Буддын шашны англи – монгол толь

 • АнглиlabelМонгол
  VajradharaБуддын шашны нэр томъёоОчир баригч
  Kalpa Possesing JewelsБуддын шашны нэр томъёоЭрдэнэ гэгээн галав
  Kalpa Jewel RadianceБуддын шашны нэр томъёоЭрдэнэ хийгээд хэмээгдэх галав
  Kalpa Free from DeclineБуддын шашны нэр томъёоӨөрөө агсан галав
  Kalpa Joyful SightБуддын шашны нэр томъёоҮзвээс баясгалант галав
  Domain Never - lowered Victorious BannerБуддын шашны нэр томъёоЭс эмбүригсэн туг ертөнц
  Domain Glad MindБуддын шашны нэр томъёоИлт баясгалантаар төрсөн орон
  Domain Divine WayБуддын шашны нэр томъёоТэнгэрийн шат нэрт ертөнц
  Domain Well Completed Буддын шашны нэр томъёоТөрүүлэгч ертөнц
  Domain All CompleteБуддын шашны нэр томъёоИх болсон ертөнцийн орон
  Innumerable worldБуддын шашны нэр томъёоЗуун мянган олон ертөнцийн орон
  Other landБуддын шашны нэр томъёоЕртөнцийн орон
  Demon with throat (narrow) as a needleБуддын шашны нэр томъёоЗүүний сүвийн амьтан
  Born from the mouth of the Buddha, evolved from the LawБуддын шашны нэр томъёоАмнаас гараад номноос төрөх
  Be able to save of living beingsБуддын шашны нэр томъёоАмьтныг үнэхээр тонилгогч
  World in every quarterБуддын шашны нэр томъёоАрван зүг бүхэн
  Eighteen unique charactaristicБуддын шашны нэр томъёоАрван найман эс хольцолдсон
  Ease of mindБуддын шашны нэр томъёоЭнх амгалан
  Doubts and regretsБуддын шашны нэр томъёоЭргэмших сэтгэл
  Self - reliant mind Буддын шашны нэр томъёоЭрх лүгээ төгссөн
  Good daughterБуддын шашны нэр томъёоЯзгууртны охин
  Good sonБуддын шашны нэр томъёоЯзгууртны хөвгүүн
  The guardianship of the BuddhasБуддын шашны нэр томъёоБурхан нугуудад хутаг оршуулах
  Born and of dying Буддын шашны нэр томъёоҮхээд төрөх
  Heretical viewБуддын шашны нэр томъёоҮзэл
  Bad friends Буддын шашны нэр томъёоНялхас
  Law - natureБуддын шашны нэр томъёоНомын чанар
  Treasury of the LawБуддын шашны нэр томъёоНомын сан
  Three evil pathsБуддын шашны нэр томъёоМуу заяа
  Numerous stupasБуддын шашны нэр томъёоМянган хөлт суварга
  Firmly holdingБуддын шашны нэр томъёоБарилдуулахуй
  Blinded and seeing nothingБуддын шашны нэр томъёоБалай болох
  Follow the cause of suffering Буддын шашны нэр томъёоБэрхийг үйлдэх
  Enter the Buddha - wisdomБуддын шашны нэр томъёоБэлэг билиг дор үнэхээр зохиох
  Pure way, supreme way, Buddha - wayБуддын шашны нэр томъёоБодь хутаг
  False LawsБуддын шашны нэр томъёоБодь үгүй
  Give almsБуддын шашны нэр томъёоБуяныг илт болгох
  Teacher of Gods and menБуддын шашны нэр томъёоБүгдийн багш
  All five senses, all desiresБуддын шашны нэр томъёоХамаг хүсэл
  Perfect EnlightenmentБуддын шашны нэр томъёоХамгийг мэдэгч бэлгэ билиг
  Jewel curtainБуддын шашны нэр томъёоХив
  Active progressБуддын шашны нэр томъёоХичээнгүйг туурвих
  Pure TreasuryБуддын шашны нэр томъёоХир үгүй зүрхэн
  Free from all the sins of the LawsБуддын шашны нэр томъёоХилэнцэт номуудыг таслах
  Honored of MenБуддын шашны нэр томъёоХоёр хөлтөн
  PerlexitiesБуддын шашны нэр томъёоХоёр сэтгэл
  Holy wheelБуддын шашны нэр томъёоХүчний хүрдэн
  Thirty two signs Буддын шашны нэр томъёоГучин хоёр лагшин
  Erected image carved with the thirty two signsБуддын шашны нэр томъёоГучин хоёр лагшин төгсөх
  Three - vehicle teachingБуддын шашны нэр томъёоГурван хөлгөн
  Very profound and infiniteБуддын шашны нэр томъёоГүн үзүүрээр бэрх
  Softly sounding tonesБуддын шашны нэр томъёоГүн нигуур гайхамшигт дуун
  Evil world of the five decadencesБуддын шашны нэр томъёоТаван цөвийн цаг
  Pleasures of life (five desire)Буддын шашны нэр томъёоТаван хүсэхүйн жаргалан
  Host in hell Буддын шашны нэр томъёоТамд зовлон хүртсэн амьтан
  Fall into evil waysБуддын шашны нэр томъёоТамд унах
  Greedily attached to the five desiresБуддын шашны нэр томъёоТачаангуй дор шунахайрагч
  FearlessnessБуддын шашны нэр томъёоТийн тонилохуй
  IndifferenceБуддын шашны нэр томъёоТэгш агуулахуй
  In zeal and earnestness Буддын шашны нэр томъёоТөвшрөх
  Birth, old age, disease and deathБуддын шашны нэр томъёоТөрөх, өтлөх, үхэх
  View about existence or nonexistence Буддын шашны нэр томъёоТөрөхүй үзэл
  Supreme wisdom, supreme LawБуддын шашны нэр томъёоДээр үгүй бэлэг билэг
  Buddha way - is beyond conceptionБуддын шашны нэр томъёоДээр үгүй бодь хутаг
  Mystic LightБуддын шашны нэр томъёоДээд гэрэл
  enter into contemplationБуддын шашны нэр томъёоДияныг тэгш одохуй
  small - vehicle LawБуддын шашны нэр томъёоДоорд хөлгөн
  Save the small - vehicle LawБуддын шашны нэр томъёоДоорд хөлгөнөөс магадаар гарах
