсон үг
[noun][comp.][noun]Хураангуйлал
abbreviation[noun]үг хураах ёс
abbreviation[noun][comm.]товч үг
abbreviation[noun]товчлон бичилт
abbreviation[noun]хураангуйлах
abbreviation[noun]үг агшаах ёс
abbreviation[noun]багасгах
abbreviation[noun]хөгжмийн нотыг богиносгон бичих
abbreviation[noun][comm.]хураангуй
abbreviation[noun]богиносгох
A1[adjective]Маш сайн
aback[adverb]ар тийш
aback [adverb]ардаас
aback[adverb]гэдрэг
aback[adverb]хойшоо
aback[adverb]арагшаа
be taken abackцочирдох
be taken abackбалмагдах
be taken abackхиртхийх
be taken abackхалирах
take abackцочирдох
take abackгайхах
to take aback [verb]нүдийг нь орой дээр гаргах
to take aback[verb]цэл хөхрүүлэх
to take aback[verb]гайхал төрүүлэх
to take aback[verb]мэл гайхуулах
to take aback[verb]гайхуулах
taken abackтөөрөлдсөн
taken abackбудилсан
taken abackгайхсан
taken abackухаан алдахыг шахах
taken abackнүд орой дээрээ гарах
taken abackмэл гайхаж цэл хөхрөх
taken abackгайхан балмагдах
taken abackүхтэлээ гайхах
taken abackгэнэдүүлэн эзлэн авах
He was taken aback by the cost of the repairs Засварын үнийг дуулаад тэр хиртхийв
abacus[noun]сампин
abacus[noun][math.]тэнхлэгийн тор
abacus[noun][math.]номограмм
abacus[noun]тооцоо
abacus[noun]мохлог
to operate an abacus[verb]сампиндах
to operate an abacus [verb]сампин цохих
abandon[noun]эрээ цээргүй байдал
to abandon[verb]орхиж явах
to abandon [verb][law]татгалзах [өмч хөрөнгөнөөс, эрх мэдлээс]
to abandon[verb]орхих
to abandon a sinking ship[verb]живж байгаа хөлгийг орхих
to abandon one's wife[verb]эхнэрээ орхих
to abandon[verb]бууж өгөх
abandon[noun]биеэ барихгүй байх
to abandon[verb]хаях
to abandon a research project[verb]судалгааны төслөө хаях
to abandon[verb]хөсөр хаях
abandon[noun]чөлөөтэй байдал
to abandon [verb]хаялах
to abandon[verb]болих
to abandon the attempt[verb]оролдохоо болих
abandon[noun]эрч хүч
to abandon[verb]огоорох
to abandon[verb]тэвчих
to abandon[verb]тэвчээрлэх
abandon[noun]нүүрэмгий зан
abandon [noun]түргэн зан
to abandon a claim [verb]гомдлоо эргүүлэн татах
to abandon a position[verb]байр сууриа өгөх
to abandon hope[verb]итгэл алдрах
to abandon school[verb]сургуулиа хаях
abandoned[Adjective]орхигдсон
abandoned[verb]эзэнгүйдэх
abandoned[noun]эзэнгүйдэл
abandoned[noun]эзгүйрэл
abandonedэзгүй
abandonedхаягдмал
abandonedэвдэрсэн
abandonedзавхай шалиг
abandonedзавхай
abandonedбиеэ эзэмдэж барьдаггүй
abandoned[Adjective]гээгдсэн
abandoned[Adjective]хаягдсан
abandoned[Adjective]зогсоохын аргагүй
abandoned[Adjective]хянахын аргагүй
abandoned[Adjective]дураараа
abandoned[Adjective]биеэ барьдаггүй
abandoned [Adjective]өөдгүй
abandoned[Adjective]завхарсан
abandoned[Adjective]замаа алдсан
abandoned[Adjective]эзэнгүй
abandoned kitten[noun]орхигдсон муурын зулзага
abandoned mineшавхагдсан орд
abandoned site of a gerгэрийн буйр
abandoned vehicle[noun]тавьсан машин
abandoningтавьж өгөх
abandoning[noun]шийдвэрлүүлэлт
abandonment[noun]хоцрол
abandonment [noun]огоорол
abandonment [noun][law]татгалзах
abandonment[noun]хаях
abandonment [noun]хаягдмал байдал
abandonment[noun]нүүрэмгий зан
abandonment [noun]ганцаардал
abandonment[noun][law]татгалзал
abandonment [noun]гээгдэлт
abandonment [noun]хаялт
to abase[verb]бууруулах
to abase[verb]тушаал
to abase[verb]доромжлох
to abase[verb]буулгах
to abase[verb]зэрэг бууруулах
to abase[verb]албан тушаал буурах
to abase[verb]дорд үзэх
to abase[verb]гутрах
to abase[verb]өөрийгөө гутаах
to abase[verb]басамжлах
abasement[noun]шалдаа буух
abasement[noun]доромжлол
abasement [noun]басамжлал
abasement[noun]албан тушаал бууралт
abasement [noun]гутаалт
abasement[noun]гутрал
self-abasement [noun]өөрийгөө дорд үзэх
to abase oneselfөөрийгөө зовоох
abash[verb]эвгүй байдалд оруулах
abash[verb]цочроох балмагдуулах
abash[verb]балмагдуулах
abash[verb]аягүйцүүлэх
abash[verb]ичих
abash[verb]ичингүйрэх
abash[verb]санаа зовоох
abash[verb]ичээх
abashment[noun]цочрол
abashment[noun]сандрал
abashment[noun]аягүйтэл
abashment[noun]ичингүйрэл
abashment[noun]нэрэлхэх
abashment[noun]санаа зовох
or abashedтэвдэх
to feel abash edасар их санаа зовох
abashed[Adjective]ичингүйрсэн
abashed[Adjective]нүүр улайсан
abashedичээх
abashedичиж зовсон
abashedтэвдүү
abashed[Adjective]санаа зовсон
abashed[Adjective]нэрэлхсэн
abashed[verb]зовоох
to abate[verb]намдах
to abate [verb]намжих
to abate[verb]хойшлуулах
to abate[verb]өөрчлөх
to abate[verb]намдаах
to abate the pain[verb]өвдөлтийг намдаах
abate[noun]намдаалт
abateзогсох
to abate[verb]бүдгэрэх
to abate[verb]эцэс болох
to abate [verb]хүчингүй болгох
to abate [verb]хүчийг нь сулруулах
to abate[verb]зогсоох
to abate[verb]засах
to abate[verb]бууруулах
to abate a tax[verb]татварыг бууруулах
to abate part of the cost[verb]өртгийг таллан бууруулах
to abate[verb][law]цуцлах
to abate[verb]намтгах
to abate [verb]багасгах
to abate so.'s spirits[verb]уур уцаарыг нь багасгах
abate[verb]тайтгарах
abateнамсгах
abateнугарах
to abateнамсах[verb]
abat[noun]утааны яндангийн хаалт
abat [noun]нэг чиглэлийн дээвэр
abat[noun]хумигддаг хөшиг
abatable [Adjective]хүчингүй болгох нөхцөлийг судалж байгаа
abatable[Adjective]өөрчилсөн
abatable [Adjective][law]хүчингүй болгосон
abatement [noun]хүчингүй болгох
abatement [noun]үнийн бууралт
abatement[noun]үл хэрэгсэх
abatement[noun]намдалт
abatement [noun]бууралт
abatement [noun][comm.]хөнгөлөлт
abatement[noun]хүчингүй болголт
abatement[noun]хойшлуулал
abatement [noun]өөрчлөлт
abatement[noun]цуцлалт
abatement[noun]намдаах
abatement [noun]намжилт
abatement[noun]болих
abatement [noun]сулралт
abatement [noun]зөөлрөх
abatement [noun]багасгал
abatement [noun]бууруулалт
abater[noun]хэрэгсэхгүй болгохыг хүсэх
abater [noun][law]хүчингүй болгохыг хүсэх
to become thin work to abate [verb]сийрэх
for heat to abateхалуун буурах
for the wind to be abatedсалхи намдах
noise abatementдуу чимээг намдаах
smoke abatementутаагаар байгаль орчныг бохирдуулахтай тэмцэх
smoke abatementорчныг утаагаар бүрхэхийн эсрэг тэмцэх
sound abating deviceдуу намсгагч
for gossip to abateхэл ам татраx
the abatement of painөвчнийг намдаах
abat-vent [noun]утааны яндангийн хаалт
abat-vent[noun]нэг чиглэлийн дээвэр
abat-vent [noun]хумигддаг хөшиг
to abate a tax[verb]татварыг бууруулах
to abate part of the cost[verb]өртгийг таллан бууруулах
to abate the edge[verb]үзүүрийг нь мохоох
abattoir[noun]бой
abattoir[noun]нядалгааны газар
abattoir[noun]бойны газар
abattoir [noun]тэмцээний талбар
abattoir[noun]тулалдааны талбар
abba[noun]аав
appa[noun]аав
abbess[noun]гэлэнмаа нарын ахлагч эмэгтэй
abbey[noun]католик шашны хийд
abbey [noun]католик шашны сүм
abbey [noun]гол сүм
abbey[noun]сүм
abbey [noun]чавганцын сүм
abbot [noun]хамба лам
abbot [noun]даа лам
abbot [noun]ширээт лам
abbot [noun]эрэгтэйчүүдийн хийдийн тэргүүн
to abbreviate[verb]богиносгох
to abbreviate [verb]үг товчлох
to abbreviate [verb]товчлон бичих
to abbreviate words[verb]үгийг товчлон бичих
to abbreviate[verb]багасгах
to abbreviate[verb]товчилсон үгийг ашиглах
to abbreviate[verb]товчлолыг ашиглах
to abbreviate [verb]товчлох
to abbreviate[verb]хураангуйлах
to abbreviate[verb]тайрах
to abbreviate[verb] хороох
abbreviateхасах
abbreviated[Adjective]богино хэмжээний
abbreviated[Adjective]багасгасан
abbreviated [Adjective]товчилсон
abbreviated[Adjective]хураангуйлсан
abbreviation[noun]товчлон бичилт
abbreviation for hectareга
abbreviator [noun]товчлогч
abbreviator[noun]хураангуйлагч
List of abbreviations[noun]Товчилсон үгийн жагсаалт
abbreviated skirt[noun]богинохон банзал
to abbreviate words[verb]үгийг товчлон бичи
ABCатомын
ABCангли цагаан толгойн эхлэл
ABCАмерикийн телевизийн компани
ABC[noun]цагаан толгой
ABC[noun]суурь
ABC[noun]эх үндэс
ABCэх
ABCүсэглэл
ABCүндэс суурь
ABCбиологийн болон химийн
ABC inventory systemСанхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн нэр томъёоБараа материалын ABC систем
to abdicate[verb]болих
to abdicate [verb]эрхээ өгөх
to abdicate[verb]цөхрөх
to abdicate [verb]цааргалах
to abdicate[verb]тоглоомоос гарах
to abdicate[verb]огцрох
to abdicate[verb]татгалзах
to abdicate all responsibility[verb]үүрэг хариуцлагаасаа татгалзах
to abdicate [verb]хүүхдээ авахаас татгалзах
abdicant[Adjective]больж байгаа
abdicant [Adjective]татгалзаж байгаа
abdicant [noun]больж байгаа хүн
abdicant[noun]татгалзаж
abdication[noun]албан тушаалаас татгалзах
abdication[noun]болилт
abdication [noun]татгалзал
to abdicate all responsibility[noun]үүрэг хариуцлагаасаа татгалзах
abdomen[noun][anat.]гэдэс
abdomen[noun]сав
abdomen[noun]өр
abdomen[noun]гүзээ
to abdomen [verb]хэвлий
to abdomen [verb]хорхой шавжийн бөгс
to abdomen[verb]гэдэс дотор
abdomen[noun]амьтны хэвлийн хэсэг
abdomen[noun]хэвлийн хөндий
abdomen fat[noun]харвин
to develop fat on the abdomen [verb]харвигнах
for the abdomen to become fat and protrudeхарвинтах
that part of the abdomen immediately over the stomachаюулхай
undergarment covering the sides and abdomen worn to give protection against the coldэлгэвч
fluid accumulation in the abdomen[medical]гэдсэнд шингэн хуримтлагдах
to slaughter animals stabbing the abdomen[verb]өрийг нь цоолох
abdominal[Adjective]гэдэсний
abdominalгэдэсний орчим
abdominal[Adjective]хэвлийн хөндийн
abdominal[Adjective]гэдэстэй
abdominal aorta[noun][anat.]хэвлийн гол судас
abdominal bandбэлхэнцэг
abdominal cavity[med]хэвлийн хөндий
abdominal distension [noun][med.]гэдэс цүрдийлт
abdominal distension [noun][med.]гэдэс дүүрэлт
abdominal herniaцавины ивэрхий
abdominal murmurгэдэс хонгинох
abdominal pregnancy[noun]савны гадуурх жирэмслэлт
abdominal surgery[noun][med.]гэдэсний мэс засал
abdominal wall[noun]хэвлийн хана
abdominous[Adjective]харвинтай
abdominous[Adjective]тарган
abdominous[Adjective]гүзээтэй
to have abdominal cramps [verb]дотор базлах
to strain the abdominal muscles[verb]дүлэх
to wear an abdominal band round the waist [verb]бэлхэнцэглэх
the abdominal regionхэвлийн хөндий
AbsХэвлий орчмын булчин
to abduct[verb]хүн хулгайлах
to abduct [verb]гаргах
to abduct[verb]эхнэр хүүхэд хулгайлах
to abduct[verb]хүчээр буюу хуурч авч явах
to abduct[verb]хүчээр авч явах
to abduct [verb]хууран мэхэлж авч явах
to abduct[verb]татах
to abduct [verb]чангаах
to abduct[verb]хүчээр булаан авах
to abduct [verb]хөтөлж аваачих
to abduct [verb]хулгайлах
abduction[noun]хүн хулгайлах
abduction [noun]хүний хулгай
abduction [noun]булчин шөрмөс таталт
abduction [noun]булаалт
abduction[noun]хүчээр авалт
abductee[noun]Хулгайлагдсан хүн
abductor[noun]татсан булчин шөрмөс
abductor[noun]хүчээр авагч хулгайлагч
abductor[noun]хүчээр аваачигч
abductor [noun]хулгайч
abductor[noun]хулгайлагч
abductor [noun]булаагч
abed [Adjective]оронд хэвтэж байгаа
abedорондоо хэвтэртээ
abedорондоо
abedхэвтэртээ
abed[adverb]хэвтэрт
abed[adverb]оронд
abed[Adjective]хэвтэрт орсон
abed[Adjective]орон дээр байгаа
lie-abed [noun]хэвтэх дуртай хүн
lie-abed[noun]унтаахай
aberrant[Adjective]хэвийн бус
aberrant[Adjective]хэвийн бус хүн
aberrant [Adjective]хэвийн байдлаас өөр
aberrant [Adjective]будилсан
aberrant [Adjective]төөрсөн
aberrant[Adjective]замаасаа гажсан
aberrant[noun]замаа алдагч
aberrant[noun]нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн ёс суртахууны хэмжээг зөрчигч хүн
aberrance [noun]хэлбэргүй болох
aberrance [noun]хэвийн дүрсээ алдах
aberrance[noun]замаас хазайх
aberrance[noun]зам
to aberrate[verb]хэвийн байдлаа алдах
to aberrate[verb]гажих
aberrated [Adjective]будилсан
aberrated[Adjective]замаасаа гажсан
aberration [noun]хазайлт
aberration [noun]ухаан санааны балартал
aberration [noun]төөрч будилах
aberration [noun]зөв замаас хазайх
aberration [noun]гажилт
aberration [noun]гажиг
aberration[noun]сандраx
aberration [noun]мэгдэх
aberration[noun]мартамхай байдал
aberration[noun]ухаан балартах
aberration[noun]будилаан
aberration [noun]төөрөгдөл
aberrationбуруу замаар оролт
aberration[noun]зөв замаас гажих
aberrational [Adjective]иррациональ
aberrational [Adjective]гажсан
aberrational [Adjective]будилсан
aberrational [Adjective]төөрөлдсөн
suffering from a mental aberrationсэтгэцийн өвчинд шаналах
abetхэрэгтнийг өөгшүүлэх
abetхатгах
abetтурхирах
abetөдөөх
abetмуугаар нөлөөлөх
abetдэмжлэг
abetдэвэргэж гааруулах
to abet[verb]уруу татах
to abet [verb]гар хөл болох
to abet[verb]хамсах
to abet [verb]сөдөх
to abet[verb]өдөх
abetment [noun]хатгалга
abetment [noun]өдөөн хатгах
abetment[noun]дэмжилт
abetment [noun]өдөөлт
abetting[noun]хамсрах
abetting[noun]хамсаатан болох
abeyance[noun]тодорхой бус байдал
abeyance[noun]хууль эрхийг түр хүчингүй болгох
abeyance[noun]нууц байдал
abeyance[noun]эзэнгүй байх
abeyance [noun]эзэн нь олдохгүй байх
abeyance [noun]бүрмөсөн зогсоох
abeyant[Adjective]эзэмшигчгүй
abeyant [Adjective]эзэн байхгүй
abeyant [Adjective]эзэнгүй үлдсэн
abeyant [Adjective]хөдөлгөөнгүй
abeyant[Adjective]үйл ажиллагаа явуулах
abeyant [Adjective][law]үл ажиллах
abeyancy [noun]эзэнгүйдэл
abeyancy [noun]түр зуур зогсоох
abeyancy [noun]тодорхой бус байдал
abeyancy[noun]өөрчлөх
to abhor [verb]цээрлэх
to abhor[verb]жигших
abhor[verb]жигшээх
abhor[verb]жигших зэвүүцэх
to abhor[verb]үзэхгүй байх
to abhor [verb]тэвчиж чадахгүй байх
to abhor[verb]үзэн ядах
to abhor [verb]зэвүүцэх
to abhor[verb]дургүйцэх
to make abhor[verb]жигшүүлэх
abhorrence [noun]дургүйцэл
abhorrence[noun]үзэн ядах
abhorrence[noun] зэвүү хүргэсэн юм
abhorrence [noun]зэвүүрхэх
abhorrence [noun]жигшүүртэй юм
abhorrence[noun]жигших
abhorrenceжигшигдэх
abhorrence [noun]жигшил
abhorrence[noun]зэвүүцмээр юм
abhorrence[noun]дургүйцэл төрүүлэгч зүйл
abhorrence [noun]зэвүүцэл
to hold in abhorrenceзэвүүцэл төрөx
abhorrence [noun]үзэн ядалт
abhorrence[noun]жигшил зэвүүцэл
abhorrent [noun]үл нийцэх
abhorrent [noun]жигшүүртэй
abhorrent [Adjective]тэвчихийн аргагүй
abhorrent [Adjective]дургүйцэл хүргэж байгаа
abhorrent [Adjective]эсрэг тэсрэг
abhorrent[Adjective]таарахгүй
abhorrent [Adjective]зохимжгүй
abhorrent[Adjective]новшийн
abhorrent[Adjective]өөдгүй
abhorrent [Adjective]олиггүй
abhorrent [Adjective]үзэн ядмаар
abhorrent [Adjective]зэвүүн
abhorrent[Adjective]дургүйцэл төрүүлж байгаа
abhorrent deedөөдгүй хэрэг
self-abhorrence[noun]өөрийгөө жигших
to hold in abhorrence[verb]зэвүүцэл төрөх
to abide [verb] мөрдөх
to abide [verb]амьдрах
to abide [verb]дагах
abide by the rulesдүрэм журмыг дагах
to abide [verb] сахих
to abide[verb]тэвчих
to abide[verb]үнэнч байх
to abide [verb]гүйцэтгэх
to abide[verb]тэсвэрлэх
to abide[verb]эвлэрэх
to abide[verb]хэвээрээ байх
to abide [verb]огт өөрчлөгдөхгүй байх
to abide[verb]үнэнч хэвээр үлдэ
to abide[verb]тэвчээртэй хүлээх
to abide [verb][obs.]хүлээх
to abide[verb]туулж өнгөрүүлэх
to abide [verb]амьдран суух
to abide [verb]орших
to abide[verb][obs.]байх
to abide[verb]даван туулах
to abide[verb]биелүүлэх
to abide the verdict of the judgesшүүгчийн шийдвэрийг биелүүлэх
to abide[verb]тэсэх
abidance[noun]баримтлал
abidance[noun]ширхэгчлэн дагах
abidance [noun]мөрдөн сахих
abidance [noun]дагах
abidance[noun]дагах
abidance[noun]мөрдөх
to abide by [verb]чанд сахих
to abide by [verb]дагаж мөрдөх
to abide by [verb]дагах
to abide by[verb]мөрдөх
to abide by [verb]баримтлах
to abide by [verb]үнэнч байх
to abide by [verb]сахих
to abide by[verb]дагах мөрдөх
abidingхязгааргүй
abidingтөгсгөлгүй
abiding [Adjective]бөх бат
abiding [Adjective]өөрчлөгддөггүй
abiding[Adjective]тогтмол
abiding[Adjective]байнгын
law abidingхуульд захирагдсан
law abidingхуулийг хүндэлсэн
Abide with me!Надтай амьдраач!