  Evil ageБуддын шашны нэр томъёоДогшин муу хойт цаг
  Display the signБуддын шашны нэр томъёоДохио бэлгэнийг үйлдэх
  Four social LawsБуддын шашны нэр томъёоДөрвөн чуулахуй үйлс
  A single four - line verseБуддын шашны нэр томъёоДөрөв үгүй нэгэн шүлэг
  Sphere of actionБуддын шашны нэр томъёоЗан үйл хийгээд явдал
  Numberless hundreds of thousands of living beingsБуддын шашны нэр томъёоЗуун мянган олон хөлт амьтан
  Free from the bondage of sufferingБуддын шашны нэр томъёоЗовлонгийн үндсийг тонилгох
  Sink in sufferingБуддын шашны нэр томъёоЗовлонд нэрвэгдэх
  Replete with splendor Буддын шашны нэр томъёоЗохистой болох
  Mind and conductБуддын шашны нэр томъёоЯвдал
  Transcendent powersБуддын шашны нэр томъёоИх рид хувилгаан
  Desiring to fulfill Буддын шашны нэр томъёоСайтар төгсөх
  Mind never falteringБуддын шашны нэр томъёоСэтгэл язгуураар эс болох
  Break Law, stander sutraБуддын шашны нэр томъёоСудрын аймгийн тэвчих
  Under training and no longer under trainingБуддын шашны нэр томъёоСурахуй хийгээд үл сурахуй
  Supernatural powerБуддын шашны нэр томъёоРид
  Pure commandБуддын шашны нэр томъёоСагсабад
  MahesarvaБуддын шашны нэр томъёоМахисарва
  MaitreyaБуддын шашны нэр томъёоМайдар
  TathagataБуддын шашны нэр томъёоБурхан
  SakraБуддын шашны нэр томъёоХурмаст
  Devadatta BuddhaБуддын шашны нэр томъёоДивадат бурхан
  Jambunada Golden Light TathagataБуддын шашны нэр томъёоЗамбуу мөрний алтан гэгээ нэрт бурхан
  VaisravanaБуддын шашны нэр томъёоОчирваань
  Bodhisattva - MahasattvaБуддын шашны нэр томъёоБодьсатва махасун
  Anavatapta Dragon KingБуддын шашны нэр томъёоАнубада лусын хаан
  Kin AjatasatruБуддын шашны нэр томъёоАжатасатуру хаан
  Utpalaka Dragon KingБуддын шашны нэр томъёоУдвал лусын хаан
  Garuda King Great in Dignity Буддын шашны нэр томъёоГарьдсын дөрвөн эрхтэн
  Kimnara kingБуддын шашны нэр томъёоГимнарсын хаан
  Takshaka Dragon KingБуддын шашны нэр томъёоЖавхлант лусын хаан
  Sagara Dragon KingБуддын шашны нэр томъёоСэгэрэ лусын хаан
  Vasuk Dragon KingБуддын шашны нэр томъёоВасухи Лусын хаан
  VaidehiБуддын шашны нэр томъёоВайдихай хатан
  Sakra DevendraБуддын шашны нэр томъёоТэнгэрийн эрхэт хурмаст
  RakshasБуддын шашны нэр томъёоРагшас
  KimnaraБуддын шашны нэр томъёоГимнари
  YakshaБуддын шашны нэр томъёоЯгшис
  MaraБуддын шашны нэр томъёоЧөтгөр, шиманус
  Mara's people Буддын шашны нэр томъёоЧөтгөрийн нөхөд
  Army of Mara Буддын шашны нэр томъёоШиманусын аймаг
  Mara - enemiesБуддын шашны нэр томъёоШиманусын эсэргүүлэгчид
  Overcome the Mara - enemies Буддын шашны нэр томъёоШиманусыг эсэргүүлэгчдийг дарах
  Mara - daughtersБуддын шашны нэр томъёоШиманусын охид
  Mara - sonsБуддын шашны нэр томъёоШиманусын хөвгүүд
  Arjake spoutБуддын шашны нэр томъёоАржахэ модны хөвөө
  Avice hellБуддын шашны нэр томъёоАюуш там
  Donation paramitaБуддын шашны нэр томъёоӨглөгийн барамид
  Wisdom paramitaБуддын шашны нэр томъёоБилгийн барамид
  Buddha - tathagataБуддын шашны нэр томъёоБодьсатвагийн явдал
  Triparite vehicleБуддын шашны нэр томъёоГурван зүйл
  Supernatural dharani spell Буддын шашны нэр томъёоТарнийн үгс
  BhikshuБуддын шашны нэр томъёоТойн
  Dharani powerБуддын шашны нэр томъёоТогтоол
  Contemplation paramita Буддын шашны нэр томъёоДияны барамид
  Six paramitas Буддын шашны нэр томъёоЗургаан барамид
  Bodhisattva - actionБуддын шашны нэр томъёоЯвдал хүчин нүгүүд
  Maha - mandarvaБуддын шашны нэр томъёоИх мандарваа
  Host of sravakasБуддын шашны нэр томъёоИх шарванаг
  mindely seeking the Buddha Буддын шашны нэр томъёоЮгзэр
  Akanishta heavenБуддын шашны нэр томъёоСансрын үзүүр
  Great - vehicle sutraБуддын шашны нэр томъёоСайтар дэлгэрсэн судар
  Saha - world Буддын шашны нэр томъёоСав ертөнц
  Sravaka vehicleБуддын шашны нэр томъёоШарванагийн хөлгөн
  BrahmaБуддын шашны нэр томъёоЭсэрва
  UpasakaБуддын шашны нэр томъёоУбаши
  UpasikaБуддын шашны нэр томъёоУбасанц
  MandaravaБуддын шашны нэр томъёоМандарваа цэцэг
  ManjushakaБуддын шашны нэр томъёоМанжшэхэ цэцэг
  KalpaБуддын шашны нэр томъёоГалав
  BrahmanБуддын шашны нэр томъёоБирмаан
  VakulaБуддын шашны нэр томъёоБэгүлэ
  Prateka buddhahood Буддын шашны нэр томъёоБрадигбуд
  SamhaБуддын шашны нэр томъёоХуврага
  dharaniБуддын шашны нэр томъёоТарни
  CampakaБуддын шашны нэр томъёоЗамбага
  SakrdagaminsБуддын шашны нэр томъёоСахирдэгим
  Srota - appanas Буддын шашны нэр томъёоСуртабан
  SravakaБуддын шашны нэр томъёоШарванаг
  Great pit Буддын шашны нэр томъёоИх үр
  Fall into the great pit Буддын шашны нэр томъёоИх үр дор унах