law-abidingдуулгавартай
law-abidingхууль сахигч
law-abiding [Adjective]хуулийн дагуу байда
law-abiding [Adjective]даган мөрддөг
law-abiding[Adjective]хуулийг сахидаг
abide one's timeхүлээх
to abide the verdict of the judgesшүүгчийн шийдвэрийг биелүүлэх
to be law-abidingхууль дүрмийг сахих
ability [noun]боломж
ability [noun]чадвар
to lose ability to workхөдөлмөрийн чадвар алдах
ability to workажил хийх чадвар
ability [noun] авьяас
latent abilityнуугдмал авьяас
to appraise one's abilityавьяас чадварыг үнэлэх
ability to do sthчадал
faith in another's abilityбусдын чадал авьяасад итгэх
ability[noun][comm.]хүчин чадал
abilityдорви
abilityчалх
abilityхир чадал
abilityолхио
ability[noun]эрх мэдэл
ability [noun]төлбөрийн чадвар
ability [noun]чансаа
ability[noun]хууль ёсны эрх мэдэл
abilityарчаа
abilityдүй
abilityхир
abilitiesхирээ мэдэх
abilitiesхир чадлаараа
ability to service debtСанхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн нэр томъёо, [noun]Өр төлөх чадвар
ability talentэрдэм чадал
ability to absorbшингээц
ability to cureанагаах чадвар
ability to hearсонсдоц
ability to make moneyбаяжих чадвар
ability to penetrateнэвтрүүлэх чадвар
ability to team other languageхэлний авьяас
ability to translateорчуулах чадвар
ability to understandойлгоц
ability to workажил хийх чадвар
ability to workажлын чадвар
ability to workхөдөлмөрлөх чадал
ability to workхөдөлмөрийн чадвар
ability which mightатаархмаар чадвар
count ability[noun]тооцоо гаргалт
count ability[noun]тоололт
count ability [noun]тооцоолол
covetable abilityатаархмаар чадвар
cut ability [noun]махны гарц
to feel lack of ability[verb]чадал дутах
floatation abilityхөвөх чадвар
flow ability [noun]урсах бай урсах чанар
forge ability[noun]давтагдах чанар
genuine abilityувдис
handle ability[noun]удирдагдах байдал
hearing abilityсонсох чадвар
insufficient in abilityчадлаар дутмаг
learning abilityсурах чадвар
mental abilityоюуны чадавх
mental abilityсэтгэц
mental abilityоюуны чадвар
native ability [noun]байгалиас заяасан чадвар
native ability[noun]төрөлхийн чанар
native abilityонцлог чанартай
native abilityонцлогтой
native abilityтөрөлхийн авьяас чадвар
shooting abilityхарваа
spring ability [sport.]үсрэх байдал
abiotic[Adjective]амьдралгүй
abiotic[Adjective]амьдралын бус
abiotic[Adjective]амьдын шинжгүй
abiotic[Adjective]амьд бус
abjectядуу зүдүү
abjectшоовдор
abjectхөөрхийлөлтэй
abjectтарчигхан
abjectөрөвдмөөр
abjectөөдгүй муухай
abjectадлагдсан
abject[Adjective]дорд үзэгдсэн
abject[Adjective]гутаагдсан
abject [Adjective]доромжлогдсон
abject[Adjective]өчүүхэн
abject [Adjective]арчаагүй
abject [Adjective]хөгийн
abject[Adjective]өрөвдөлтэй
living in abject povertyөрөвдөлтэй байдлаар гол зогоох
abjection[noun]басамжлал
abjection [noun]гутаагдах
abjection[noun]гутаах
abjection[noun]дорд үзэгдэх
abjection [noun]доромжлол
abjective[Adjective]дорд үзэж байгаа
abjective[Adjective]ёс суртахууныг эвдэж байгаа
abjective[Adjective]гутааж байгаа
living in abject povertyөрөвдөлтэй байдлаар гол зогоох
to abjure [verb]татгалзах
to abjure one's religionсүсэг бишрэлээсээ татгалзах
to abjure a claimнэхэмжлэлээсээ татгалзах
to abjure[verb]үгүйсгэх
to abjure[verb]холдох
to abjure[verb]зайлсхийх
abjureняцах
to abjure[verb]ухрах
to abjure [verb]болих
to abjure [verb]буцах
abjuration[noun]ухралт
abjuration [noun]татгалзал
abjurer[noun]ухрагч
to abjure a claim[verb]нэхэмжлэлээсээ татгалзах
to abjure one's religion[verb]сүсэг бишрэлээсээ татгалзах
ablation[noun]огтлолт
ablation[noun]тайралт
ablation[noun]нуралт эвдрэл
ablation [noun]авч хаях тайрах
ablation [noun]авч хаях
ablation[noun]усанд идэгдэлт
ablation [noun]мэс заслын аргаар тайрах
ablation [noun]тайрах
to ablate[verb]усанд идэгдэх
to ablate[verb][med.]мэс заслын аргаар авах
to ablate [verb][med.]огтлох
to ablate[verb][med.]тайрах
ablative[Adjective]гарахын тийн ялгал
ablative[Adjective]үйлдэх
ablative [Adjective]салгах тусгаарлах
ablative[Adjective]аблатив
ablative [noun][noun]үйлдэхийн тийн ялгалд байгаа үг
ablative [noun][gramm.]үйлдэхийн тийн ялгал
ablator [noun]дулаанаас хамгаалах материал
ablator [noun][med.]үе мөчийг тайрах мэс заслын хэрэгсэл
ablaze[adverb]дөлөнд
ablaze with sth.гялалзсан
ablazeгал авалцсан
ablaze [adverb]галд
ablaze[Adjective]сэтгэлийн хөдлөлд автсан
ablaze [Adjective]цацарсан
ablaze[Adjective]туяарсан
ablaze[Adjective]гэрэлтсэн
ablaze[Adjective]дүрэлзэж байгаа
ablazeхөөрсөн хийрхсэн
ablaze [Adjective]шатаж байгаа
ablazeтүймэрт өртсөн
able[Adjective]чадвартай
able to take sth.даван туулах чадвартай
be able to see through a brickнэвт шувт харах чадвартай байх
be able to see through a brickюмны цаад талыг харах чадвартай байх
able [Adjective] to do sth.чадалтай
able [Adjective][comm.]мэргэжилтэй
able to do sth.[Adjective]чадварлаг
able to do sth.[Adjective]мэдлэгтэй
able [Adjective]дадамгай
able [Adjective]авьяаслаг
able [Adjective]авьяас билэгтэй
able [Adjective]эрх бүхий
able[Adjective]дадалтай
able [Adjective]чадамгай
able [Adjective]дорвитой
able [Adjective]дорвилог
able[Adjective]чадмаг
able [Adjective]эрх мэдэлтэй
able [Adjective]авьяастай
able [Adjective]чадаж байгаа
able [Adjective][comm.]эрхтэй
be able to breathe againчөлөөтэй амьсгалах эрхтэй болох
able bodiedэрүүл чийрэг
able bodiedчадалтай
able to be convertedхөрвөгч
able to be restoredсэргээгдэх
able to be tradedтаваарлаг
able to comprehendучир мэдэх
able to control oneselfтэвчээртэй
able to endure or bearалзахгүй
able to flyнисдэг
able to liveамьжиргаатай
able to sniffүнэрч
able to speakхэлтэн
able to speakхэлтэй
able to speak many foreign languagesолон хэлтэй
abled [Adjective]биеийн болон оюуны хүч чадавхтай
to be able [verb]чадах
to be able notice any change [verb]ажигч байх
to be able to bear pain [verb]өвчин даах
to be able to carried away [verb]даагдах
to be able to carry[verb]даах
to be able to carry a load [verb]ачаа даах
to be able to do [verb]хүчрэх
be able to eatхоолонд орох
to be able to read[verb]гаргагдах
be able to speakхэлд орох
to be able to stand [verb]даах
to be able to stand jokes[verb]үг даах
to be able to suppress hunger[verb]өл даах
to be able to withstand severe cold [verb]өлчир
be barely able to read a littleхалтарлах
be not able to leaveсэтгэл хоргодох
to become able[verb]хөлд орох
for teeth to be able to cutшүд даах
impeach able [Adjective]эргэлзээтэй
impeach able [Adjective]шүүхийн хянан байцаалтад орох чадалтай
not able to overcomeдавахгүй
able to breathамьсгаа авахтайгаа болох
able to read and writeбичиг үсэгт тайлагдах
able to take a jokeтоглоом дааж чадах
account pay ableкредитор данс (өглөг)
able seaman[noun]Доод зэрэглэлийн Британи тэнгисийн цэрэг
ablution [noun]усанд орох газар
ablution[noun]угаалгын өрөө
ablution[noun]угаал
ablution[noun]угаах шингэн
ablution [noun]цэвэрлэх
ablution [noun]сайн угаах
ablution[noun]угаалт
ablutedсайтар угаасан
abluted[obs.]угаасан
to perform one's ablutions[verb]угаалга үйлдэх
ably [adverb]мэргэжлийн түвшинд
ably[adverb]чадварлагаар
ably[adverb]маш сайн
ablyухаалаг
ablyсурмаг
ablyдадмаг
ably [adverb]авьяаслагаар
ably [adverb]ухаалгаар
ablyшалмаг
ably[adverb]урнаар
ablyчадварлаг
ablyчадамгай
abnegation [noun]татгалзах
the abnegation of a doctrineхоосон сургаалаас татгалзах
abnegation[noun]үгүйсгэл
abnegation [noun]татгалзал
abnegation[noun]өөрийгөө гаргуунд хаях
to abnegate[verb]өөрөөсөө харамлах
to abnegate [verb]ухрах
to abnegate [verb]үгүйсгэх
to abnegate [verb]болих
to abnegate [verb]татгалзах
to abnegate [verb]өөрийгөө гаргуунд хаях
self-abnegating [Adjective]өөрийгөө жигшсэн
to abnegate one's faithшашин шүтлэгээсээ татгалзах
abnormalгажуу
conduct oneself of act abnormallyгажуу зан гаргах
abnormalгажигтах
abnormal[noun]гаж этгээд
abnormalгаж буруу
abnormal [Adjective]этгээд
abnormal[Adjective]согогтой
abnormal[Adjective]гажууд
abnormal [Adjective]ашиг
abnormal [Adjective]хэмжээлшгүй том
abnormal [Adjective]маш том
abnormal [Adjective]асар том
abnormal [Adjective]доголдолтой
abnormal [Adjective]гажигтай
abnormal [Adjective]хэвийн бус
abnormal phenomenaгаж үзэгдэл
abnormal psychologyхэвийн бус сэтгэхүй
abnormal psychologyсэтгэцийн эмгэгийг судлах ухаан
abnormal termination [noun]ослын төгсгөл
abnormality [noun]гажигтай
abnormality [noun]согог
abnormality [noun]гажуудал
abnormality [noun]гажиг
abnormality [noun]хэвийн бус байдал
to abnormalize [verb]нэмэгдүүлэх
to abnormalize [verb]хэт их болгох
to abnormalize [verb]хэт томсгох
to abnormalize [verb]хэвийн бус болгох
abnormity [noun]харахад эвгүй зүйл
abnormity [noun]гажиг
abnormity [noun] хэвийн бус байдал
to be abnormal [verb]гажуурхах
being abnormalгажилт
child having abnormalityгажигтай хүүхэд
abnormal insurance riskдаатгалын онцгой аз туршилт
abnormal profitасар их орлого
conduct oneself of act abnormallyгажуу зан гаргах
an abnormal fear of heightsөндрөөс айх эмгэг
Abo[noun]Австрали аялгаар нутгийн уугуул иргэдийг ингэж нэрлэдэг
aboard [adverb][comm.]усан онгоцон дээр
aboard[adverb]хөндлөн
aboard [adverb]онгоцонд
aboardтууш
aboardонгоцон дээр
aboard [adverb][comm.]вагон дотор
aboard [adverb]хөлгийн бүхээгт
aboardдагуу
aboard [adverb]бүхээг
aboardхөлөг дээр
All aboard! [noun]Бүгд орцгооно уу!