  Great lawБуддын шашны нэр томъёоИх хөлгөн
  Innumerable, infinite kotisБуддын шашны нэр томъёоЦаглашгүй
  Good or badБуддын шашны нэр томъёоСайн муу
  ProtectБуддын шашны нэр томъёоСахих
  DoubtБуддын шашны нэр томъёоСэшиг
  Without doubtБуддын шашны нэр томъёоСэшиг үгүй
  Idea, mind Буддын шашны нэр томъёоСэтгэл
  InconceivableБуддын шашны нэр томъёоСэтгэшгүй
  Beyond to the reach of thoughtБуддын шашны нэр томъёоСэтгэхгүйгээс үнэхээр нөгчсөн
  Consious or unconsiousБуддын шашны нэр томъёоСэтгэхүйтэн ба сэтгэхүй үгүйтэн
  StupaБуддын шашны нэр томъёоСуварга
  MonasteryБуддын шашны нэр томъёоСүм
  Sit cross - leggedБуддын шашны нэр томъёоОчирын завиллаар завилах
  King of Majestic Voice Tathagata Буддын шашны нэр томъёоАюулын дуурсгагч эгшигт хаан бурхан
  Jewel Sign TathagataБуддын шашны нэр томъёоЭрдэнэ цэцгийн хаан бурхан
  Burning Light TathagataБуддын шашны нэр томъёоТибэнгир бурхан
  Flower Light BuddhaБуддын шашны нэр томъёоЛянхуан гэрэлт бурхан
  Buddha Firmament King Буддын шашны нэр томъёоНомын огторгуй илт дэгдсэн бурхан
  Radiance of the Law TathagataБуддын шашны нэр томъёоМашид гийсэн бурхан
  Thunder Voice Constellation TathagataБуддын шашны нэр томъёоЛууны дуун сайн эгшигт, одны хаан цэцэг хамгаа дэлгэрсэн бурхан
  Wisdom (great as) Mountains and Oceans TathagataБуддын шашны нэр томъёоДалайн оюун баригч зөн билгийг олсон бурхан
  Sovereign Universal King of Wisdom Mountains and Oceans TathagataБуддын шашны нэр томъёоДээд далай баригч тийн бөгөөд цэнгэгч зөн билигт бурхан
  Thousands of myriads of Buddhas, Countless hundreds of thousand of BuddhaБуддын шашны нэр томъёоЗуун мянган олон бурхан нугууд
  King of the SakyasБуддын шашны нэр томъёоИх чадагч Шигэмүни арслан
  BuddhaБуддын шашны нэр томъёоСайвар одсон
  Universal Surpassing TathagataБуддын шашны нэр томъёоСүрээр дарагч бурхан
  Holy LionsБуддын шашны нэр томъёоСүргийн дээд арслан
  Bodhisattva Bold Alms GiverБуддын шашны нэр томъёоӨглөг дор баатар бодисатва
  Bodhisattva Star Constellation King FlowerБуддын шашны нэр томъёоБодисатва хамгаа дэлгэрсэн зөн билигт бурхан
  Bodhisattva mahasattva Great Eloquence Буддын шашны нэр томъёоБодьсатва махасун их самбаат
  Bodhisattva Universal VirtueБуддын шашны нэр томъёоБодьсатва махасун Самхадабадари
  Bodhisattva Never StoppingБуддын шашны нэр томъёоХичээлээ үл тавигч бодьсатва
  Bodhisattva Infinite PowerБуддын шашны нэр томъёоХязгаар үгүй дарумт бодьсатва
  Bodhisattva Above the Triple WorldБуддын шашны нэр томъёоГурван ертөнцийг дарагч бодьсатва
  Bodhisattva Full of Firmness Буддын шашны нэр томъёоТийн бөгөөд дарагч бодьсатва
  Bodhisattva Virtue TreasuryБуддын шашны нэр томъёоЦогт зүрхэн бодьсатва
  King of the Law Most High Honored OneБуддын шашны нэр томъёоХүмүүний эрхэт хаан
  Holy wheel - rolling kingБуддын шашны нэр томъёоХүчний хүрдийг оруулагч хаан
  Four heavenly beings, four (heavenly kings)Буддын шашны нэр томъёоДөрвөн махранз
  Dragon kingБуддын шашны нэр томъёоЛусын хаан
  Divine son Echoed Will Буддын шашны нэр томъёоЭгшигийн оюун хан хөвгүүн
  Divine son Prossesing the Will Буддын шашны нэр томъёоОюут хан хөвгүүн
  Divine son Increasing WillБуддын шашны нэр томъёоҮлэмж оюут хан хөвгүүн
  Divine son Exellent Moon Буддын шашны нэр томъёоТэнгэрийн хөвгүүн саран
  Divine son Undoubting WilБуддын шашны нэр томъёоСэшиг бүхнийг дарагч оюут хан хөвгүүн
  MeruБуддын шашны нэр томъёоСүмбэр уул
  SthaviraБуддын шашны нэр томъёоАрхад
  Attain the assurance of no(re) birthТөрөлгүй ном дор хүлцэнгүйг олох
  Follow by joy, accept by joy Даган баясах
  ShakeДэнслэх, хөдлөх
  Great joy Дээд баясгалан
  Righteous LawДээд ном
  Practice contemplationДиян дор явах
  Precious sevenДолоон эрдэнэ
  Stupa of the precious sevenДолоон эрдэнэт суварган
  SignДохио
  Four kinds of fearlessnessДөрвөн дохио үгүй
  Four footed Дөрвөн хөлтөн
  CandalsЗандалчин
  Spiritual ruleЗарлиг
  Distress, sufferingЗовлон
  End all distressЗовлонгийн эцэс
  Merchant, trader Жуулчин
  Six organsЗургаан эрхтэн
  Living creatures in the six existenceЗургаан зүйл хамаг амьтан
  Great manИх эрс
  Great cloudИх үүлс
  BirthБуддын шашны нэр томъёоТөрөл
  Training in the Arts, Crafts and SciencesБуддын шашны нэр томъёоЭрийн эрдмийг үзүүлсэн зохионгуй
  Birth in the garden of LumbiniБуддын шашны нэр томъёоЛагшин хувилан мэндэлсэн зохионгуй
  Conception into the WombБуддын шашны нэр томъёоЭхийн хэвлийд оршсон зохионгуй
  Descending from Tushita Буддын шашны нэр томъёо Төгс баясгалант тэнгэрийн орноос төрөл егүүдсэн зохионгуй.
  Twelve deeds of Shakyamuni BuddhaБуддын шашны нэр томъёо Бурхан багшийн 12 зохионгуй
  TuneБуддын шашны нэр томъёоая дан
  TumoБуддын шашны нэр томъёодүмэ – хүйсний хүрдний бясалгал
  (Tsanid philosophy) dratseng / Pramitayana dratsengБуддын шашны нэр томъёоЦанид гүн ухааны дацан
  Truth bodyБуддын шашны нэр томъёоНомын лагшин
  True existence Буддын шашны нэр томъёоҮнэн оршихуй
  TransmigratoryБуддын шашны нэр томъёосансарын хүрднээ зорчигч
  Transcendental wisdomБуддын шашны нэр томъёочанад хязгаарт хүрсэн билиг билгүүн
  TranscendentalБуддын шашны нэр томъёочанадын
  TormaБуддын шашны нэр томъёобалин
  Tong len / taking and giving /Буддын шашны нэр томъёо өгөхүй ба авахуй
  Tilopa TulkuБуддын шашны нэр томъёоДилав хутагт
  Three turning of the wheelБуддын шашны нэр томъёономын хүрдийг гурвантаа эргүүлэх
  Next lifeБуддын шашны нэр томъёоирээдүй, хойд төрөл
  Present lifeБуддын шашны нэр томъёоодоо, эдүгээ төрөл
  Before lifeБуддын шашны нэр томъёоөнгөрсөн, урьд төрөл, нөгчсөн
  Three timesБуддын шашны нэр томъёо 3 цаг
  Pervasive sufferingБуддын шашны нэр томъёотүгээмэл хуран үүдэх зовлон
  Suffering of changeБуддын шашны нэр томъёоурвах зовлон
  Suffering of painБуддын шашны нэр томъёозовлонгийн зовлон
  Three sufferingsБуддын шашны нэр томъёогурван зовлон
  DakiniБуддын шашны нэр томъёоДагинас
  YidamБуддын шашны нэр томъёоИдам
  GuruБуддын шашны нэр томъёоБагш
  Three rootsБуддын шашны нэр томъёоЁзоорын гурав
  Wisdom or the correct view of emptinessБуддын шашны нэр томъёоБилиг билгүүн ба хоосон чанарыг таньсан зөв үзэл
  RenunciationБуддын шашны нэр томъёо Магад гарахуй, Уйсахуй
  Three principle aspects of the pathБуддын шашны нэр томъёоМөрийн гурван эрхэм
  AversionБуддын шашны нэр томъёоурин, уур
  AttachmentБуддын шашны нэр томъёотачаал
  IgnoranceБуддын шашны нэр томъёомунхаг
  Three poisonsБуддын шашны нэр томъёогурван хорт сэтгэл
  AnimalБуддын шашны нэр томъёоАдгуусан амьтан
  PretaБуддын шашны нэр томъёоБирд
  HellБуддын шашны нэр томъёоТам
  Three lower realms Буддын шашны нэр томъёо гурван муу заяа
  SanghaБуддын шашны нэр томъёоХувраг
  DharmaБуддын шашны нэр томъёоНом
  BuddhaБуддын шашны нэр томъёоБурхан
  3 JewelsБуддын шашны нэр томъёо Гурван Эрдэнэ
  Three JewelsБуддын шашны нэр томъёо Гурван Эрдэнэ
  Though clean, having leaky bottomБуддын шашны нэр томъёохир буртаггүй хэдий ч ёроол нь цоорхой сав
  Though held right side up, being dirtyБуддын шашны нэр томъёоамыг дээш харуулсан ч хир буртагтай сав
  Being upside downБуддын шашны нэр томъёоамыг хөмөрсөн сав
  Three faults of a vesselБуддын шашны нэр томъёосавны гурван гэм
  BodyБуддын шашны нэр томъёобие
  MindБуддын шашны нэр томъёосэтгэл
  SpeechБуддын шашны нэр томъёохэл
  Three doors Буддын шашны нэр томъёо Гурван үүд
  Abhidarma basket of teachingsБуддын шашны нэр томъёоИлт номын аймаг
  Sutra basket of teachingБуддын шашны нэр томъёоСудрын аймаг
  Ethic (Vinaya) Буддын шашны нэр томъёоНомхотголын аймаг
  Three baskets of teachingsБуддын шашны нэр томъёо 3 аймаг сав
  The Desire RealmБуддын шашны нэр томъёоамармагийн/ хүслийн орон
  The Form RealmБуддын шашны нэр томъёодүрстийн орон
  The Formless RealmБуддын шашны нэр томъёодүрсгүйн орон
  Three worlds or RealmsБуддын шашны нэр томъёо 3 орон
  TermaБуддын шашны нэр томъёосан
  TengyurБуддын шашны нэр томъёоДанжуур
  TenetsБуддын шашны нэр томъёогүн ухаан, үзэл, тогтсон таалал
  Power over presentationБуддын шашны нэр томъёобэлгэ билгийн эрхэт
  Power over knowledgeБуддын шашны нэр томъёоНомын эрхэ
  Power over miraclesБуддын шашны нэр томъёорид хувилгааны эрхэт
  Power over resolutionБуддын шашны нэр томъёобишрэлийн эрхэт
  Power over creative imaginationБуддын шашны нэр томъёо үлэмж сэтгэлийн эрхэт
  Power over birthБуддын шашны нэр томъёотөрлийн эрхэт
  Power over karmaБуддын шашны нэр томъёоүйлийн эрхэт
  Power over necessities Буддын шашны нэр томъёоэдийн эрхэт
  Power over mindБуддын шашны нэр томъёо сэтгэлийн эрхэт
  Power over lifeБуддын шашны нэр томъёонасны эрхэт
  Ten powersБуддын шашны нэр томъёо 10 эрхэт
  Wrong viewБуддын шашны нэр томъёобуруу үзэл
  Harmful thoughtsБуддын шашны нэр томъёохорт санаа
  Covetous thoughtsБуддын шашны нэр томъёохомхой сэтгэл
  Gossip or idle speech Буддын шашны нэр томъёочалчаа үг