to get aboard [verb]суух
abodeбайр сууц
abodeбайр
abode [noun]оршин суугаа газар
abode [noun]суурьших
abode [noun]амьдрах
abode [noun]оромж
abode [noun]сууц
abode [noun]орон байр
abolishхасах
to abolish [verb]устгах
the abolish of diseaseөвчнийг устгах
to abolish [verb]татан буулгах
to abolish [verb]боолчлох ёсны халалт
to abolish [verb]ор үндэсгүй арилгах
to abolish [verb]болих
to abolish [verb]хагацан салах
to abolish [verb]цуцлалт
to abolish [verb]цаазаар хороох ялыг цуцлах
to abolish [verb]халах
to abolish taxes[verb]татварыг халах
abolishхүчингүй болгох
to abolish [verb][law]эрүүгийн мөрдөн байцаалтыг зогсоох
to abolish slavery [verb]боолчлолыг халах
abolishment [noun][comm.]барагдуулалт
abolishment [noun][comm.]өөрчлөлт
abolishment [noun]халалт
abolishment [noun]цуцлалт
abolishment [noun]устгалт
abolishment [noun]татан буулгалт
abolition[noun]татан буулгалт
abolition [noun]өөрчлөлт
abolition [noun]эрүүгийн хэргийн мөрдөлтийг зогсоох
abolition [noun]салалт
abolition [noun]сүйрэл
abolition [noun]устгалт
abolition [noun]хүчингүй болголт
abolition [noun]цуцлалт
the abolition of unfair taxesшударга бус татварыг цуцлах
abolitionism[noun]боол эзэмших ёсыг халах тэмцэл
A-bomb[noun]Атомын бөмбөг
abominableбузар
abominable[Adjective]ой гутам
abominable[Adjective]зэвүүн
abominable[Adjective]жигшмээр
abominable[Adjective]гутмаар
abominable [Adjective]булай
abominable[Adjective]онцгүй
abominable[Adjective]зэвүүцмээр
abominable[Adjective]муухай
abominable [Adjective]өөдгүй
abominable [Adjective]олиггүй
an abominable crimeолиггүй гэмт хэрэг
abominable [Adjective]дургүй хүрмээр
abominable[Adjective]балиар
abominable snowman [noun]алмас
abominable snowman[noun]хүн аймаар зэрлэг амьтан
to abominate[verb]ой гутах
to abominate[verb]жигших
to abominate [verb]дургүйцэх
to abominate [verb]үзэн ядах
to abominate [verb]зэвүүцэх
to abominate [verb]дургүй хүрэх
abomination [noun]жигшил зэвүүцэл
abomination [noun]жигшүүрт зүйл
abomination [noun]жигшмээр юм
abomination [noun]олиггүй зүйл
abomination [noun]дургүйцэл
abomination [noun]зэвүүцэл
infamous or abominable actбузар явдал
self-abomination [noun]өөрийгөө жигших
aboriginal [noun]абориген
aboriginal [Adjective]язгуурын
aboriginal[Adjective]уугуул нутгийн хүн
aboriginal [Adjective]уугуул нутгийн
aboriginal [Adjective]унаган
aboriginal[Adjective]уг нутгийн ургамал
aboriginal [Adjective]уг нутгийн амьтан
aboriginal [Adjective]нутгийн
aboriginal [Adjective]үндсэн
aboriginal [noun]уугуул хүн
aboriginal [Adjective]уг нутгийн амьтан ургамал
aboriginal [Adjective]уг нутгийн амьтан ургамал
aboriginal [noun]нутгийн уугуул иргэн
aboriginal [Adjective]уугуул
aboriginal people [noun]оршин суугчид
aborigine [noun]абориген
aborigine [noun]нутгийн оршин суугч
aborigine [noun]уугуул хүн
to abort [verb]болих
to abort [verb]ялагдах
to abort [verb]таслах
to abort a pregnancy[verb]жирэмслэлтийг таслах
abort [noun]зогсох
to abort [verb]үр зулбах
to abort [verb]зогсоох
to abort [verb]цуцлах
to abort [verb]хөгжилтийг эхний шатанд нь зогсоох
to abort [verb]үр хөндөх
abort [noun]осол гарах
aborted[Adjective]цуцалсан
aborted [Adjective]хойшилсон
aborted [Adjective]өөрчлөгдсөн
aborted [Adjective]зогссон
aborted [Adjective]дуусгавар болсон
aborted [Adjective]дутуу хөгжилтэй
aborted [Adjective]дутуу гарсан
aborted [Adjective]дутуу тээсэн
aborted attemptбүтэхгүй оролдлого
aborted attemptбүтэлгүй оролдлого
aborted childзулбадас
abortion [noun]зулбалт
abortionхөндөлт
abortionүр хөндөх
abortionаборт
abortion [noun]туршилтыг ослоос болж зогсоох
abortion [noun]нислэг
abortion [noun]өвчнийг эхний шатанд нь зогсоох
abortion [noun]эрхтний хөгжлийн зогсолт
abortion [noun]алдаа
abortion [noun]амжилтгүй байдал
abortion [noun]азгүйдэл
abortion [noun]гажиг хөгжил
abortion [noun]зулбадас
abortion [noun]жирэмслэлтийг таслах
abortion [noun]үр хөндөлт
abortional [Adjective]тасалдсан
abortional [Adjective]бүтэлгүйтсэн
abortive [Adjective]үр дүн муутай өсөлт
abortive [Adjective]үр дүн муутай
abortive [Adjective]өсөлт бойжилт дутуу
abortive [Adjective]дутуу төрөх
abortive [Adjective]зулбаж байгаа
abortive [Adjective]тасалдаж байгаа
abortive [Adjective]үр хөндүүлсэн
abortive [Adjective]дутуу төрүүлсэн
abortive [Adjective]зулбуулсан
abortive [Adjective]амьдрах чадваргүй
abortive [Adjective]дутуу хөгжилтэй
abortive [Adjective]зулбасан
abortionist [noun]хууль бусаар үр хөндөлт хийдэг эмч
abortionist[noun]үр хөндөлтийг нууцаар хийгч этгээд
abortionist [noun]үр хөндөлтийг хуулиар зөвшөөрөх талыг баримтлагч
abortive[Adjective]үр дүн муутай өсөлт
abortive[Adjective]үр дүн муутай
abortive [Adjective]өсөлт бойжилт дутуу
abortive [Adjective]дутуу төрөх
abortive [Adjective] [Adjective]
abortive [Adjective]тасалдаж байгаа
abortive [Adjective]үр хөндүүлсэн
abortive [Adjective]дутуу төрүүлсэн
abortive [Adjective]зулбуулсан
abortive [Adjective]амьдрах чадваргүй
abortive [Adjective]дутуу хөгжилтэй
abortive [Adjective]зулбасан
abortive [Adjective]дутуу төрсөн
abortive [Adjective]үр ашиггүй
abortive[Adjective]үр дүнгүй
abortive [Adjective]бүтэлгүй
abortive [Adjective]амжилтгүй
abortive attemptамжилтгүй оролдлого
abortive [noun]дутуу төрөлт
abortive [noun]зулбадас
abortive [noun]үр хөндөх хэрэгсэл
to abort [verb]зогсоох
to abort [verb]цуцлах
to abort[verb]болих
to abort [verb]ялагдах
to abort [verb]таслах
to abort [verb]хөгжилтийг эхний шатанд нь зогсоох
to abort [verb]үр хөндөх
to abort [verb]үр зулбах
abort [noun]зогсох
abort [noun]осол гарах
aborted [Adjective]цуцалсан
aborted [Adjective]хойшилсон
aborted [Adjective]зогссон
aborted [Adjective]өөрчлөгдсөн
aborted [Adjective]дуусгавар болсон
aborted [Adjective]дутуу хөгжилтэй
aborted [Adjective]дутуу гарсан
aborted [Adjective]дутуу тээсэн
abortivelyүр дүнгүй байдл
abortivelyбүтэлгүй маягаар
aboundэлбэг дэлбэг байх
aboundолноор орших
aboundбялхах
abound in, with sth.элбэг байх
to abound[verb]дүүрэн байх
abound in, withэлбэг
abound in, withдүүрэн байх
abound in, withбаялаг
to abound[verb]баян байх
to abound [verb]элбэгшрэх
to abound[verb]их хэмжээгээр бай
to abound [verb]элбэгжих
aboutтухай
a book about flowersцэцгийн тухай ном
nebulous ideas about the futureирээдүйн тухай тодорхой бус санаа бодол
about[Adjective]өвдөөд эдгэрсэн
aboutэргэн тойрон
about [Adjective]хөдөлж байгаа
about also aroundойролцоо
aboutтойрон
walking about the townхотыг тойрон явах
aboutямар нэг үйлдлийг хийхэд бэлэн гэсэн утга гаргана
about also aroundорчим
to cost about four hundred tugricsдөрвөн зуун орчим төгрөгийн үнэтэй байх
about also aroundшахуу
to wait for about an hourнэг цаг орчим хүлээх
aboutгазар сайгүй
aboutойролцоо гэсэн утга гаргана
about [Adjective]орноосоо боссон
about [Adjective]хэрэглээнд байгаа
aboutийш тийш
aboutбараг
to be about readyбараг бэлэн байх
aboutхолгүй
aboutхавиар
aboutойрхон
aboutхааяагүй
to run aboutхааяагүй гүйх
about [Adjective]эргэлтэд байгаа
aboutэнд тэнд
aboutжишим
aboutорчин
look about oneорчин тойрноо сайн судлах
aboutалд
about-turn[noun]сөрөг байр суурь
about-turn[noun]эсрэг санал
about-turn [noun]эсрэг чиглэл
about-turn [noun]зуун наян хэмийн эргэлт
about-turn [noun]бүтэн эргэлт
to about-face [verb]ойх
to about-face [verb][verb]бүтэн эргэлт хийх
about-face [noun]түргэн хугацаанд танигдахын аргагүй өөрчлөгдөх
about-face [noun]гэнэт бүрэн өөрчлөгдөх
about-face [noun]буцаж үсрэх
about-face [noun]бүтэн эргэлт
about faceнэг зуун наян хэм эргэх
about faceшал өөр бодолтой болох
about faceсанаа бодлоо эрс өөрчлөх
above[Adjective]өмнө хэлсэн
above [preposition] дээд талд
aboveдээгүүр
above the kneesөвдөгнөөс дээгүүр
above one's stationөөрийн зиндаанаас дээгүүр байх
get above oneselfхэт дээгүүр тавих
aboveгаруй илүү
above [adverb]илүү дээд талд
above [Adjective]дээр
as was stated aboveдээр дурдсаны дагуу
above the cloudsүүлнээс дээр
aboveдээш
above the meanдунджаас дээш
above the averageдунджаас дээш
above parдунджаас дээш
above [Adjective]дээрээс
above [adverb]түүнээс гадна
above [adverb]урд талын хуудсанд
aboveдээрх
aboveөндөр
tower above oneбусдаас тохой өндөр байх
stand head and shoulders above someoneбусдаас тохой өндөр байх
head and shoulders aboveсэтгэх чадвараараа толгой өндөр байх
above [adverb]урд талд
aboveгаруй
above [preposition]урьд
above [preposition]илүү дээр
above [adverb]тэнгэрт
above [adverb]огторгуйд
above [preposition]гадна
above [preposition]түүнээс илүү
above [preposition]дээр
above [adverb]өндөр албан тушаалд
above [preposition]өмнө
above mentionedөмнө дурдсан
above [adverb]дээд давхарт
above [Adjective]дээр дурдсан
above [adverb]илүү
head and shoulders aboveбусдаас тохой илүү байх
cut above someoneхамаагүй илүү байх
stand head and shoulders above someoneилүү хүчтэй байх
above [adverb]өндөрт
above all[adverb]юуны өмнө
above allанх түрүү
to be aboveдээд талд байх
above boardшулуун шударга
above boardцаанаа санаа агуулаагүй
above boardил тод
above boardилэн далангүй
above mentionedөмнө дурдсан
above-mentionedдээр дурдсан
above-mentioned[Adjective]дээр өгүүлсэн
above-mentioned [Adjective]дээр дурдсан
mentioned above дээрх
mentioned aboveдээгүүрх
above the fold [comp.]нүүр тал
AbracadabraАливаа шившлэг хийхэд хэлдэг үг хэллэг
to abrade [verb]угаах арчих
abradeүрэн
abradeөнгөлөх
to abrade[verb]хуулах
to abrade [verb]арьсыг нь хуулах
to abrade [verb]хэрэгцээг нь алдагдуулах
abradeхуу татах
to abrade [verb]муутгах
to abrade [verb]зүлгэгдэх
to abrade[verb]угаагдах
to abrade [verb]зүлгэх
to abrade [verb]үрэх
to abrade [verb]юу ч биш болгох
abradable [Adjective]зүлгэж болох
abradable [Adjective]үрж болох
abradant [noun]үрэх материал
abradant [noun]хуурай
abrader [noun]үрүүл
abrader [noun]зүлгүүр
abrading [noun]хөрсний эвдрэл
abrading [noun]гадаргууг элсээр цэвэрлэ
abrading [noun]зүлгэлт
abrading [noun]үрэлт
to scratch or abrade the skin [verb]шалбалах
abrasion[noun]үрэлт
abrasion [noun]зулгархай
abrasion [noun]шалбархай
abrasion [noun]үрэгдэх
abrasion [noun]шарх
abrasion on the kneeөвдгөн дээрх урагдсан шарх
abrasion [noun]чулуулгийн элэгдэл
abrasion [noun]зүлгэлт
abrasion [noun]хорогдол
abrasion[noun]өнгөлгөө
abrasion[noun]хотгор
abrasionдайр
abrasionдаарьтах
abrasion [noun]элэгдэл
abrasion of the rockхад чулууны элэгдэл
the abrasion of the rockхад чулууны элэгдэл
abrasive [Adjective]өнгөлөх материал
abrasive [Adjective]зүлгүүр цаас
abrasive [Adjective]зүлгүүр
abrasive [Adjective]гуранз
abrasive [Adjective]гомдмоор
abrasive [Adjective]чанга
abrasive [Adjective]чихэнд чийртэй
abrasive [Adjective]хахир яхир
abrasive [Adjective]идэж байгаа
abrasive [Adjective]үрэх
abrasive [Adjective]зүлгэх
abrasive [noun]зүлгүүрийн материал
abrasivenessүрж зүлгэх чанар
abrasiveness [noun]зүлгэх чадвар
abrasive characterтаарамжгүй зан ааш
abrasivelyхахир дуу гарган
abrasivelyүрэх зүлгэх байдлаар
abrasivenessүрж зүлгэх чанар
abrasiveness [noun]зүлгэх чадвар
abreast of so./sth.мөр зэрэгцэн
abreast of so./sth.зуузай холбон
abreastзэрэгцэж
abreast [Adjective]зэрэгцээ холболттой
abreast [Adjective]байх ёстой хэмжээнд нь
abreast [Adjective]хожимдолгүйгээр
abreast [Adjective]нэг шугамд
abreastнэг түвшинд
abreast [Adjective]нэг эгнээнд
abreastзэрэгцээ нэг шугамд
keep abreastхоцрохгүй байх
keep abreastхөл нийлүүлэх
three horses harnessed abreastгуравласан морьд
keep abreastхоцрохгүй байх
keep abreastхөл нийлүүлэ
to abridge[verb]багасгах
to abridge [verb]хураангуйлах
to abridge [verb][math.]хураах
to abridge [verb]цөөлөх
to abridge [verb]хороох
to abridge [verb]хасах
to abridge [verb]товчлох
to abridge [verb]бууруулах
to abridge [verb]хязгаарлах
abridgedтовчоор
abridgedтовч
abridged [Adjective]хураангуйлсан
abridged editionхураангуйлсан хэвлэл
abridged sentenceхураангуй өгүүлбэр
abridged textтовчилсон бичвэр
abridgementхураангуй
abridgement [noun]хязгаарлал
abridgement [noun]хураангуйлах
abridgement [noun]товчлох
abridgement [noun]товчилсон хэвлэл
abridgement [noun]хэвлэл
abridgement [noun]хураангуйлсан бичвэр
abridgement [noun]багасгал
abridgement [noun]товчлол
abridgement [noun]хураангуйлал
abridgementхураангуй
to prepare an abridgementof the reportto prepare an abridgementof the report
abridgement [noun]хязгаарлал
abridgement [noun]хураангуйлах
abridgement [noun]товчлох
abridgement [noun]товчилсон хэвлэл
abridgement [noun]хэвлэл
abridgement [noun]хураангуйлсан бичвэр
abridgement [noun]багасгал
abridgement [noun]товчлол
abridgement [noun]хураангуйлал
abroad [adverb]хилийн чанадад
abroadгадаад
abroad [adverb]гадаадад
a visit abroadгадаадад зорчих
to prolong one's stay abroadгадаадад байх хугацаагаа сунгах
to go abroadгадаадад явах
abroadхилийн чанад
abroadхилийн цаана
abroadгэрээс гадагш
abroad [adverb]хааяагүй
abroad [adverb]хаа сайгүй
abroad [adverb]гадуур
abroadгаднын улсууд
abroadгадаад орон
abroadхилийн цаадах
abroadэнд тэндгүй
from abroadхилийн чанадаас
from abroadгаднаас
get abroadмэдээ цуурхал тараах
get abroadгэрээс гарах
to get abroad [verb]түгэх
to get abroad [verb]тархах
to get abroad [verb]дэлгэрэх
to go abroad [verb]гадаадад зорчих
go abroad[verb]гадагш явах
to import from abroad [verb]гадаадаас авах
to send abroad [verb]гадаадад гаргах
send abroad [econ.]хилийн чанадад илгээх
a visit abroadгадаадад зорчих
to go abroad[verb]гадаадад явах
to toddle abroadхил давж
to prolong one's stay abroadгадаадад байх хугацаагаа сунгах
to abrogate [verb]орхих
to abrogate [verb]хаях
to abrogate [verb]хүчингүй болгох