  Cursing or harsh speechБуддын шашны нэр томъёохатуу ширүүн үг хэлэх
  Divisive or slanderous speechБуддын шашны нэр томъёохов ярих
  LyingБуддын шашны нэр томъёохудал хэлэх
  Sexual misconduct Буддын шашны нэр томъёобуруу хурьцал
  StealingБуддын шашны нэр томъёоэс өгснийг авах
  KillingБуддын шашны нэр томъёоамь таслах
  Ten non-virtuousБуддын шашны нэр томъёо10 хар нүгэл
  Ten groundsБуддын шашны нэр томъёо арван газар
  Ten directionsБуддын шашны нэр томъёоарван зүг
  Being born in the fortunate period when practitioners can enjoy kind supportБуддын шашны нэр томъёоБусдыг зүрхнээсээ энэрэх
  Being born in the fortunate period when we are able to meet with pure followers of Buddha’s teachingsБуддын шашны нэр томъёо Түүнээ дагуулан оруулах цагт мэндэлсэн
  Being born in the fortunate period when Dharma exists and flourishesБуддын шашны нэр томъёо Дээдийн ном орших цагт төрсөн
  Being born in the fortunate period when a Buddha has taught the DharmaБуддын шашны нэр томъёоДээдийн номыг айлдах үеэр мэндэлсэн
  Being born in the fortunate period when a Buddha had appeared Буддын шашны нэр томъёоБурхан заларсан цаг үед төрсөн
  Five Five Circumstantial Endowments Endowments Буддын шашны нэр томъёобусдын 5 учрал
  Having faith in the DharmaБуддын шашны нэр томъёоорноо сүжигтэй
  Not having committed any of the five heinous crimesБуддын шашны нэр томъёоүйлийн эцсээс эс буцсан
  Being born with a well-functioning body and mindБуддын шашны нэр томъёоэрхтэн бүрэн төгс төрсөн
  Being born in the center of a religious countryБуддын шашны нэр томъёотөв газар төрсөн
  Being born as a humanБуддын шашны нэр томъёохүмүүн ямагт
  Five personal Endowments Буддын шашны нэр томъёоөөрийн 5 учрал
  Ten Endowments Буддын шашны нэр томъёо10 учрал
  TaraБуддын шашны нэр томъёоДара эх
  Tangible objectБуддын шашны нэр томъёо хүрэлцэхүйн орон
  TantraБуддын шашны нэр томъёо дандар, тарнийн ёс
  Perfection of Wisdom SutraБуддын шашны нэр томъёоБилиг барамидын судар
  Heart SutraБуддын шашны нэр томъёоЗүрхэн судар
  Diamond Cutter SutraБуддын шашны нэр томъёоОчироор огтлогч судар – Дорж зодов
  Arya Sanghata SutraБуддын шашны нэр томъёоХутагт Хос судрын номын зүйл
  Golden Light SutraБуддын шашны нэр томъёо Алтангэрэл судар
  SutraБуддын шашны нэр томъёосудар
  SuraБуддын шашны нэр томъёотэнгэр
  SyllogismБуддын шашны нэр томъёоучир гаргалга, логик гаргалгаа, нотлох ухаан
  Suppleness/pliancyБуддын шашны нэр томъёомашид боловсорсон
  Superior beingБуддын шашны нэр томъёоДээд төрөлхтөн
  SuperimpositionБуддын шашны нэр томъёо гүжирдлэг, өд зүүх
  Subtle level Буддын шашны нэр томъёонарийн хувь
  SubjectБуддын шашны нэр томъёоорныг танигч сэтгэл, оронт
  SubdueБуддын шашны нэр томъёономхотгох
  SubconsciousБуддын шашны нэр томъёоухамсар
  StatueБуддын шашны нэр томъёодүр
  State of bliss Буддын шашны нэр томъёоамгалан
  Stabilizing meditationБуддын шашны нэр томъёоагуулах, тогтоох бясалгал
  StabilizationБуддын шашны нэр томъёобясалгал
  Spiritual connectionБуддын шашны нэр томъёономын барилдлага
  Spirit harmБуддын шашны нэр томъёоад, зэтгэрийн хорлол
  SpiritБуддын шашны нэр томъёободьгал
  Sperm of mother and father Буддын шашны нэр томъёо эцгийн цагаан дусал, эхийн улаан дусал
  Special insightБуддын шашны нэр томъёоүлэмж үзэхүй, билиг
  SpaceБуддын шашны нэр томъёоогторгуй
  SourceБуддын шашны нэр томъёотөрөн түгэхүй, сурвалж
  SoundБуддын шашны нэр томъёодуу, авиа
  Solitary realizer (Pratikabuddha)Буддын шашны нэр томъёоөөрөө ялгуугсад
  Small scopeБуддын шашны нэр томъёобага төрөлхтөн
  emptiness of absence of substantiality, of the non-true existence of phenomena Буддын шашны нэр томъёобод үгүй мөн чанар хоосон чанар
  emptiness of the non – true existence of phenomenaБуддын шашны нэр томъёозоригдохуйн үгүй хоосон чанар
  emptiness of definition or self defining characteristics Буддын шашны нэр томъёоөөрийн бэлгэ чанар хоосон чанар
  emptiness of all phenomena or composite thingsБуддын шашны нэр томъёохамаг номын хоосон чанар
  emptiness of phenomena’s self natureБуддын шашны нэр томъёо өвөрчлөн хоосон чанар
  emptiness of that which is not to be abandoned, the Mahayana pathБуддын шашны нэр томъёо гээгдэхүй хоосон чанар
  emptiness of that which has neither beginning nor end , of samsaraБуддын шашны нэр томъёотэргүүн эцэс үгүй чанар