to abrogate [verb]цуцлах
to abrogate [verb]татгалзах
abrogable[Adjective]цуцалж болох
abrogated [Adjective]цуцалсан
abrogation [noun][comm.]талуудын тохиролцсоны дагуу гэрээний үйл ажиллагааг зогсоох
abrogation [noun][comm.]хаалт
abrogation [noun][comm.]өөрчлөлт
abrogation [noun]халах
abrogation [noun]устгал
abrogation [noun]солих
abrogation [noun]хүчингүй болголт
abrogation [noun]цуцлалт
abrogativeхүчингүй болгож болох
abrogative [Adjective]цуцалж болох
abrogatorхүчингүй болгогч
abrogatorцуцлагч
abrogation of lawхуулийн өөрчлөлт
abrupt[Adjective]гэнэтийн
abrupt[Adjective]эгц
abrupt [Adjective]ширүүн
to sound abruptогцом ширүүн дуугарах
abrupt [Adjective]төгсөх
abruptогцомдох
abruptчанга
abruptгэнэт
abrupt [Adjective]догшин
abrupt [Adjective]эрс
abruptхурц
abrupt [Adjective]огцом
abrupt mannerогцом зан
abrupt replyогцом хариулт
abrupt replyбүдүүлэг хариу
abrupt turnсанаанд оромгүй эргэлт
abruption [noun]эмтрэлт
abruption [noun]холдолт
abruption [noun]хагацалт
abruption [noun]салалт
abruption [noun]тасралт
abruptlyагдасхийх
abruptly [adverb]огцом ширүүн
abruptly [adverb]гэнэт
abruptness [noun]эгц байдал
abruptness [noun]эрс тэс байдал
abruptness [noun]ярдаг ааш
abruptness [noun]догшин ширүүн зан
abruptness [noun]бүдүүлэг байдал
abruptness [noun]санаанд оромгүй байдал
abruptness [noun]гэнэтийн байдал
to be overly abrupt [verb]эгцдэх
move abruptlyухасхийлгэх
pull out abruptlyмулт татах
to shiver abruptly [verb]агзасхийх
to sound abruptогцом ширүүн дуугарах
ABS[abbreviation][mec]antilock braking system
ab extraгадна талаас нь
ab extraгаднаас нь
ab incunabulisбүр анхнаасаа
abscessидээлсэн газар
abscess [noun][med.]идээний гэр
abscess[noun]бугшсан хавдар
abscess [noun]идээт үрэвсэл
abscess [noun]буглаа
abscessed [Adjective]идээ татсан
abscessed [Adjective]бугласан
to develop boils or abscesses [verb]хатгитах
for an abscess or boil to form for pus to gatherбуглах
infection under the skin abscessбуглаа
wound abscessшархны буглаа
abscissa [noun][math.]абсцисс
abscissa [noun]х-тэнхлэг
abscissa of convergence [math.]дөхөлтийн абсцисс
abscissa [noun][math.]X тэнхлэг
to abscond [verb]хэрэг тарьчхаад оргох
abscondхоргодох
abscondнуугдах
abscondзугтаах
to abscond [verb]зугтах
to abscond [verb]зайлах
abscondдалд орох
abscondenceбултах оргон зайлах
abscondence [noun]зайлах
absconder [noun]бултагч
absconder [noun]зугтаагч
absconder [noun]оргон зайлагч
to abseil [verb]босоо өндөр зүйлээс олсоор дамжин буух
absence [noun]байхгүй байх
length of absenceбайхгүй байх хугацаа
absence [noun][comm.]хомсдол
absence [noun]эзэнгүй байх
absence [noun]ажлаа таслах
absence [noun]эзгүй байх
absence [noun][comm.]-гүй байх
absence [noun]алга байх
absenceүгүй
absence [noun]дутагдал
absence [noun]үгүй байх
absence of mindухаанаа алдах
absence of mind [noun]хайхрахгүй байх
absence of mind [noun]болж байгаа зүйлийг огт анхаарахгүй
absence uninhabitedэзгүй
secretly in the absence ofэчнээ
absence from workажилдаа явахгүй байх
absence of demandэрэлтгүй байх
absence of evidenceнотлох баримт хангалтгүй байх
grant leave of absenceамралт чөлөө олгох
length of absenceбайхгүй байх хугацаа
during one's absenceэзгүй хойгуур
to take advantage of someone's absence [verb]эзгүйчлэх
absence makes the heart grow fonder[idiom]Хайртай хүнийгээ эзгүй үеэр нь илүү их хайртайгаа мэдрэх
absent [Adjective]эзгүй
absent [Adjective]очихгүй байх
to absent [verb]байхгүй байх
absent [Adjective]гөлрөө
absent [Adjective]үгүйлэгдсэн
absent [Adjective]дутагдсан
absent [Adjective]байхгүй
absent because of sicknessөвдсөнөөс байхгүй байгаа
absent [Adjective]будилуу хайнга
absent [Adjective]алмай
absent mindedхайнга
absent mindedсийрэг
absent mindedсийрүү
absent mindedсарниун
absent mindedалмай
absent mindednessалмайрал
absentation [noun]зайлсхийх
absentation [noun] зугтах
absentation [noun]бултах
absentation [noun]таслах
absentation [noun]ирэхгүй байх
absentation [noun]эзгүй байх
absentism [noun]ажил таслах
absentlyбудилуу
absentlyалмайран
absentlyалмай
absently [adverb]салан задгай
absently [adverb]хайнга
to be absent [verb]эзгүй байх
to be absent [verb]үгүй байх
to be absent at work with no excuse [verb]ажил таслах
absent on leaveчөлөөтэй байгаа
absent without leaveцэргээс оргох
absent without leaveчөлөө зөвшөөрөлгүй цэргийн анги нэгтгэлээс явах
absent without leave AWOLчөлөө зөвшөөрөлгүй явсан
absent-mindedэргүү
absent-mindedүүлгэртэх
absent-mindedуймрах
absent-mindedуймраа
absent-mindedмунхаграх
absent-mindedмартамтгай
absent-mindedалмайтах
absent-mindedалмайрах
absent-mindedалмай
absent-mindedсалан задгай
absent-mindedхайнга
absent-mindedмартамхай
to be too absent-minded [verb]үүлгэрдэх
to be too absent-minded [verb]саландах
absentee [noun]байхгүй байгаа хүн
absentee [Adjective]оргогч
absentee [Adjective]ажил таслагч
absentee [Adjective]тасалсан
absentee [Adjective]байхгүй байгаа
absentee [Adjective]ирээгүй
absenteeэзгүй байгаа
absentee [noun]эзгүй байгаа хүн
absentee [nounтаслагч
absentee ballot [noun]хайрцгаар санал авах
absentee ballot [noun]сонгуульд оролцож чадахгүй хүмүүсээс урьдчилан санал авах
absentee vote [noun]сонгуульд оролцож чадахгүй хүмүүсээс хайрцгаар санал хураах
absenteeismүе үе ажил таслах
absenteeism [noun]хуралдаанд байхгүй байх
absenteeism [noun]сэлгүүцэх
absenteeism [noun]сонгуульд орохгүй булзах
absenteeism [noun]сонгуульд оролцохоос булзах
absenteeism [noun]ажилд үл гарах
absenteeism [noun]ирэхгүй байх
absenteeism [noun]хичээл таслах
absenteeism [noun]шалтгаангүйгээр ажил таслах
absentee landlord[noun]Байраас түрээсэлдэг барагтай ирдэггүй байрны эзэн
absentlyбудилуу
absentlyалмайран
absentlyалмай
absently [adverb]салан задгай
absently [adverb]хайнга
absenthe[noun]Гоньдын үрээс гаргаж авдаг маш хүчтэй архины төрлийн ундаа
absolute[Adjective]бүрэн эрхт
absolute [Adjective]үнэмлэхүй
absolute [Adjective]хязгааргүй бүрэн эрхт
absolute [Adjective]туйлын үнэмлэхүй
absolute [Adjective]туйл
absolute [Adjective]дийлэнх
absolute [Adjective]бүрэн
an absolute denialбүрэн үгүйсгэх
absolute [Adjective]хольцоогүй
absolute [Adjective]хольцгүй
absolute [Adjective]цэвэр
absolute [Adjective]хязгааргүй
absolute [Adjective]бүрэн дүүрэн
absolute [Adjective]хэмжээлшгүй эрхт
absolute [Adjective]үнэхээр
absolute [Adjective]маргаангүй
absolute [Adjective]гарцаагүй
absolute evidenceгарцаагүй нотлох баримт
absolute [Adjective]төгөлдөр
absolute [Adjective]бүрэн төгс
absolute [Adjective]туйлын
absolute [Adjective]зайлшгүй
absolute [Adjective]цэвэр хольцгүй
absolute [Adjective]абсолют
absolute surplus valueабсолют нэмэгдэл өртөг
absolute addressмашины хаяг
absolute addressабсолют хаяг
absolute addressingабсолют хаяглалт
absolute aimтуйлын зорилго
absolute alcoholхольцгүй цэвэр архи
absolute altitudeүнэмлэхүй өндөр
absolute assembler [noun]абсолют ассемблер
absolute championүнэмлэхүй аварга
absolute codeмашины хэл дээр бичсэн програм
absolute codeмашины код
absolute codingмашины кодод програмчлах
absolute codingмашины кодод програмчлах
absolute commandабсолют команд
absolute coordinatesабсолют координатууд
absolute denialбүрэн үгүйсгэх
absolute derivative [geom.]туйлын уламжлал
absolute dischargeчөлөөлөх
absolute discharge [law]эрүүгийн хэргээс мултлах
absolute errorабсолют алдаа
absolute expression [noun]абсолют илэрхийлэл
absolute humidityчийгийн дээд хэмжээ
absolute libertyүнэмлэхүй эрх чөлөө
absolute link [comp.]абсолют холбоос
absolute loader [noun]абсолют ачаалагч
absolute magnitudeгялалзалт
absolute magnitudeод гарагийн тодрох өнгө
absolute majorityүнэмлэхүй олонх
absolute majority [noun]үнэмлэхүй олонх
absolute majority [noun]дийлэнх олонх
absolute maximum [math.]үнэмлэхүй их хэмжээ
absolute minimum [math.]үнэмлэхүй бага хэмжээ
absolute monarchyхэмжээлшгүй эрхт хаант засаг
absolute musicхийсвэр хөгжим
absolute numberбодит тоо
absolute number [noun][comm.]абсолют тоо
absolute path [comp.]абсолют зам
absolute path [collocation][comp.]бүрэн зам
absolute pathnameбүрэн нийлмэл нэр
absolute price [noun][comm.]абсолют үнэ
absolute price [noun]туйлын үнэ
absolute addressфизик хаяг
absolution [noun]цагаатгах
absolution [noun]шийтгэлээс хэлтрүүлэх
absolution [noun]уучлал хүлцэл
absolution [noun]нүглийг өршөөх
absolution [noun]зөвтгөх цагаатгах
absolution [noun]нүглээ наманчлах
absolution [noun]чөлөөлөлт
absolution [noun]уучлалт
absolution [noun]зөвтгүүлэх
absolution [noun]зөв гэдгээ батлах
absolutismабсолютизм
absolutism [noun]хязгааргүй эрхт хаант ёс
absolutism [noun]эргэлзээгүй зүйл
absolutism [noun]тодорхой байдал
absolutism [noun]хэмжээлшгүй эрх мэдэл
to absolve from/of sth.[verb]зөвтгөх
to absolve from/of sth[verb]цагаатгах
to absolve [verb]уучлах
to absolve [verb]чөлөөлөх
to absolve [verb]өршөөх
to absolve [verb]мултлах
absolvable [Adjective]цагаатгаж болох
absolvable [Adjective]өршөөж болох
absolvable [Adjective]зөвтгөж болох
absolvable [Adjective]уучилж болох
absolve fromял зэм
absolve fromуучлах
absolve fromүүрэг хариуцлагаас чөлөөлөх
absolvent [Adjective]өршөөж байгаа
absolvent [Adjective]уучилж байгаа
absolvent [noun]уучлан өршөөгч хүн
to absorb [verb]ойлгож авах
to absorb [verb]олж мэдэх
absorbшимэх
to absorb [verb][comm.]гаргаж авах
to absorb [verb]татах
absorbуух
to absorb [verb]толгойдоо оруулах
to absorb [verb]шингээх
to absorb noiseдуу чимээг шингээх
a pad to absorb the bloodцус шингээх хавчуулга
to absorb [verb]уусгах
to absorb [verb]сорох
to absorb [verb]чийг татах
to absorb [verb][comm.]авах
to absorb [verb][comm.]олох
to absorb [verb]залгих
to absorb [verb]нэгтгэх
to absorb small companiesжижиг компанийг нэгтгэх
absorb small companiesжижиг компанийг нэгтгэх
to absorb or soak up water [verb]норох
absolutist[noun]хэмжээлшгүй эрх мэдлийг дэмжигч
absorbability[noun]уусгах чадвар
absorbability [noun]шингээх
absorbableнэвчимтгий
absorbable [Adjective]амархан шингэдэг
absorbable [Adjective]уусдаг
absorbable [Adjective]шингэдэг
absorbance [noun]уусгалт
absorbance [noun]шингээлт
absorbedбодолд автах
absorbedавтамхай
absorbed [Adjective]сонирхол нь татагдсан
absorbed [Adjective]сэтгэлээ эзэмдүүлсэн
absorbedlyтун анхааралтай
absorbedly [adverb]өөрийн эрхгүй тэмүүлэн
absorbedly [adverb]сонирхолтойгоор
absorbency [noun]чийг шингээх чадвар
absorbency [noun]шингээх чадвар
absorbent[noun]шингээгч
absorbent [noun]чийг шингээгч
absorbent [noun]уусгагч бодис
absorbent [noun]уусгаж байгаа
absorbent [noun]шингээж байгаа
absorbent [noun]уудаг цаас
absorbent cottonуудаг хөвөн
absorber [noun]шингээгч
absorber [noun]уусгагч
absorber [noun]амортизатор
absorber [noun]шингээгч төхөөрөмж
absorber [noun]шингээгч зүйл
absorbingшингээлт
absorbingшингэлт
absorbing [Adjective]сонирхол татсан
absorbing [Adjective]сэтгэл татсан
absorbing [Adjective]уусгадаг
absorbing [Adjective]шингээдэг
absorbinglyсэтгэл ихэд татах байдлаар
absorbinglyшингээх маягаар
absorption[noun][phys.]шингээлт
absorption probabilityшингээлтийн магадлал
absorption problemшингээлтийн тухай бодлого
absorption spectrumшингээлтийн спектр
acceptable to so.[Adjective]сэтгэлд нийцсэн
acceptable [Adjective]орлоготой
acceptableхүлээн авалт
acceptable [Adjective]санаанд таарсан
acceptable [Adjective][comm.]боломжтой
acceptableхүлцэл
acceptableэцээхэн
acceptable [Adjective][finan.]акцептлах
acceptable [Adjective]тэсвэрлэж болох
acceptable [Adjective]үр ашигтай
acceptable [Adjective]аятайхан
acceptable[Adjective]байж болох
acceptableсанаа нийлэх
acceptable [Adjective][comm.]тохиромжтой
acceptable [Adjective][comm.]зүйтэй
acceptable [Adjective][comm.]зөвшөөрч болохуйц
acceptable [Adjective]зөвшөөрмөөр
acceptable [Adjective]болмоор
acceptable [Adjective]тааламжтай
accept[verb]зөвшөөрүүлэх
to accept [verb][comm.]зөвшөөрөх
to accept [verb][comm.]гэрээ хийх
to accept [verb]авах
accept[verb]элсүүлэх
accept[verb]уулзах
accept[verb]найр тавих
accept[verb]мэдээлэл оруулах
accept[noun]зөвшөөрөл
to accept [verb]хүлцэх
to accept [verb]тохирох
to accept [verb][tech.]таарах
to accept [verb] sth. as sth.үнэмших
to accept [verb] sth. as sth.итгэх
to accept [verb]тэсвэрлэх
to accept [verb]хүлээх
acceptнайр тавих
to accept [verb][comm.]гэрээ хийх
to accept [verb][comm.]акцептлах
accept[verb]зөвшөөрүүлэх
to accept [verb]санал нийлэх
to accept [verb]хүлцэх
to accept as security [verb]барьцаа авах
accept as trueүнэмшүүлэх
accept as trueүнэмших
to accept data [verb]мэдээллийг таних
accept order [noun]зөвшөөрөгдсөн захиалга
acceptabilityтаарамж
acceptability [noun][comm.]гүйлгээтэй байдал
acceptability [noun]зөвшөөрч баталж болохуйц
acceptability [noun]байж болохуйц
acceptability [noun]хүлээн авч болох боломж
acceptability priceүнийн боломжит байдал
acceptableэцээхэн
acceptable [Adjective][comm.]боломжтой
acceptable [Adjective][comm.]тохиромжтой
acceptable [Adjective][comm.]зүйтэй
acceptable [Adjective][comm.]зөвшөөрч болохуйц
acceptable [Adjective]тааламжтай
acceptable [Adjective]зөвшөөрмөөр
acceptableхүлээн авалт
acceptableхүлцэл
acceptableсанаа нийлэх
acceptable [Adjective][finan.]акцептлах
acceptable [Adjective]тэсвэрлэж болох
acceptable [Adjective]орлоготой
acceptable [Adjective]үр ашигтай
acceptable [Adjective]аятайхан
acceptable [Adjective]болмоор
acceptable [Adjective]байж болох
acceptable [Adjective] to so.санаанд таарсан
acceptable [Adjective] to so.сэтгэлд нийцсэн
acceptable conditions [comm.]боломжит нөхцөлүүд
acceptable price [comm.]боломжит үнэ
acceptable price [noun]боломжийн үнэ
acceptable terms [comm.]боломжит нөхцөлүүд
acceptable to recover from sicknessзүгээр
acceptance [noun][finan.]векселийн акцепт
acceptance [noun][finan.]вексель
acceptance [noun][comm.]хүлээн зөвшөөрөх
acceptance [noun][insur.]акцепт
to accept as security [verb]барьцаа барих
access [noun][comp.]хандалт
Code Division Multiple Accessкодоор хуваах олон хандалт
access [noun]нэвтрэх боломж
access [noun]ашиглах боломж
access [noun] to sth./so.хэрэглэх боломж
access [noun]очих боломж
access [noun]хүртэмж
to access [verb] to sth./so.ашиглах
access [noun]дөхөн очилт
to access [verb] to sth.хүрэх
Directory Access Protocolлавлахт хүрэх протокол
access [noun]өвчин дэлгэрэх
access [noun][comm.]орох
have access to smth.аливаа нэг үйл ажиллагаанд орох боломж
to block the accessорох хаалгыг хаах
have access to sth.аливаа нэг үйл ажиллагаанд орох боломж
access [noun]ойртолт
access [noun]өсөлт
access [noun]нэмэгдэл
access to sth./so.[noun] арга зам
access [Adjective]хялбар дөхөм
to access [verb]оруулах
to access [verb]ойртох
to access [verb]дөхөх
to access [verb]хэрэглэх
to access [verb]очих
access [noun]хүрэх боломж
to access [verb][comp.]хандах
Lightweight Directory Access ProtocolӨнгөцөөр лавлахад хандах протокол
Network Access PointСүлжээний Хандах Цэг
network access serverсүлжээнд хандах сервер
access [noun]хандлага
access [noun]орох боломж
accessхүртэх боломж
access [noun]гэнэт өвчин хүрэх
access chargeхураамж
access chargeнэвтрэх төлбөр
access codeутас болон компьютерт нэвтрэх код
access control [comp.]хандалтыг хянах
access controlхандалтын шалгалт
access cycleойд хандах цикл
access damagesхохирлыг төлөх нийт дүнг тогтоох
access matrixхандах эрхийн матриц
access methodхандах арга
access network [noun][tel.]орох сүлжээ
access number [comp.]хандалтын дугаар
access of information [noun][adm.]мэдээллийн хүртээмж
access pathхандах зам
access profile [comp.]хандалтын намтар
access provider [comp.]хандах боломжоор хангагч
access ramp [geol.]налуу зам
access restriction [noun]хандалтын хязгаар
access right [comp.]хандалтын эрх
access rightхандах эрх
access road [noun]туслах зам
access road [noun]ямар нэг газар луу орох зам
access time [noun][comp.]хандалтын хугацаа
access time [noun]нэвтрэлтийн хугацаа
access token [comp.]хандалтын зүүлт
accessibility [noun]хялбар байх
accessibility [noun][comp.]саадгүй байдал
accessibility [noun]хүртэмж
accessibility [noun]хэрэглэж болох боломж
accessibility [noun]дөхөм байх
accessibleхүртээмжтэй
accessible [Adjective]орж болох
accessible [Adjective]ойлгоход хялбар
accessibleхүртэх боломжтой
accessibleхүртээл
accessible [comm.]дөхөмтэй
accessibleхялбар дөхөм
accessibleдөхөм
accessibleхялбар
accessibleхүрч болмоор
access addressзаагч
accessible foreign marketsдөхөмтэй зах зээл
accession [noun]ажилд орох
to accession [verb]ном болон номын жагсаалтад оруулах
accession [noun]албан тушаалд томилогдох
accession [noun][comm.]нэмэгдэл
accession [noun]орох
accession [noun]оролт
accession [noun]нэмэлт
accession [noun]нөхөлт
accession [noun]ажилд орох зөвшөөрөл
to accession [verb]номын сан ном олж авах
accession [noun]зөвшөөрөл
accession [noun]өвчин хууч хөдлөх багтраа
accession [noun][law]өсөлт
accession [noun]нэмэгдэлт
accession [noun]нэгдэл
accession [noun][comm.]дүүрэлт
accession [noun]дөхөж очих боломж
accession [noun]хүрэх боломж
accession [noun]шинээр авсан зүйл (номын сан, музейд)
accession [noun]элсэлт
accession [noun]элсэх
to accessorize [verb]нэмэлт тоноглол хийх
to accessorize[verb]нэмэлт чимэглэл зүйлээр хангах
to accessorize a car with special seat coversмашинд тусгай суудлын бүрээс нэмж хийх
accessoryтуслах нэмэлт төхөөрөмж
accessory [noun]зүүсгэл
Dress accessoriesХувцасны зүүсгэл
accessory [noun]жижиг хэрэгсэл
accessory [Adjective]хоёрдугаар зэргийн
accessory to sth.[noun] хамсаатан
accessory [noun]хувцасны чимэг
accessory [noun]туслах хэрэгсэл
accessory [Adjective]нэмэлт
accessory [noun]төхөөрөмж
accessory [noun]нэмэгдэл хэрэгсэл
accessory [Adjective]нэмэгдэл
accessory [Adjective]туслах чанарын
accessoryхэрэгсэл
accessoryоролцогч
accessorial [Adjective][law]хамссан (ямар нэгэн хэрэгт)
accessorial [Adjective]туслах
accessorial [Adjective]нэмэгдэл
accessories [noun]нэмэлт хэрэгсэл
accessories [noun][auto.]машины нэмэлт хэрэгсэл
accessory nerve[med]захын мэдрэлийн судас
accident [noun]осол
to get the rap for the accidentосол гаргасны цээрлэл хүлээх
a fatal accidentгайтай хөөтэй осол
a deplorable accidentөрөвдөлтэй осол
accident [noun] аваар
accident [noun]туслах шинж чанар
accident [noun][insur.]гэнэтийн осол
accident [noun]золгүй явдал
accident [noun]осол эндэл
accident [noun]гэнэн хэрэг
accident [noun]санаандгүй явдал
accident [noun]нугачаа
accident [noun]санамсаргүй тохиол
accident [noun]тохиол
accident [noun]тохиолдлын чанар
accident [noun]тохиолдол
accident [noun]хэрэг
accident [noun]ташрамын саад тотгор
accident [noun]осол эндэгдэл
accident [noun]санамсаргүй явдал
accident [noun]атираа
accidence [noun]хэлбэр бүтцийн зүй
accidence [noun]үгзүй
accidenceүндэс
accidenceэхлэл
accident accidental [Adjective]азгүй тохиолдол
accident accidental [Adjective]азгүй тохиолдлын
accident indemnity [noun]ослын нөхөн төлбөр
accident insuranceослын даатгал
accident insurance [noun][comm.]ослоос даатгуулах
accident insurance [noun][comm.]ослын даатгал
accident insuranceгэнэтийн ослын даатгал
accident surgery [noun][med.]гэмтлийн хагалгаа
accidented [Adjective]овон товонтой
accidented [Adjective]арзгар
accidented [Adjective]барзгар
accidentlyсанамсаргүй байдлаар
accidentlyсанаандгүй
to be afflicted by an accident [verb]осолд өртөгдөх
to cause a fire by accident [verb]гал алдах
to cause an accident [verb]аваар гаргах
to die by accident [verb]эндэгдэх
to die in an accident [verb]осолдож үхэх
domestic accident [noun]гэр ахуйн осол
factory accidentүйлдвэрлэлийн осол
to have an accident [verb]гэнэдэж осолдох
to have an accident [verb]осолдох
to have an accident [verb]осолд орох
to have an accident [verb]осол болох
to have an accident [verb]аваарт орох
household accidentахуйн осол
involved in an accidentосолд холбогдсон
involved in an accidentосолд хамрагдсан
occupational accidentүйлдвэрлэлийн осол
reason of an accident ослын шалтгаан
traffic accidentзамын осол
accident preventionосол гарахаас сэргийлэх арга хэмжээ
chapter of accidentsгай зовлон ар араасаа ирэх
chapter of accidentsгай ганцаараа ирдэггүй
ghastly accidentаймшигтай аюул
prone to accidentsосолд өртөмтгий
accidental[Adjective]дайвар
accidental [Adjective]нэмэгдэл
accidental [Adjective]туслах
accidental [Adjective]санамсаргүй
accidental [Adjective][phil.]мөн чанарт хамаарахгүй
accidental [Adjective]онцын ач холбогдолтой бус
accidental [Adjective]хоёрдугаар зэргийн
accidental [Adjective]санаандгүй
an accidental meetingсанаандгүй уулзалт
accidental [Adjective]тохиолдлын
accidental [noun]чухал бус шинж
accidental [noun]тохиолдлын зүйл
accidental [noun][mus.]өндөр нам болох айзам
accidental [Adjective]гэнэтийн
accidental [Adjective]хажуугийн
accidental [Adjective]ташрамын
accidental [noun]санаандгүй зүйл
accidental benefitsнэг их ач холбогдолтой бус орлого
accidental deathзуурдын үхэл
accidental meeting санаандгүй учрал
accidentallyсанаандгүй тохиолдох
accidentally тохиолдлоор
accidentallyсанамсаргүйгээр
accidentallyсанамсаргүй
accidentally [adverb]гэнэт
accidentally [adverb]санаандгүй
to encounter accidentally [verb]санамсаргүй уулзах
to fire a gun accidentally [verb]буу алдах
to kick accidentally [verb]хөлд торох
to meet accidentally [verb]санамсаргүй уулзах
to set fire accidentally [verb]гал алдах
to tell accidentally [verb]санамсаргүй хэлэх
an accidental meetingсанаандгүй уулзалт
accident-prone [Adjective]осолтой
accident-prone [Adjective]аюултай
accident-prone [Adjective]юманд өртөх дуртай
accident-prone [Adjective]азгүй
accident-prone [Adjective]осолд орохыг өөрөө хичээдэг (сэтгэцийн өвчин)
acclaimбаяр хүргэх
to acclaim a winnerялагчид баяр хүргэх
acclaim [noun]баяртай угтан ава
to acclaim [verb]мэндчилгээ дэвшүүлэх
acclaimсайшаах
acclaim [noun]шагшин магтах
acclaimалга нижигнүүлэн таших
to acclaim [verb]нэр дэвшигчийг санал нэгтэйгээр дэмжих
to acclaim [verb]зарлах
acclaim [noun]алга ташин хүлээн ава
to acclaim [verb]алга таших
to acclaim [verb]мэдэгдэх
to acclaim [verb]олонд зарлах
to acclaim [verb]тунхаглах
acclaimсайшаал
acclaimнижигнэсэн алга ташилт
acclaimшуугиантай баяр хүргэх
acclaimation [noun]сайшаах
acclaimedсайшаагдах
acclaimedмагтагдах
to acclaim a winnerялагчид баяр хүргэх
to acclimate [verb]нутагшуулах
to acclimate [verb]цаг уурт дасгах
acclimation [noun]баримжаа
acclimation [noun]нутагшуулах
acclimation [noun]цаг уурт дасгах
to acclimatize[verb]нутагших
to acclimatize[verb]дасах
to acclimatize[verb]идээших
to acclimatize[verb]дасгах
to acclimatize[verb]нутагшуулах
to acclimatize[verb]цаг уурт дасах
to acclimatize[verb]зохицох
to acclimatize[verb]шинэ нөхцөлд зохицох
to acclimatize[verb]шинэ улиралд идээших
acclimatizedидээшил
acclimatizedидээшсэн
acclimatizationшинэ газарт нутагших
acclimatizationшинэ газар нутагши
acclimatizationцаг улиралд дасах
acclimatizationнутагшил
acclimatizationидээшил
acclimatizationидээшин дасалт
acclimatizationцаг уурт дасах нутагшил
to be acclimatized [verb]идээших
to become acclimatized to a new environment or area [verb]газарших
to accolade [verb]хөхүүлэн дэмжих
to accolade [verb]сайшаах
to accolade [verb]магтах
to accomodate [verb]хангах
to accomodate [verb]үйлчлэх
to accomodate [verb]туслах
to accomodate [verb]идээших
to accomodate [verb]зохицох
to accomodate [verb]байр оромж олгох
to accomodate [verb]байрлуулах багтаах
accomodation [noun]хоргодож хоноглох газар
accomodation [noun]хоргодох газар
accomodation [noun]хоноглох газар
accomodation [noun]тохь тух
accomodation [noun]зохицуулалт
accomodation [noun]буудлын өрөө
accomodation [noun]байр сууц
accompaniment[noun]даган хөгжимдөх
accompaniment [noun]бараа болох
accompaniment [noun]дагалдах
accompaniment [noun]дагаж хөгжимдөх
accompaniment [noun]дагаж дуулах
accompaniedзамчлуулах
accompanied [Adjective]дагалдсан
to accompany [verb]хамт явах
accompany[verb]хань болох
accompany[verb]accompany
accompany[verb]дагах
to accompany [verb]бараадах
to accompany [verb]хөтлөлцөн явах
accompany[verb]дагаж хөгжимдөх
to accompany [verb]хөгжимдөх
to accompany [verb]дагалдан дуулах
to accompany [verb]дагалдах
to accompany [verb]хавсрах
to accompany [verb]бараа болох
accompanyingдагалт
accompanying [Adjective]дуулж байгаа
accompanying [Adjective]даган хөгжимдөж
accompanying [Adjective]бараа болон яваа
accompanying [Adjective]дагалдан яваа
to accompany a friend[verb]найзыгаа дагалдах
accompanist [noun]даган хөгжимдөгч
accomplice[noun]хамтрагч
accomplice[noun]хамсрагч
accomplice[noun]хамсаатан
accomplice [noun]хамжаа
accomplice[noun]хам хэрэгтэн
accompliceхоршоо
accompliceхамсаа
accomplice [noun]хань хамсаатан
to reveal the accomplice [verb]хамсаатныг илрүүлэх
to be accused of being an accomplice[verb]гэмт хэрэгт холбогдох
to be an accomplice[verb]хүний гар хөл болох
to accomplish [verb]бүтээх
accomplishтөгөлдөржүүлэх
accomplishхэрэгжүүлэх
accomplishгүйцээх
accomplishхийх биелүүлэх
accomplishболовсронгуй болгох
to accomplish [verb]хүрэх
to accomplish an aim[verb]зорилгодоо хүрэх
to accomplish [verb]бүтээн байгуулах
accomplishгүйцэтгэх
to accomplish [verb]гүйцэд хийх
accomplishбиелүүлэх
to accomplish a task[verb]даалгавраа биелүүлэх
to accomplish [verb]амжилттай хийж дуусгах
accomplishбиелүүлшгүй
accomplish achieveгүйцэлдүүлэх
accomplishableхийж бүтээж болох
accomplishable [Adjective]дуусгаж болох
accomplishable [Adjective]бүтээж болох
accomplishedбүтэмжтэй
accomplishedхэрэгжих
accomplishedбүтээлч
accomplishedавьяаслаг
accomplishedчадварлаг
accomplishedдууссан
accomplishedгаргууд
accomplishedгарамгай
accomplishedбүтсэн
accomplishedболсон
accomplishedөндөр боловсролтой
accomplished [Adjective]сайн бэлтгэгдсэн
accomplished [Adjective]чадвартай
accomplished [Adjective]туршлагатай
accomplished [Adjective]дадлагатай
accomplishmentхэрэгжилт
accomplishment [noun]тохижилт хийж дуусах
accomplishmentүйл
accomplishmentбүтэмж
accomplishmentбүтэлтэй
accomplishmentбүтэл
accomplishment [noun]хийж дуусах
accomplishment [noun]эрхэм чанар
accomplishment [noun]тохижилт
accomplishment [noun]сайн тал
accomplishment [noun]ололт амжилт
accomplishment [noun]бүтээх
accomplishment [noun]боловсрол
accomplishment [noun]авьяас билэг
accomplishment [noun]уран чадвар
accomplishment [noun]дуусгалт
accomplishment [noun]ололт
accomplishment [noun]амжилт
to accomplish sth. for so. [verb]бүтээж өгөх
accord [noun]нийлэмж
accord [noun]нийц
to accord with sth.[verb] таарах
to accord with sth.[verb]нийцэх
to accord [verb]эв эеэ олох
accord [noun]таашаал
to accord [verb]найрах
accord [noun]найрал
accord [noun]найр
to accord [verb]зөвшилцөх
accord [noun]зохирол
accord [noun][comm.]хэлцэл
accord [noun]тохироо
accord [noun]нийцэл
to accord [verb]зохицох
accord [noun]зөвшил нэгдэл
to accord [verb]зөвшөөрөх
to accord [verb]олгох
to accord smb. permissionхэн нэгэнд зөвшөөрөл олгох
to accord [verb]тохирох
to accord [verb]үг хэлээ ололцох
accord [noun]эе
accord [noun]эвлэл
accord [noun]эв түнжин
to accord [verb]харилцан тохирох
accord [noun]санаа нийлэлт
accord [noun]таарамж