  emptiness of that which is beyond the extremes of interdependent originБуддын шашны нэр томъёохязгаараас нөгчсөн хоосон чанар
  emptiness of unconditioned phenomenaБуддын шашны нэр томъёоХуран эс үүдсэн хоосон чанар
  emptiness of conditioned phenomenaБуддын шашны нэр томъёохуран үүдсэн хоосон чанар
  ultimate emptinessБуддын шашны нэр томъёо үнэмлэхүй хоосон чанар
  great emptiness, of everything in 10 directions Буддын шашны нэр томъёоих хоосон чанар
  voidnessБуддын шашны нэр томъёохоосонхүү хоосон чанар
  emptiness of both external and internal phenomenaБуддын шашны нэр томъёогадар дотор хоосон чанар
  emptiness of external entities or phenomenaБуддын шашны нэр томъёогадаад хоосон чанар
  emptiness of internal entities or phenomenaБуддын шашны нэр томъёо дотоод хоосон чанар
  Sixteen emptinessБуддын шашны нэр томъёо16 хоосон чанар
  Hell realmБуддын шашны нэр томъёотам
  Hungry ghost or preta realmБуддын шашны нэр томъёобирд
  Animal realmБуддын шашны нэр томъёоадгуус
  Human realmБуддын шашны нэр томъёохүн
  Demi god or asura realmБуддын шашны нэр томъёоасура
  God or deva realmБуддын шашны нэр томъёотэнгэр
  Six realmsБуддын шашны нэр томъёо6 төрөл, зүйл амьтан
  Wisdom or discriminating awarenessБуддын шашны нэр томъёобилиг барамид
  Meditative concentrationБуддын шашны нэр томъёодиян барамид буюу бясалгал
  Joyful effort or perseveranceБуддын шашны нэр томъёохичээнгүйн барамид
  PatienceБуддын шашны нэр томъёохүлцэнгүй барамид
  Morality or ethical disciplineБуддын шашны нэр томъёо шагшаабад буюу сахил
  Safety/Fearlessness/CareБуддын шашны нэр томъёоаюулгүй өглөг
  Dharma givingБуддын шашны нэр томъёоНомын өглөг
  Material giving Буддын шашны нэр томъёоэд таваарын өглөг
  GenerosityБуддын шашны нэр томъёоөглөг барамид
  Six perfectionsБуддын шашны нэр томъёо6 барамид
  Six causes and one effectБуддын шашны нэр томъёоЗургаан шалтгаан, нэг үр
  Single pointed meditationБуддын шашны нэр томъёонэгэн үзүүрт сэтгэлээр бясалгах
  Seventy topicsБуддын шашны нэр томъёо70 сэдэв
  Dedication of meritБуддын шашны нэр томъёоЗориулахуй ерөөл талбих
  Requesting the Buddhas to remain in this worldБуддын шашны нэр томъёоОрчлонгийн эцэс хүртэл саатан морилохыг хүсэмжлэх
  Requesting the Buddhas to turn the wheel of dharmasБуддын шашны нэр томъёоНомын хүрдийг эргүүлэх соёрхол талбих
  Rejoicing in the virtuous actions of oneself and othersБуддын шашны нэр томъёоөөрийн болон бусдын хийсэн буянд даган баясах
  Confessing non-virtuous actionsБуддын шашны нэр томъёонүглээ наминчлах
  OfferingsБуддын шашны нэр томъёотахил өргөх
  ProstrationsБуддын шашны нэр томъёомөргөх
  Seven limb prayerБуддын шашны нэр томъёо 7 гишүүнт залбирал
  Seven branches or limbs practicesБуддын шашны нэр томъёонүгэл хилэнцийг ариусгаж буяныг хураах 7 үйл
  Servant Буддын шашны нэр томъёозардас
  Sentient beingsБуддын шашны нэр томъёоамьтан
  Sense powerБуддын шашны нэр томъёоэрхтэн
  Self graspingБуддын шашны нэр томъёоминиймхийлэн барих
  Self–cherishingБуддын шашны нэр томъёоөөрийгөө энхрийлэн барих, Би–д барих
  Selflessness of phenomenaБуддын шашны нэр томъёоНомын Би үгүй
  Selflessness of personБуддын шашны нэр томъёободьгалийн Би үгүй
  SelflessnessБуддын шашны нэр томъёо Би үгүй
  Self of phenomenaБуддын шашны нэр томъёоНомын Би
  Self of personБуддын шашны нэр томъёободгалийн Би
  SelfБуддын шашны нэр томъёоБи
  ShortcomingБуддын шашны нэр томъёогэм
  Seeing clearlyБуддын шашны нэр томъёоилтэд онохуй
  SeedБуддын шашны нэр томъёохөрөнгө
  SambhogakayaБуддын шашны нэр томъёотөгс баясгалангийн лагшин
  go beyond samsaraБуддын шашны нэр томъёо Орчлонгоос тонилох
  SamsaraБуддын шашны нэр томъёосансар
  SadhanaБуддын шашны нэр томъёосадана, хураангуй бясалгал
  RupakayaБуддын шашны нэр томъёодүрст лагшин
  Root afflictionБуддын шашны нэр томъёоязгуур нисванис
  Remote placeБуддын шашны нэр томъёо аглаг газар
  RejoiceБуддын шашны нэр томъёодаган баясах
  RelicsБуддын шашны нэр томъёо чандар, шүтээн, ринсэл
  ReincarnationБуддын шашны нэр томъёо хойд дүр
  Rely uponБуддын шашны нэр томъёодаатгах
  RemedyБуддын шашны нэр томъёоерөндөг
  RetinueБуддын шашны нэр томъёонөхөр сэлт
  RetreatБуддын шашны нэр томъёодиян хийх, нямбанд суух
  RenunciationБуддын шашны нэр томъёомагад гарахуйн сэтгэл
  resultant refugeБуддын шашны нэр томъёо үрийн аврал