accord [noun]ая эгшгийн зохицол
accord [noun]зохицол
accord [noun]гэрээ хэлцээр
accord [noun]санаа нийлэх
accord [noun]эв эе
accord [noun][comm.]зөвшөөрөл
accord [noun][comm.]үзүүлэх
accordanceзохил
accordance [noun]нийцэл
accordance [noun]нийц
accordance [noun]зөвшөөрөл
accordance [noun]олголт
accordance [noun]тохирол
accordance [noun]таарамж
accordance [noun]зохицол
accordance [noun]санал нийлэлт
accordant [noun]нийцсэн
accordant [noun]зохицсон
accordant [Adjective]нийцтэй
accordant [Adjective]сэтгэлд нийцэх
accordant [Adjective]тохирсон
accordant [Adjective]таарсан
accordantlyнийцтэй байдлаар
accordantlyтаарах байдлаар
according [comm.]өгөгдлийн дагуу
according [comm.]түүнээс хамааран
accordingчадлынхаа хэрээр
accordingтүүний тушаалаар
accordingийм нөхцөлд
accordingхэрэв
accordingтохирсон
accordingтаарсан
accordingдагуу
accordingёсоор
according asийм нөхцөлд
according asхэрэв
according toаар бол
according toдагуу
according toёсоор
according to contractгэрээний дагуу
according to lawхуулийн дагуу
according to lawхуулиар
according to rules or the lawзүй ёсоор
according to the agreementтохирсны дагуу
according to the orderтушаалын дагуу
accordinglyтүүнчлэн
accordanceзохимж
accordionгармонь
accordionнайрал баян хуур хөгжим
accordionбаян хуур
accordion [Adjective]дэлгэгддэг
accordion [Adjective]хумигддаг
accordion [Adjective]аккордеон мэт эвхэгддэг
accordion [noun]аккордеон
piano accordionаккордеон
to accost [verb]ээрэх
accost [noun]хандах
accostзалхтал ярих
accostдагах оргох
accostэргэх
to accost [verb]хүнд хандах
accost [noun]хандаж ярилцах
to accost [verb]гудамжид бусдыг хоргоох
accostзууралдах шалах
accost [noun]мэндлэх
to accost [verb]яриа өдөх
account [noun]данс
to close an accountданс дугуйлах
to open an account with a bankбанканд данс нээх
bank accountбанканд дахь данс
to account [verb]тайлагнах
to account for sth. [verb] тооцоолох
to account for sth.[verb] тайлбарлах
account [comp.]бүртгэл
account [noun]ойлголт
account [noun]үндэслэл
account [noun] илтгэл
account [noun]тооцоо
to keep strict accountнарийн тооцоо хөтлөх
an unbalanced accountбалансаа бариагүй тооцоо
a faithful accountбаталгаатай зөв тооцоо
to account [verb][comm.]шалтгаан нь болох
account [noun]хүүрнэл
account [noun]данс тооцоо
account [noun]илтгэх хуудас
account [noun]шаардлага
account [noun]тайлан мэдээлэл
account [noun]дүрслэл
a truthful accountүнэн зөв дүрслэл
the exaggerated accountхэтрүүлсэн дүрслэл
account [noun][comp.]хэрэглэгчийн данс
to account [verb]анхаарах
to account [verb][comm.]бүрдүүлэх
to account [verb][comm.]тооцоо хийх
account [noun][tech.]зөвшөөрөл
account [noun]баримт
account at noticeурьдчилсан тооцооны баримт
to account [verb]ямар нэг юманд хүргэх
to account [verb]дансанд оруулах
to account [verb]хариуцах
account [noun]зээлийн тооцоо
to account [verb][tech.]хүлээн зөвшөөрөх
to account [verb]тооцох
account [noun][bank.]банкны данс
account [noun]ашиг
account [noun]ач холбогдол
account [noun][finan.]санхүүгийн тайлан
account [noun]шалтгаан
account [noun]тайлан тооцоо
account [noun]үнэлгээ
account [noun]дүн
account [noun]чухал чанар
account [noun][comm.]үйлчлүүлэгч
to account [verb]хариуцлага хүлээх
accountable[Adjective]хариуцах чадвартай
accountable [Adjective]тайлбарлаж болох
accountableхариуцлагатай хүмүүс
accountableхариуцлагад татах
accountable [Adjective]тайлан тооцоотой
accountancy [noun][acc.]нягтлан бодох бүртгэл
accountancyтоо бүртгэл
accountancy [noun]тоо бүртгэл хөтлөлт
accountancy [noun][comm.]нягтлан бодох бүртгэл
accountancy [noun]санхүү
accountancy [noun]нягтлан бодох алба
accountancy [noun]тооцоо
accountant[noun]нягтлан бодогч
accountant[noun]тоо бүртгэгч
accountant [noun][comm.]тооцоо хийгч
accountant [noun]тоо бүртгэл хөтлөгч
account executive [noun]үйлчлүүлэгчийн дансны менежментийг хариуцсан гүйцэтгэгч
accounting [noun][finan.]тайлан тооцоо
accounting [noun]нягтлан бодох бүртгэл
accounting [noun][comm.]тооцоо
accounting [noun]бүртгэл тооцоо
accountingтооцоот
accounting [noun]тоо бүртгэл
accountingсистемийн нөөцийн тоолуур
accounting [noun]бүртгэл
Accounting for leasesтүрээсийн бүртгэл
Accounting for dividendsногдол ашгийн бүртгэл
cash-based accountingмөнгөн суурьт нягтлан бодох бүртгэл
accounting [noun]данс тооцоо
accounting [noun]тайлан бүртгэл
accounts payable [Adjective][comm.]өглөгийн данс
accounts payable [noun]өглөг
accounts payable [noun][finan.]зээлийн өр
account receivable [Adjective][comm.]авлагын данс
Accounts receivable [Adjective][finan.]авлагын данс
accounts receivable [noun][finan.]авлага
accounts receivable [Adjective]дебитор данс
Assignment of accounts receivableавлагын барьцаалалт
Accounts receivable turnoverавлагын дансны эргэц
Accounts receivable balance methodавлагын хувийн жингийн арга
Uncollectible accounts receivableэргэлзээтэй авлага
accoutrement [noun]хувцас хэрэгслээр хангах
to accoutre [verb]дүрэмт хувцсаар хангах
to accoutre [verb]тоног хэрэгсэл
accredit [noun][pol.]элчин
to accredit so. with sth.[verb]итгэмжлэх
accredit [noun][pol.]элчин сайд
to accredit [verb]төлөөлөн томилох
to accredit [verb]төлөөлөгч болгох
to accredit [verb]бүрэн эрх олгох
to accredit [verb][edu.]боловсролын зэрэгтэй хүмүүсийг бэлтгэх эрхийг магадлан итгэмжлэх
to accredit [verb]хэв хэмжээнд тохирсон гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх
to accredit [verb]чанарыг баталгаажуулах
to accredit [verb]итгэл үзүүлэх
to accredit [verb]дансанд бичих
to accredit [verb]тооцоонд оруулах
to accredit [verb]эрхтэй болгох
to accredit [verb]тохоон томилох
to accredit [verb]эрх олгох
to accredit [verb]магадлан итгэмжлэх
to accredit [verb][comm.]төлөөлөх эрх олгох
accreditation [noun]аккредитаци
accreditation [noun]магадлан итгэмжлэл
accreditation [noun]зөвшөөрөл
accreditedитгэмжит
accreditedбүрэн эрхт
accredited [Adjective]чанартай
accredited [Adjective]чанарын баталгаатай
accredited [Adjective]нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн
accredited [Adjective]итгэмжлэгдсэн
accredited [Adjective]албан ёсны эрх бүхий
accredited school[noun]магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль
university accreditation [noun][edu.]их дээд сургуулийг магадлан итгэмжлэх
an accredited representative[noun]итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч
an accredited theoryнийтээр хүлээн зөвшөөрсөн онол
accretion [noun][comm.]үндсэн хөрөнгө болон тооцсон хүүгийн өсөлтөөс хөрөнгийн фондын нэмэгдсэн хэмжээ
accretion [noun][comm.]нэмэгдэл
accretion [noun]өсөх
accretion [noun]газрын гулсалт
accretion [noun][law]өв залгамжлагчийн авах хувь нэмэгдэх
accretion [noun]салаалах
accretion [noun]илүү нэмж ургах
accretion [noun][biol.]органик өсөлт
accretion [noun]салбарлал
accretion [noun]өсөлт
accretion [noun]өргөжилт
to accrete [verb]салбарлах
to accrete [verb]нэмж ургах
to accrete [verb]дэлгэрэх
to accrete [verb]салаалан ургах
accrete [Adjective][bot.]салаалан ургасан
accretive [Adjective]салбарлан ургасан
accretive [Adjective]нэмэгдсэн
accretive [Adjective]өсөн нэмэгдэж байгаа
ice accretion [noun]мөстөлт
to accrue [verb]болох
accrue[verb]хуримтлуулах
to accrue [verb]хуримтлагдах
to accrue to so./from sth. [verb]нэмэгдэх
to accrue to so./from sth. [verb]өсөх
accrue[verb]хуримтлах
accrue[verb]нэмэгдэх өсөх ноогдох
accrue[verb]арвижуулах
to accrue [verb]явагдах
to accrue [verb]гарч ирэх
to accrue [verb]ашиг олох
to accrue [verb]олж авах
to accrue [verb]өртөглөх
to accrue [verb]бөөгнөрөх
accrue арвижих
accrueөсөх ноогдох
accrueцугларах
to accrue sins [verb]нүгэл хураах
accruedхуримтлагдах
accrued [Adjective]тооцсон
accrued [Adjective][finan.]тооцоонд орсон
accrued [Adjective]нэмэгдсэн
accrued [Adjective]өссөн
accrued [Adjective]хуримталсан
accrued charges [comm.]хүүгийн өсөлт
accrued dividentхуваарилагдаагүй хуримтлагдсан ногдол ашиг
accrued expenseтөлөгдөөгүй хуримтлагдсан зардал
accrued expenses [comm.]хойшлогдсон зардлууд
accrued income [collocation][finan.]хуримтлагдсан орлого
accrued interest [collocation][finan.]хуримтлагдсан хүү
accrued liabilitiesхуримтлагдсан өглөг
accrued liabilityтөлөгдөөгүй хураагдсан төлбөр
accrued revenues [comm.]хойшлогдсон орлогууд
accrued tax [comm.]татварын нэмэгдлүүд
accruing [Adjective]хуримтлуулсан
accruing [Adjective]цуглуулсан
Accrued interest rate [finan.]Хуримтлагдсан хүүгийн хувь хэмжээ
deposit accrued interest receivable [acc.]хуримтлагдсан хадгаламжийн хүүгийн авлага
to acculturate [verb]өндөрсгөх
to acculturate [verb]түгээх
acculturate[verb]соёлын түвшнийг тоо чанарын хувьд нэмэгдүүлэх
acculturate[verb]өөр соёлыг нэвтрүүлэх
to acculturate [verb]соёлын түвшнийг тоо чанарын хувьд нэмэгдүүлэх
to acculturate [verb]өөр соёлыг нэвтрүүлэх
acculturation [noun]хөгжингүй соёлын нөлөөгөөр соёлын түвшнийг өндөрсгөх
acculturation [noun]биеэ авч явах соёлыг хүүхдэд төлөвшүүлэх
acculturation [noun]тухайн нийгмийн хэв хэмжээнд хүүхдийг хүмүүжүүлэх
acculturation [noun]соёлын түвшнийг нэмэгдүүлэх
acculturationalөөр соёлыг нэвтрүүлсэн
acculturizeөөр соёлыг нэвтрүүлэх
accumulateарвижих
to accumulate [verb]хуримтлуулах
to accumulate [verb]хуримтлах
to accumulate [verb]нэмэгдүүлэх
to accumulate [verb]бөөгнөрөх
to accumulate [verb]нэмэгдэх
to accumulate [verb]ном цуглуулах
accumulateбүрдүүлэх
to accumulate [verb][comm.]хуримтлагдах
to accumulate [verb]цэнэглэх
to accumulate [verb]бөөгнөрөх цуглах
to accumulate [verb]ихсэх
to accumulate [verb]хурах
to accumulate [verb]овоорох
to accumulate [verb]хураагдах
to accumulate [verb]цугларах
to accumulate [verb]хураах
to accumulate moneyмөнгө хураах
accumulateарвижуулах
accumulable [Adjective]хураах боломжтой
accumulable [Adjective]цуглуулах боломжтой
to accumulate experience [verb]туршлага хуримтлуулах
to accumulate merit [verb]буян хураах
to accumulate money [verb]мөнгө хураах
to accumulate property [verb]хөрөнгө хураах
to accumulate troops [verb]цэрэг бөөгнөрүүлэх
accumulatedхураагдах
accumulatedовоолоостой
Accumulated depletion [noun][finan.]Хуримтлагдсан хорогдол
Accumulated deprecationхуримтлагдсан элэгдэл
accumulated depreciation[noun]хуримтлагдсан элэгдэл
accumulated depreciation [noun]хуримтлагдсан элэгдэл
accumulated wealth [comm.]хөрөнгө цуглуулах
accumulationхураагдал
accumulationарвижилт
accumulation [noun][comm.]цугларал
accumulation [noun][comm.]бөөгнөрөл
accumulation [noun]цугларалт
accumulation [noun]цуглуулах
accumulation [noun]хөрөнгө хураах
accumulation [noun]цуглуулсан юмс
accumulation [noun]бөөн зүйл
accumulation [noun][acc.]хуримтлал
accumulation fundхуримтлалын сан
accumulation fundхуримтлалын фонд
accumulation of assetмөнгөн хуримтлал
accumulative [Adjective][comm.]хуримтлагдаж буй
accumulative [Adjective]хуримтлагдсан
accumulative [Adjective]заргач
accumulative [Adjective]зарга үүсгэдэг
accumulative [Adjective]цуглуулагч
accumulatorзай хураагуур
accumulatorцэнэглэгч
accumulatorзавшигч
accumulatorсанах байгууламж
accumulatorзавшигч шамшигдуулагч
accumulator [noun]аккумлятор
accuracy [noun]нарийвчлал
accuracy [noun][comm.]үнэн зөв байдал
accuracy [noun]яг тохирол
accuracy [noun]цаг нарийн барихуй
accuracy [noun]хөдөлшгүй үнэн
accuracy [noun]нямбай чамбай
accuracy [noun]нягт нямбай байдал
accuracy [noun]нарийн нягт байдал
accuracy [noun]яг таг тохирол
accuracy [noun]нарийн байдал
accuracy [noun]цэц
accuracy [noun]яв цав байдал
degree of accuracy [math.]нарийвчлалын зэрэг
bow with a high degree of accuracyонч сайтай нум
the accuracy of the statisticsстатистикийн үнэн зөв байдал
to accurate [verb]үнэн зөв
accurate [Adjective]алдаа мадаггүй
accurate [Adjective]яг таг
accurate [Adjective]нарийн
accurateалдаагүй
accurate [Adjective]нямбай
to be accurate in one's workажилдаа нягт нямбай байх
to accurate [verb]нягт
to be accurate in one's workажилдаа нягт нямбай байх
accurate in hitting a target [Adjective]онч мэргэн
accurateэвтэйхэн
accurateцэцэн
accurate [Adjective]тохируулсан
accurate [Adjective]нягт няхуур
to accurate [verb]яг
accurate gunцэцэн буу
accurate informationүнэн зөв мэдээлэл
accurate information [collocation][acc.]үнэн зөв мэдээ
accurately [adverb]яг таг
accurately [adverb]зөв
accurately [adverb]алдаагүй
accurately [adverb]нарийвчлан
accurateness [noun]үнэн зөв байдал
accurateness [noun]яг таг байдал
accurateness [noun]нарийвчлал
to accurize [verb]ончийг нэмэгдүүлэх
to accurize [verb]бууны цэцийг сайжруулах
nearly accurate almost exactбарагцаа
to be accurate in one's workажилдаа нягт нямбай байх
accursedзэвүүн жигшүүрт
accursed[adjective]хараалт
accursed[adjective]золигийн
accursed[adjective]жигшүүртэй
accursed [Adjective]новшийн
accursed [Adjective]заналт
accursed [Adjective]өөдгүй
to accurse [verb][obs.]хараах
accusation [noun]зэмлэл
accusation [noun]ял зэмлэл
accusation [noun]яллагч
accusation [noun]ял
accusation [noun]яллалт
accusation [noun]ял тулгалт
accusation [noun]цээрлэл
accusationяллагаа
accusation [noun]буруушаал
accusative [noun][gramm.]заахын тийн ялгал
accusatory [Adjective]буруушаасан
accusatory [Adjective]зэмлэнгүй
accusatorial [Adjective]шүүхийн өмнө шалгах системд хамаарах
accusatory evidenceяллах нотлох баримт
accusatory processяллах ажиллагаа
to accuse so. of sth [verb]буруушаах
to accuse [verb]яллах
to accuse [verb]буруутгах
to accuse of theftхулгай хийсэн хэмээн буруутгах
to accuse smb. of theftхулгай хийсэн хэмээн буруутгах
to accuse [verb]заалдах
accuseилчлэх
to accuse [verb]гоочлох
to accuse so. of sth. [verb]ял тулгах
to accuse [verb]хэрэг тулгах
to accuse [verb]өө сэв эрэх
accuseзэмлэх
accuseтулгалт
accusable[Adjective]цээрлэвэл таарах
accusable [Adjective]буруутгавал зохих
accusal [noun]ял тулгалт
accusal [noun]цээрлэл
accusal [noun]буруушаал
accusal [noun]буруутгалт
accused [noun]буруутай этгээд
accusedшүүгдэгч
accusedхэрэгтэн
accusedгэмтэн буруутан
accused [noun]ял хүлээгч
accusingзэмлэнгүй
accusingбуруушаасан
to accustom oneself/so. to sth. [verb]сургах
to accustom oneself/so. to sth. [verb] сурах
to accustom oneself/so. to sth [verb] хэвшүүлэх
to accustom [verb]хэвших
to accustom [verb]идээших
to accustom oneself/so. to sth [verb] дасах
to accustom [verb]газарших
to accustom [verb]дасгах
to accustom to [verb]дасгах
accustomed to sth. [Adjective]заншсан
accustomedидээших
accustomed [Adjective]энгийн
accustomed [Adjective]жирийн
accustomed [Adjective]ердийн
accustomed [Adjective]хэвийн
accustomed [Adjective]гаршсан
accustomed [Adjective]хэвшсэн
accustomed [Adjective]дассан
accustomed to sth.[Adjective] сурсан
accustomed or ready to take or receiveавамтгай
accustomed toдадамгай
to be accustomed [verb]сурах
to become accustomed to [verb]амтших
to become accustomed to each other [verb]ээнэгших
to become accustomed to the service of someone [verb]гарших
get accustomedдасалцах
to get accustomed to [verb]дасах
to get accustomed to [verb]дадах
get accustomed to a new placeнутагших
to get accustomed to conditions [verb]нөхцөлд дасах
to get accustomed to each other [verb]янагшин дасах
to get accustomed to each other [verb]зан зангаа авалцах
to get accustomed to new environment [verb]орчиндоо дасах
getting accustomedидээшил
getting accustomedдадлагажилт
to grow accustomed to one another [verb]зан зангаа авалцах
to make accustomed to oneself [verb]ээнэгшүүлэх
not accustomedдасаагүй
not accustomedдадаагүй
the process of growing accustomed to each otherээнэгшил
tradition or habit to get accustomedзанших
accustomed to each other ижил дасал болох
to grow or become accustomed to sth. [verb]зүгшрэх
AC/DC[slang]бисекс
ace [noun][milit.]сөнөөгч онгоцны нэгдүгээр зэргийн нисэгч
ace [Adjective]шилдэг
ace [noun]нэг
ace [Adjective]гарамгай
ace [noun]бага сага зүйл
ace [noun][sport.]шилдэг оноо
ace [Adjective]нэгдүгээр зэргийн
to ace get an A[verb][edu.][sl.] онц дүн авах
ace [noun]үл ялиг зүйл
ace [Adjective]гаргууд сайн
to ace cheat[verb][sl.]луйвардах
ace [noun]тамга
ace [noun]түүз
ace [noun][sl.]нэг доллар
the ace heartsбундангийн тамга
the ace of spadesгилийн тамга
ace in the holeнууцлаг зүйл
ace up your sleeveмаш чухал мэдээлэл
ace-deuce [noun]холимог
ace-deuce [noun]төрөл бүрийн
ace-deuce [noun]янз бүрийн
ace-deuce [noun]зөрчилдөөнтэй
ace-highэрхэм хүндэт
acellular [Adjective][biol.]эсгүй
acerate [Adjective]зүү шиг
acerate [Adjective]зүүрхүү
acerate [Adjective][biol.]зүү хэлбэртэй
acerous [Adjective]сахалгүй
acerous [Adjective]эвэргүй
acerous [Adjective]тэмтрүүл
Accumulation of meritsБуддын шашны нэр томъёобуян хураах
Accumulation of Wisdom Буддын шашны нэр томъёобилгүүнийг хураах
ActionБуддын шашны нэр томъёо үйл
AeonБуддын шашны нэр томъёогалав
Afflicted emotion (afflictions)Буддын шашны нэр томъёонисванис
AsceticБуддын шашны нэр томъёодаяанч
Aggregates (five)Буддын шашны нэр томъёо 5 цогц
The aggregate of Form Буддын шашны нэр томъёо дүрст цогц
The aggregate of FeelingБуддын шашны нэр томъёо сэрэхүйн цогц
The aggregate of Perception or DiscriminationБуддын шашны нэр томъёохуран мэдэхүйн цогц
The aggregate of Motivational or Compositional factorБуддын шашны нэр томъёохураан үйлдэхүйн цогц
The aggregate of Consciousness Буддын шашны нэр томъёотийн мэдэхүйн цогц
AltruisticБуддын шашны нэр томъёобусдыг эрхэмлэхүй сэтгэл
Altar Буддын шашны нэр томъёо шүтээний ширээ
Analytical meditationБуддын шашны нэр томъёоажиглан шинжих бясалгал
ArhatБуддын шашны нэр томъёоархад – орчлонгийн хүрднээс тонилох
Asura, demigodБуддын шашны нэр томъёоасур тэнгэр
Aspiration Буддын шашны нэр томъёодуршихуй
AversionБуддын шашны нэр томъёохорсох сэтгэл , зэвүүцэл
Arya beingБуддын шашны нэр томъёо хутагт төрөлхтөн
AtomБуддын шашны нэр томъёо хумхийн тоос
AwarenessБуддын шашны нэр томъёосэхээрэх, ухаарах, танин барих, ухамсарлах
BardoБуддын шашны нэр томъёо завсрын төрөл
Basis of designationБуддын шашны нэр томъёо нэрийтгэлийн суурь
Beginningless timeБуддын шашны нэр томъёоцаглашгүй, тэргүүлшгүй, эхлэлгүй цаг
BenefitБуддын шашны нэр томъёоач тус, үр ач
Blind faithБуддын шашны нэр томъёомухар сүжиг
BlessingБуддын шашны нэр томъёоадистид
Blood connectionБуддын шашны нэр томъёоцусан төрлийн барилдлага
BodhichittaБуддын шашны нэр томъёободь сэтгэл
BodhisattvaБуддын шашны нэр томъёободьсадва
BuddhaБуддын шашны нэр томъёоБурхан
Buddha nature (Tathagata Garbha)Буддын шашны нэр томъёобурханд бүтэх чанар
Buddhist philosophyБуддын шашны нэр томъёобуддын гүн ухаан
BrahmaБуддын шашны нэр томъёобирман ариун язгуурт хүмүүн эсвэл Бирман тэнгэр
BeingБуддын шашны нэр томъёо амьтан, төрөлхтөн
Calm abiding (Samatha)Буддын шашны нэр томъёо амирлан ахуй, самата
Causal refugeБуддын шашны нэр томъёоугийн аврал
Central channelБуддын шашны нэр томъёотөв судал
Cessation Буддын шашны нэр томъёотонилохуй
ChakraБуддын шашны нэр томъёохүрд
ChenrezigБуддын шашны нэр томъёо Жанрайсиг бурхан
ChannelБуддын шашны нэр томъёосудал
ChodБуддын шашны нэр томъёожод, лүйжин
Chant leaderБуддын шашны нэр томъёоунзад
CircumambulateБуддын шашны нэр томъёогороолох
ClairvoyanceБуддын шашны нэр томъёозөнч, далдыг харагч, илт онч
ClarityБуддын шашны нэр томъёотодорхой, саруул
Clear light Буддын шашны нэр томъёо тод гэрэл
Collective KarmaБуддын шашны нэр томъёонийтийн үйлийн үр
CompassionБуддын шашны нэр томъёо энэрэл нигүүлсэл
Complete enjoyment bodyБуддын шашны нэр томъёотөгс жаргалангийн лагшин
ConcentrationБуддын шашны нэр томъёотөвлөрөл
Concentration meditationБуддын шашны нэр томъёотөвлөрөх бясалгал, агуулах, тогтоол бясалгал
ConceptionБуддын шашны нэр томъёо үйлийн бүтээл, үзэл, баримтлал, ойлголт
Conducive conditionsБуддын шашны нэр томъёо зохист нөхцөл
ConfessionБуддын шашны нэр томъёо наминчлах
ConnectionБуддын шашны нэр томъёобарилдлага
ConsciousnessБуддын шашны нэр томъёосэтгэл, ухамсар, сэрэхүйн цогц
Contaminated aggregatesБуддын шашны нэр томъёоцувиралт цогц
ContinuumБуддын шашны нэр томъёоүргэлжлэл
Conventional truthБуддын шашны нэр томъёоянагуухи үнэн
ContemplationБуддын шашны нэр томъёосанах
Cyclic existenceБуддын шашны нэр томъёооршихуйн хүрдэн
DakaБуддын шашны нэр томъёо дака …баатар
DakiniБуддын шашны нэр томъёодагинас
Death processБуддын шашны нэр томъёо үхэх үйл явц
DedicationБуддын шашны нэр томъёозориуллага
Dedication prayersБуддын шашны нэр томъёозориулахуй ерөөл
DeedБуддын шашны нэр томъёоүйл хэрэг, үйлс зохионгуй
DefilementБуддын шашны нэр томъёохорт сэтгэл, нисванис
Definite goodnessБуддын шашны нэр томъёомагад сайн
DegenerateБуддын шашны нэр томъёоцөвтөх
Degenerated timeБуддын шашны нэр томъёо цөвүүн цаг
Delusions / Negative emotionsБуддын шашны нэр томъёо хорт сэтгэл , нисванис
Demi gods Буддын шашны нэр томъёоасур тэнгэр
Dependent arisingБуддын шашны нэр томъёошүтэн барилдлага
DepollutedБуддын шашны нэр томъёо хиргүй ариун
DestructiveБуддын шашны нэр томъёохөнөөлт
Dharma Wheel Буддын шашны нэр томъёоНомын хүрд
DuraБуддын шашны нэр томъёодүрэ
DharmakayaБуддын шашны нэр томъёоНомын лагшин
DiscriminationБуддын шашны нэр томъёоялгамжаатай үзэл
DisintegrateБуддын шашны нэр томъёосалах, задрах, хэдэн хэсэг болох
ElaborationБуддын шашны нэр томъёосэтгэлийн туурвил
Ego graspingБуддын шашны нэр томъёо Би – д барих үзэл
EmbodimentБуддын шашны нэр томъёохувилсан дүр
Eight auspicious SymbolsБуддын шашны нэр томъёо Өлзийт 8 тэмдэг
Precious umbrella Буддын шашны нэр томъёо эрдэнийн шүхэр
Vase of treasureБуддын шашны нэр томъёо бумба (төвд), хумх (мон)
Lotus FlowerБуддын шашны нэр томъёо бадамлянхуа цэцэг
Endless Knot Буддын шашны нэр томъёо өлзий утас
Right coiled white conchБуддын шашны нэр томъёонаран зөвшөөхүй эргэсэн цагаан лавай
Victory BannerБуддын шашны нэр томъёоялгуусны тэмдэг, дуаз
WheelБуддын шашны нэр томъёохүрд
Eight Mahayana PreceptsБуддын шашны нэр томъёо Их Хөлгөний 8 сахил
Abandoning the taking of life Буддын шашны нэр томъёо амь хөнөөх үйлийг тэвчих
Abandoning taking that which is not givenБуддын шашны нэр томъёоэс өгсөнийг авах үйлийг тэвчих
Abandoning the sexual actБуддын шашны нэр томъёо ариун бус үйлийг тэвчих
Abandoning lies Буддын шашны нэр томъёохудал хэлэх үйлийг тэвчих
Abandoning intoxicantsБуддын шашны нэр томъёомансууруулах зүйл хэрэглэх үйлийг тэвчих
Abandoning large and high beds and thrones Буддын шашны нэр томъёо өргөн өндөр ор ба суудал, сэнтийд суух үйлийг тэвчих
Abandoning food at improper times Буддын шашны нэр томъёозохисгүй цагт идээ зооглох үйлийг тэвчих
Abandoning singing and dancingБуддын шашны нэр томъёодуулж бүжиглэх, үнэртэй ус, чимэг зүүлт зүүх үйлийг тэвчих
Eight Suffering or Faults of Samsara Буддын шашны нэр томъёо орчлонгийн 8 зовлон
The suffering of birthБуддын шашны нэр томъёотөрөхийн зовлон
The suffering of old ageБуддын шашны нэр томъёоөтлөхийн зовлон
The suffering of illness Буддын шашны нэр томъёоөвдөхийн зовлон
The suffering of deathБуддын шашны нэр томъёоҮхэхийн зовлон
The suffering of encountering what is unpleasant Буддын шашны нэр томъёосадан бустай учрахын зовлон
The suffering of separation from what is pleasantБуддын шашны нэр томъёосадангаас салах зовлон
The suffering of not getting what you wantБуддын шашны нэр томъёохүссэнээр болдоггүй зовлон
The suffering of the five appropriated aggregatesБуддын шашны нэр томъёочухал авсан цогцын зовлон
Eight Worldly DharmasБуддын шашны нэр томъёоертөнцийн 8 ном
Liking the gainБуддын шашны нэр томъёо өөртөө баян чинээлэг
Disliking the lossБуддын шашны нэр томъёобусдад хоосон ядуу
Liking the pleasureБуддын шашны нэр томъёоөөртөө амгалан
Disliking the painБуддын шашны нэр томъёобусдад зовлон
Liking the praiseБуддын шашны нэр томъёоөөртөө магтаал
Disliking the blameБуддын шашны нэр томъёобусдад муу нэр
Liking the fame Буддын шашны нэр томъёо өөртөө сайн алдар
Disliking the disgraceБуддын шашны нэр томъёобусдад муу нэр
Eight Verses of Thought TransformationБуддын шашны нэр томъёо оюун судлахуйн 8 шад шүлэг
Eightfold Noble PathБуддын шашны нэр томъёохутагтын 8 мөчит мөр
Right ViewБуддын шашны нэр томъёоҮнэн үзэл
Right Resolve or Thought Буддын шашны нэр томъёо Үнэн онол
Right SpeechБуддын шашны нэр томъёоҮнэн үг
Right Conduct or ActionБуддын шашны нэр томъёо Үнэн үйлсийн хязгаар
Right LivelihoodБуддын шашны нэр томъёоҮнэн тэжээл
Right Effort or lifestyleБуддын шашны нэр томъёоҮнэн хичээл
Right Mindfulness or Recollection Буддын шашны нэр томъёоҮнэн дурьтгал
Right Concentration or MeditationБуддын шашны нэр томъёо Үнэн самади
The Eight Leisures freedomsБуддын шашны нэр томъёоНайман чөлөө
Freedom from being born in the hell realmsБуддын шашны нэр томъёо тамд төрөхөөс ангид
Freedom from being born as a hungry ghost Буддын шашны нэр томъёобирд болж төрөхөөс ангид
Freedom from being born in the animal realmБуддын шашны нэр томъёоадгуус болж төрөхөөс ангид
Freedom from being born as a long life god Буддын шашны нэр томъёоурт наст тэнгэр болж төрөхөөс ангид
Freedom from being born at a time when a founder Buddha has not appearedБуддын шашны нэр томъёобурхан залраагүй үед төрөхөөс ангид төрсөн
Freedom from being born in a place with no DharmaБуддын шашны нэр томъёо тэрсүүд болохоос ангид төрсөн
Freedom from being born with defective senses Буддын шашны нэр томъёохэлгий зэрэг эрхтэн гүйцэд бус төрөхөөс ангид оршсон
Freedom from holding wrong viewsБуддын шашны нэр томъёо буруу үзэлт байхаас ангид
Eight hot hellsБуддын шашны нэр томъёонайман халуун там
Reviving hell Буддын шашны нэр томъёоДахин эдгэгч там
Black line hellБуддын шашны нэр томъёоХар шугамт там
Crushing hellБуддын шашны нэр томъёоХураан дарагч там
Howling hellБуддын шашны нэр томъёоОхилон дуудагч там
Great howling hell Буддын шашны нэр томъёоИхэд охилон дуудагч там
Hot hellБуддын шашны нэр томъёоХалуун там
Extremely hot hellБуддын шашны нэр томъёоМаш халуун там
Unrelenting hellБуддын шашны нэр томъёоАюуш там
Eight cold hellsБуддын шашны нэр томъёоНайман хүйтэн там
Blistering hellБуддын шашны нэр томъёоЦөврүүт там
Popping blisters hellБуддын шашны нэр томъёо Цөврүү нэвчрэх там
Chattering teeth hellБуддын шашны нэр томъёоШүд зуурах там
Weeping hell Буддын шашны нэр томъёоА–чү хэмээх
Moaning hellБуддын шашны нэр томъёоУухай хэмээх
Splitting water– lily hellБуддын шашны нэр томъёоУдвал мэт хагарах там
Splitting like a lotus hellБуддын шашны нэр томъёоЛянхуа мэт хагарах там
Great splitting like a lotus hellБуддын шашны нэр томъёоЛянхуа мэт их дуунаар хагарах
EmanationБуддын шашны нэр томъёохувилгаан дүр
Emanation bodyБуддын шашны нэр томъёохувилгаан лагшин
EmptinessБуддын шашны нэр томъёохоосон чанар
EnlightenmentБуддын шашны нэр томъёо гэгээрэл, Бурханы хутаг
Equalizing self and othersБуддын шашны нэр томъёобусдыг өөртэйгээ тэгшид үзэх
EquanimityБуддын шашны нэр томъёотэгшид барихуйн сэтгэл
EthicsБуддын шашны нэр томъёоёс суртахуун, шагшаабад
Exchanging self and othersБуддын шашны нэр томъёо өөрийн “би“-г өрөөл бусдаар арилжих
Faith Буддын шашны нэр томъёосүжиг
Faults Буддын шашны нэр томъёоунал, гэм эргүү