  causal refugeБуддын шашны нэр томъёошалтгааны аврал
  RefugeБуддын шашны нэр томъёоаврал одуулах, аврал айлтгах
  ResentmentБуддын шашны нэр томъёо өслөх, хонзогнох
  RegretБуддын шашны нэр томъёогэмшил
  RebirthБуддын шашны нэр томъёотөрөл, дахин төрөл авах
  RealmБуддын шашны нэр томъёотөрөл
  RealisationБуддын шашны нэр томъёоэрдэм, шид бүтээл, увдис
  ReasoningБуддын шашны нэр томъёоучир шалтгааны ухаан, нотлох ухаан, логик
  RealityБуддын шашны нэр томъёободит мөн чанар, номын ёс, жам ёс
  QualityБуддын шашны нэр томъёоэрдэм
  ConceptionБуддын шашны нэр томъёоүйлийн бүтээл, үзэл, баримтлал, ойлголт
  PerceptionБуддын шашны нэр томъёо илт мэдэл
  PliancyБуддын шашны нэр томъёоуян, хатан
  PujaБуддын шашны нэр томъёохурал
  Pure LandБуддын шашны нэр томъёоарилсан орон, ариун орон
  PurifyБуддын шашны нэр томъёоариусах
  Prostration to the 35 BuddhasБуддын шашны нэр томъёо35 Бурханд мөргөх
  ProstrateБуддын шашны нэр томъёомөргөл үйлдэх
  ProstrationБуддын шашны нэр томъёомөргөл, залбирал
  ProductБуддын шашны нэр томъёо хуран үүдсэн
  PreparationБуддын шашны нэр томъёобэлтгэл, зэхэл
  Precious human rebirthБуддын шашны нэр томъёоэрдэнэт хүний төрөл, эрдэнэт хүмүүний төрөл
  PractitionerБуддын шашны нэр томъёономын ёсоор явагч, номын үйлийг бүтээгч
  PotencyБуддын шашны нэр томъёоавъяас, хөрөнгө, чадвар
  PositiveБуддын шашны нэр томъёобуянт сайн
  Placement meditationБуддын шашны нэр томъёоагуулан барих бясалгал
  PilgrimageБуддын шашны нэр томъёоариун дагшин газраар эргэл мөргөл хийх
  PhenomenaБуддын шашны нэр томъёоюмс, үзэгдэл
  Pleasure / blissБуддын шашны нэр томъёоамгалан жаргалан
  PervadeБуддын шашны нэр томъёотүгэх
  Personal selflessnessБуддын шашны нэр томъёободьгалын би үгүй
  PersonБуддын шашны нэр томъёободьгал, төрөлхтөн
  PersonalitiesБуддын шашны нэр томъёободьгал чанар
  Perfection of Wisdom sutrasБуддын шашны нэр томъёобилиг билгүүний төгс төгөлдөрийн судар
  Perfection of WisdomБуддын шашны нэр томъёобилэг билгүүний чанадад хүрэхүй
  Perfection vehicleБуддын шашны нэр томъёобарамид хөлгөн, чанад хүрсэн хөлгөн
  Permanent phenomenonБуддын шашны нэр томъёомөнх юмс, мөнх эвдэршгүй оршихуй
  PeerlessБуддын шашны нэр томъёохир үгүй
  PatienceБуддын шашны нэр томъёотэвчээр
  PathБуддын шашны нэр томъёозам мөр
  PanditБуддын шашны нэр томъёобандид
  Pain / sufferingБуддын шашны нэр томъёозовлон, гаслан
  Obsess by demonsБуддын шашны нэр томъёоад чөтгөр шүглэх
  ObsessБуддын шашны нэр томъёошүглэх
  Obscurations of knowledgeБуддын шашны нэр томъёотэдэгдэхүүний түйтгэр
  Obscurations to liberation/afflictive obscurationsБуддын шашны нэр томъёонисванисын түйтгэр
  ObstacleБуддын шашны нэр томъёототгор, түйтгэр
  Objective existenceБуддын шашны нэр томъёомэдэгдэхүүнд шүтэж төрөхүй
  Object of knowledgeБуддын шашны нэр томъёомэдэгдэхүүний орон
  ObjectБуддын шашны нэр томъёоорон, вишай, юмс, ном
  Ordinary beingsБуддын шашны нэр томъёоэгэл төрөлхтөн
  Oral transmissionБуддын шашны нэр томъёолүн буюу аман дамжлага
  OmniscientБуддын шашны нэр томъёохамгийг болгоогч
  Nyung na / fasting retreatБуддын шашны нэр томъёонүгнэ, тацаг барих
  Nyingma, NyingmapaБуддын шашны нэр томъёонимава ёс
  Non-virtuous friendБуддын шашны нэр томъёобуяны садан бус
  Non-duality Буддын шашны нэр томъёохоёр үгүй
  Non-existentБуддын шашны нэр томъёо үл орших, буй бус
  Non-conceptual wisdom Буддын шашны нэр томъёотийн үл атгаглах билиг
  Non-virtueБуддын шашны нэр томъёонүгэл хилэнц
  Nominal existenceБуддын шашны нэр томъёонэр төдий орших
  Noble / AryaБуддын шашны нэр томъёохутагт
  NirvanaБуддын шашны нэр томъёонирваан, тонилохуй
  NirmanakayaБуддын шашны нэр томъёохувилгаан лагшин
  Nine round breathing meditation Буддын шашны нэр томъёо амьсгалаа 9 удаа гүйлгэж бясалгах
  NegativeБуддын шашны нэр томъёонүгэлт муу
  NegationБуддын шашны нэр томъёо үгүйсгэлийн орон, хорих орон
  Natural existence (existence by way of the objects own character)Буддын шашны нэр томъёоөөрийн бэлэг чанараар бүтсэн
  Nature of mindБуддын шашны нэр томъёосэтгэлийн мөн чанар
  Nature bodyБуддын шашны нэр томъёомөн чанарын лагшин
  NatureБуддын шашны нэр томъёомөн чанар
  MotivationБуддын шашны нэр томъёобүхэн өдөөлгө, хотол өдөөлгө, сэдэл (түвд: гүнлон)
  MonkБуддын шашны нэр томъёохувраг