FeelingБуддын шашны нэр томъёо амсуурга, мэдрэмж
ForbearanceБуддын шашны нэр томъёотэсвэр
Form bodyБуддын шашны нэр томъёодүрст лагшин
Form realmБуддын шашны нэр томъёо дүрст ертөнц ,орон
Formless realm Буддын шашны нэр томъёодүрсгүй ертөнц, орон
Front generationБуддын шашны нэр томъёоөмнийн үүсгэл
First bhumiБуддын шашны нэр томъёободьсадвын эхний газар
Free from elaborationБуддын шашны нэр томъёотуурвилаас хагацсан
FruitБуддын шашны нэр томъёо Үр, үр дагавар
Fifty one mental factorsБуддын шашны нэр томъёо 51 нөхөр сэтгэл, сэтгэлээс болсон 51
The five omnipresent factorsБуддын шашны нэр томъёо Хотолд одогч 5 сэтгэл, Хэзээ ямагт орших 5 нөхөр сэтгэл
feelingБуддын шашны нэр томъёосэрэхүй
discriminationБуддын шашны нэр томъёохуран мэдэхүй
intentionБуддын шашны нэр томъёосэтгэхүй
mental engagementБуддын шашны нэр томъёохүртэхүй
contact – so calledБуддын шашны нэр томъёозүглэхүй мэдэл
The five determining factorsБуддын шашны нэр томъёо5 орныг мэдэгч сэтгэл
aspirationБуддын шашны нэр томъёодуршил
beliefБуддын шашны нэр томъёобишрэл
mindfulnessБуддын шашны нэр томъёодурьдал
stabilizationБуддын шашны нэр томъёо самади (тогтоон барих)
wisdomБуддын шашны нэр томъёо билэг билгүүн
The eleven virtuous factorsБуддын шашны нэр томъёо11 буянт сэтгэл, буянт 11 нөхөр сэтгэл
faithБуддын шашны нэр томъёосүсэг
shameБуддын шашны нэр томъёоичгүүр
embarrassmentБуддын шашны нэр томъёосонжуур
non-attachmentБуддын шашны нэр томъёотачаал үгүй
non-hatredБуддын шашны нэр томъёоуур хилэн үгүй
non-ignoranceБуддын шашны нэр томъёомунхаг үгүй
effortБуддын шашны нэр томъёохичээнгүй
pliancyБуддын шашны нэр томъёомашид судлахуй (машид арилсан)
conscientiousnessБуддын шашны нэр томъёосэрэмж
equanimityБуддын шашны нэр томъёотэгш (барих
non-harmfulnessБуддын шашны нэр томъёотийн хөнөл үгүй
The six root afflictionsБуддын шашны нэр томъёо язгуурын 6 нисваанис (гэмт сэтгэл)
desireБуддын шашны нэр томъёохүсэл тачаал
angerБуддын шашны нэр томъёоуур хилэн
prideБуддын шашны нэр томъёоомог
ignoranceБуддын шашны нэр томъёомунхаг
doubtБуддын шашны нэр томъёоэргэлзээ
viewБуддын шашны нэр томъёо нисванист үзэл
The twenty secondary afflictionsБуддын шашны нэр томъёо20 чухал нисваанис
belligerenceБуддын шашны нэр томъёохилэн
resentmentБуддын шашны нэр томъёо өслөх, өшөө санах
concealmentБуддын шашны нэр томъёонуух, далдлах
spiteБуддын шашны нэр томъёо уурлах, ундууцал
jealousyБуддын шашны нэр томъёо атаа, найдангуй
miserlinessБуддын шашны нэр томъёохарам
deceitБуддын шашны нэр томъёо заль мэх
dissimulationБуддын шашны нэр томъёобашир, хуурмаг
haughtinessБуддын шашны нэр томъёоомгорхох
harmfulnessБуддын шашны нэр томъёо тийн хөнөөх
non-shame Буддын шашны нэр томъёоичгүүргүй
non-embarrassment Буддын шашны нэр томъёосонжуургүй
lethargyБуддын шашны нэр томъёо будангуйрал, мунхрал
excitementБуддын шашны нэр томъёодогшрох
non-faithБуддын шашны нэр томъёосүсэг үгүй
lazinessБуддын шашны нэр томъёозалхуу
non-conscientiousnessБуддын шашны нэр томъёосэрэмжгүй
forgetfulnessБуддын шашны нэр томъёоумартах
non-introspectionБуддын шашны нэр томъёоалгасангуй
distractionБуддын шашны нэр томъёо мэдсээр бус, болгоомж үгүй
The four changeable factorsБуддын шашны нэр томъёобусдад болох 4 сэтгэл
sleepБуддын шашны нэр томъёоунтах
contritionБуддын шашны нэр томъёогэмших
investigationБуддын шашны нэр томъёоонох
analysisБуддын шашны нэр томъёошинжлэх
Five Buddha FamiliesБуддын шашны нэр томъёоязгуурын 5 бурхад
Akshobya (Vajra)Буддын шашны нэр томъёо Акшобиа буюу Үл хөдлөгч
Vairocana (Tathagata) Буддын шашны нэр томъёоБирузана буюу Маш гийгүүлэн зохиогч
Ratnasambhava (Ratna)Буддын шашны нэр томъёо Раднаасамбуу буюу Эрдэнэ гарахын орон
Amitabha (Padma) Буддын шашны нэр томъёоАминдаваа буюу Цаглашгүй гэрэлт
Amoghasiddhi (Karma)Буддын шашны нэр томъёо Амогасидди буюу Тусыг бүтээгч
Five elements Буддын шашны нэр томъёо5 махбодь
EarthБуддын шашны нэр томъёошороо
WaterБуддын шашны нэр томъёоус
FireБуддын шашны нэр томъёогал
Wind (air) Буддын шашны нэр томъёохий
SpaceБуддын шашны нэр томъёоогторгуй
Five pathsБуддын шашны нэр томъёо5 мөр
the path of accumulationБуддын шашны нэр томъёо чуулганы мөр
the path of preparation or connectionБуддын шашны нэр томъёо найралдлагын мөр
the path of seeing or insight үзэхүйн мөр
the path of meditation бясалгалын мөр
the path of beyond learningчанагш үл сурахуйн мөр
Five poisons5 хорт сэтгэл
Ignorance, delusion мунхаг
Attachment, lust or desireшунал, тачаал
Aversion, hatred or angerБуддын шашны нэр томъёоурин, уур хилэн
Jealousy, envy or worldly ambitionБуддын шашны нэр томъёоатаа жөтөө
PrideБуддын шашны нэр томъёо омог бардам
Four activities of BuddhasБуддын шашны нэр томъёоБурханы 4 үйл
Pacifying activitiesБуддын шашны нэр томъёоамирлангуйн үйлс
Increasing activitiesБуддын шашны нэр томъёодэлгэрэх үйлс
Subjugating activitiesБуддын шашны нэр томъёоэрхийн үйлс
Wrathful activityБуддын шашны нэр томъёохүчний үйлс
Four classes of TantraБуддын шашны нэр томъёо Тарнийн 4 ёс
Action tantra (Kriyayoga)Буддын шашны нэр томъёоүйлийн дандар
Performance tantra (Charyayoga)Буддын шашны нэр томъёоявдлын дандар
Yoga tantra (Yogatantra)Буддын шашны нэр томъёойогийн дандар
Highest yoga tantra (Anuttarayogatantra)Буддын шашны нэр томъёо ханьцашгүй дээдийн тарни
Four elements Буддын шашны нэр томъёодөрвөн махбод
Four tenets дөрвөн тогтсон таалал
Four schools of Buddhist Philosophy буддын гүн ухааны 4 сургууль
Vaibhasikaөвөрмөц өгүүлэгчин
Sautrantikaсудартан
Mind only (Cittamatra)сэтгэл төдийтөн
Middle view (Madhyamika) төв үзэлтэн
Four close mindfulnesses (contemplations)Буддын шашны нэр томъёодөрвөн дурьдахуйг ойр агуулахуй
Close mindfulness of bodyБуддын шашны нэр томъёобиеийн дурьдахуйг ойр агуулахуй
Close mindfulness of feelingБуддын шашны нэр томъёомэдрэхүйн дурьдахуйг ойр агуулахуй
Close mindfulness of mind Буддын шашны нэр томъёосэтгэлийн дурьдахуйг ойр агуулахуй
Close mindfulness of DharmaБуддын шашны нэр томъёо Номын дурьдахуйг ойр агуулахуй
Four ImmeasurablesБуддын шашны нэр томъёоцаглашгүй 4 сэтгэл
LoveБуддын шашны нэр томъёоасрахуй
CompassionБуддын шашны нэр томъёонигүүсэхүй
JoyБуддын шашны нэр томъёобаясахуй
EquanimityБуддын шашны нэр томъёо тэгшид барих
Four Noble truthsБуддын шашны нэр томъёоХутагтын 4 үнэн
Truth of sufferingБуддын шашны нэр томъёоЗовлон үнэн
Truth stating the origin of sufferingБуддын шашны нэр томъёо Зовлонгийн шалтгаан үнэн (Бүхэн гарахуй үнэн)
Truth on how suffering can be ceased by eliminating the need for craving and desirБуддын шашны нэр томъёоЗовлонгоос ангижрах нь үнэн (Түрдэхүй үнэн)
Truth of the path that leads to the cessation of sufferingБуддын шашны нэр томъёоЗовлонгоос ангижрах зам мөрүнэн (Мөр үнэн)
Four opponent powers Буддын шашны нэр томъёоерөндөгийн 4 хүч
Power of regretБуддын шашны нэр томъёо сөхөөхийн хүч
Power of remediesБуддын шашны нэр томъёо бүхэн эдлэхүйн ерөндөгийн хүч
Power of restraintБуддын шашны нэр томъёогэмээс харин буцахын хүч
Power of refugeБуддын шашны нэр томъёошүтээний хүч
Four seals of a Buddhist doctrineБуддын шашны нэр томъёоБуддын гүн ухааны 4 тамга
All products are impermanent Буддын шашны нэр томъёохуран үүдсэн бүхэн мөнх бус
All contaminated things are miserableБуддын шашны нэр томъёоцуврилт бүхэн зовлонтой
All phenomena are selflessБуддын шашны нэр томъёоюмс бүгд Би үгүй
Nirvana is peaceБуддын шашны нэр томъёогаслангаас нөгчих нь амгалан
Four sects of Tibetan BuddhismБуддын шашны нэр томъёотөвдийн буддизмын 4 ёс
NyingmaБуддын шашны нэр томъёонямава ёс
SakyapaБуддын шашны нэр томъёосажава ёс
KagyuБуддын шашны нэр томъёогаржүдвийн ёс
GelugpaБуддын шашны нэр томъёогэлэгва ёс
Four types of givingБуддын шашны нэр томъёо дөрвөн зүйл өглөг
Giving material helpБуддын шашны нэр томъёоэд таваарын өглөг
Giving dharma teachingsБуддын шашны нэр томъёо номын өглөг
Giving protection from fear Буддын шашны нэр томъёоаюулгүй өглөг
Giving of loveБуддын шашны нэр томъёоасрахын өглөг
Four Great praises by Lama ZonkhapaБуддын шашны нэр томъёоБогд Зонхавын зохиосон Дөрвөн их магтаал
Praise to Dependent arising Буддын шашны нэр томъёо Шүтэн барилдлагын магтаал
Praise to MaitreyaБуддын шашны нэр томъёоМайдар бурханы магтаал
Praise to ManzhushriБуддын шашны нэр томъёо Манзушри бурханы магтаал
Praise to VijayaniБуддын шашны нэр томъёо Бизъяа бурханы магтаал
Four EmptinessБуддын шашны нэр томъёодөрвөн хоосон
EmptinessБуддын шашны нэр томъёохоосон
Highest emptinessБуддын шашны нэр томъёомашид хоосон
Great emptiness Буддын шашны нэр томъёоих хоосон
Universal emptinessБуддын шашны нэр томъёохамаг хоосон
Four common preliminariesБуддын шашны нэр томъёонийтийн дөрвөн бэлтгэл үйл
Contemplation on precious human rebirthБуддын шашны нэр томъёо эрдэнэт хүмүүний төрлийн талаархи бясалгал
Reflection on death and impermanenceБуддын шашны нэр томъёо үхэл ба мөнх бусын талаархи бясалгал
Contemplation on KarmaБуддын шашны нэр томъёоүйлийн үр дээрхи бясалгал
Contemplation upon the suffering and miseries of samsaraБуддын шашны нэр томъёо сансарын хүрдийн зовлон, гунигийн талаархи бясалгал
Four MarasБуддын шашны нэр томъёо шулмасын 4 аймаг
Skandha Mara (demon of the 5 aggregates)Буддын шашны нэр томъёохүсэл тачаал , уур хилэнгийн эрхээр буянд барцад үйлдэх нисваанисын шулам
Klesha Mara (demon of emotional defilements)Буддын шашны нэр томъёо өвдөх, өтлөх, доройтохын эрхээр буянд барцад хийх цогцсын шулам
Mrityu Mara (demon of death) Буддын шашны нэр томъёоамь насыг егүүтгэж, буяны үйлийг таслах үйлийн эзний шулам
Devaputra Mara (demon of divine pride and lust)Буддын шашны нэр томъёо атаа хорслын эрхээр буянд барцад үйлдэх тэнгэрийн хөвгүүний шулам
Four obscurationsБуддын шашны нэр томъёо4 түйтгэрүүд
the obscuration of negative emotions Буддын шашны нэр томъёо нисванисын түйтгэр
the obscuration of karmaБуддын шашны нэр томъёоүйлийн түйтгэр
the obscuration of conceptual thoughtsБуддын шашны нэр томъёободлын түйтгэр
the obscuration of habitual tendencies Буддын шашны нэр томъёо зуршилын түйтгэр
Four ways of gathering DisciplesБуддын шашны нэр томъёо шавийг хөгжөөх 4 зам
through generosityБуддын шашны нэр томъёоөглөгийн сэтгэл
through wise and eloquent speechБуддын шашны нэр томъёо цэцэн цэлмэг, уран үгээр
through teaching in accordance with the disciples needsБуддын шашны нэр томъёошавийн
through putting into practice what one teachesБуддын шашны нэр томъёоөөрийн үлгэрээр
Four characteristics of karmaБуддын шашны нэр томъёоҮйлийн үрийн дөрвөн шинж
Karma is certainБуддын шашны нэр томъёоүйл магадтай ёсон
Karma multiplies Буддын шашны нэр томъёо үйл ихээр арвижих ёсон
Not experiencing the effects of actions that you did not do Буддын шашны нэр томъёо үйлдээгүй үйлтэй үл учрах
The actions you have done do not perishБуддын шашны нэр томъёоүйлдсэн үйл үл шамшаагдах
GesheБуддын шашны нэр томъёогэвш
GodБуддын шашны нэр томъёо эзэн тэнгэр, эрхт эзэн
Great blissБуддын шашны нэр томъёоих амгалан
Great scopeБуддын шашны нэр томъёо их төрөлхтөн
LoveБуддын шашны нэр томъёоасрал хайрын сэтгэл
CompassionБуддын шашны нэр томъёоэнэрэн нигүүлсэхүй сэтгэл
Great compassionБуддын шашны нэр томъёо их нигүүлсэхүй сэтгэл
BodhicittaБуддын шашны нэр томъёободийн сэтгэл
GivingБуддын шашны нэр томъёоөглөг
GroundБуддын шашны нэр томъёогазар, суурь
Gross level Буддын шашны нэр томъёобүдүүн хувьт бие
Guru BuddhaБуддын шашны нэр томъёоБурхан багш
Guru PadmasambhavaБуддын шашны нэр томъёоЛовон Бадамжунай
GuhyasamayaБуддын шашны нэр томъёо Сандуй бурхан
HappinessБуддын шашны нэр томъёо амгалан, жаргалан
Hearer (Shravaka)Буддын шашны нэр томъёосонсоод сонсгогч
Hedonism (pleasure seeking)Буддын шашны нэр томъёобиеэ хэт энхрийлэх
Heart mantraБуддын шашны нэр томъёо зүрхэн тарни
Higher scopeБуддын шашны нэр томъёоих төрөлхтөн
Higher capable being (The graduated path that is common with the...)Буддын шашны нэр томъёо Их төрөлхтөний нийтийн мөрийн зэрэг
Higher Seeing (Vipassanа)Буддын шашны нэр томъёоүлэмж үзэхүй
Higher statusБуддын шашны нэр томъёоилт өндөр
HinayanaБуддын шашны нэр томъёо Бага хөлгөний ёс буюу Тревада ё
IgnoranceБуддын шашны нэр томъёомунхаг
IllusionБуддын шашны нэр томъёозэрэглээ адил хуурмаг
Illusory body Буддын шашны нэр томъёоилбийн бие
ImpermanenceБуддын шашны нэр томъёо мөнх бус
ImprintБуддын шашны нэр томъёочадавхи, хөрөнгө, авъяас
ImputationБуддын шашны нэр томъёонэрийтгэл
InterferenceБуддын шашны нэр томъёо жишин мэдэх
Inherent existenceБуддын шашны нэр томъёо өөрөө бүтсэн, өвөрчлөнгөөр бүтсэн, мөн чанараасаа бүтсэн
InnateБуддын шашны нэр томъёо хамт төрсөн
Innate afflictionБуддын шашны нэр томъёохамт төрсөн нисванис
IntentionБуддын шашны нэр томъёосанаа
Indestructible drop Буддын шашны нэр томъёоэвдэршгүй дусал
Initiation, wangБуддын шашны нэр томъёо авшиг, ван, эрх
Intermediate state Буддын шашны нэр томъёозавсрын төрөл
InsightsБуддын шашны нэр томъёошид бүтээл, эрдэм
Isolated body, speech and mindБуддын шашны нэр томъёоангид бие, хэл, сэтгэл
Karma үйлийн үр
Karmic connection үйлийн барилдлага
Karmic ripeningүйлийн тийн боловсрол
KangyurГанжуур
Kyabjeавралт багш
Knowledge / higher knowledge илт номын аймаг
Knowledge / wisdomухаан, билиг, оюун, мэдлэг
Lamaлам
Lama TsongkhapaБогд Зонхав
Lamp of the path Бодь мөрийн зул
Lamrim Бодь мөрийн зэрэг
Lay vowsэгэл (гэргийтний) хүмүүсийн сахил
Liberationгэтлэхүй, тонилохуй
Lineageжүд дамжлага
Logicучир, шалтгааны ухаан
X