  MiserlinessБуддын шашны нэр томъёохарам
  Middle capable being (the graduated that is common with the...)Буддын шашны нэр томъёодунд төрөлхтөний нийтийн мөрийн зэрэг
  Mind of EnlightenmentБуддын шашны нэр томъёо бодь сэтгэл
  MindБуддын шашны нэр томъёо сэтгэл, оюун
  MigratoryБуддын шашны нэр томъёоамьтан, бодьгал, одогч
  Merely imputed by nameБуддын шашны нэр томъёонэрийтгэлийн төдий
  Mere nameБуддын шашны нэр томъёонэрийн төдий
  Method or skillful meansБуддын шашны нэр томъёоуран арга
  MethodБуддын шашны нэр томъёоарга
  MeritБуддын шашны нэр томъёобуян
  Mental factorsБуддын шашны нэр томъёосэтгэлээс гарсан, нөхөр сэтгэл
  Mental consciousnessБуддын шашны нэр томъёодотоод сэтгэл, дотоод тийн мэдэл
  Mental and physical aggregatesБуддын шашны нэр томъёоцогцос
  Meditative stabilizationБуддын шашны нэр томъёо тэгш агуулах бясалгал
  Meditative absorbtionБуддын шашны нэр томъёотэгш орох бясалгал
  MeditationБуддын шашны нэр томъёобясалгал
  Medium scopeБуддын шашны нэр томъёодунд төрөлхтөн
  Material connectionБуддын шашны нэр томъёоэд хөрөнгийн барилдлага
  MaraБуддын шашны нэр томъёошулам
  MaitreyaБуддын шашны нэр томъёоМайдар бурхан
  Mantra recitationБуддын шашны нэр томъёотарни урих
  Mandala offeringБуддын шашны нэр томъёоМандал өргөх
  MahayanaБуддын шашны нэр томъёоИх хөлгөний ёс
  MahasiddhaБуддын шашны нэр томъёоих шидтэн
  MadhyamikaБуддын шашны нэр томъёотөв үзэл
  LoveБуддын шашны нэр томъёоасрал
  Lower capable being (the graduated path that is common with the...)Буддын шашны нэр томъёо Бага төрөлхтөний нийтийн мөрийн зэрэг
  Lower scopeБуддын шашны нэр томъёо бага төрөлхтөн
  Lorig (mind & knowledge)Буддын шашны нэр томъёо сэтгэл, оюун ухаан, мэдэл, мэдлэг
  Lojong (thought transformation)Буддын шашны нэр томъёо оюун судлахуй
  LogicБуддын шашны нэр томъёоучир, шалтгааны ухаан
  LineageБуддын шашны нэр томъёожүд дамжлага
  LiberationБуддын шашны нэр томъёогэтлэхүй, тонилохуй
  Lay vowsБуддын шашны нэр томъёоэгэл (гэргийтний) хүмүүсийн сахил
  LamrimБуддын шашны нэр томъёо Бодь мөрийн зэрэг
  Lamp of the pathБуддын шашны нэр томъёо Бодь мөрийн зул
  Lama TsongkhapaБуддын шашны нэр томъёоБогд Зонхав
  LamaБуддын шашны нэр томъёолам
  Knowledge / wisdomБуддын шашны нэр томъёоухаан, билиг, оюун, мэдлэг
  Knowledge / higher knowledge Буддын шашны нэр томъёоилт номын аймаг
  KyabjeБуддын шашны нэр томъёоавралт багш
  KangyurБуддын шашны нэр томъёоГанжуур
  Karmic ripeningБуддын шашны нэр томъёоүйлийн тийн боловсрол
  Karmic connectionБуддын шашны нэр томъёо үйлийн барилдлага
  KarmaБуддын шашны нэр томъёо үйлийн үр
  Isolated body, speech and mindБуддын шашны нэр томъёоангид бие, хэл, сэтгэл
  InsightsБуддын шашны нэр томъёошид бүтээл, эрдэм
  Intermediate state Буддын шашны нэр томъёозавсрын төрөл
  Initiation, wangБуддын шашны нэр томъёо авшиг, ван, эрх
  Indestructible drop Буддын шашны нэр томъёоэвдэршгүй дусал
  IntentionБуддын шашны нэр томъёосанаа
  Innate afflictionБуддын шашны нэр томъёохамт төрсөн нисванис
  InnateБуддын шашны нэр томъёо хамт төрсөн
  Inherent existenceБуддын шашны нэр томъёо өөрөө бүтсэн, өвөрчлөнгөөр бүтсэн, мөн чанараасаа бүтсэн
  InterferenceБуддын шашны нэр томъёо жишин мэдэх
  ImputationБуддын шашны нэр томъёонэрийтгэл
  ImprintБуддын шашны нэр томъёочадавхи, хөрөнгө, авъяас
  ImpermanenceБуддын шашны нэр томъёо мөнх бус
  Illusory body Буддын шашны нэр томъёоилбийн бие
  IllusionБуддын шашны нэр томъёозэрэглээ адил хуурмаг
  IgnoranceБуддын шашны нэр томъёомунхаг
  HinayanaБуддын шашны нэр томъёо Бага хөлгөний ёс буюу Тревада ё
  Higher statusБуддын шашны нэр томъёоилт өндөр
  Higher Seeing (Vipassanа)Буддын шашны нэр томъёоүлэмж үзэхүй
  Higher capable being (The graduated path that is common with the...)Буддын шашны нэр томъёо Их төрөлхтөний нийтийн мөрийн зэрэг
  Higher scopeБуддын шашны нэр томъёоих төрөлхтөн
  Heart mantraБуддын шашны нэр томъёо зүрхэн тарни
  Hedonism (pleasure seeking)Буддын шашны нэр томъёобиеэ хэт энхрийлэх
  Hearer (Shravaka)Буддын шашны нэр томъёосонсоод сонсгогч
  HappinessБуддын шашны нэр томъёо амгалан, жаргалан
  GuhyasamayaБуддын шашны нэр томъёо Сандуй бурхан
  Guru PadmasambhavaБуддын шашны нэр томъёоЛовон Бадамжунай
  Guru BuddhaБуддын шашны нэр томъёоБурхан багш
  Gross level Буддын шашны нэр томъёобүдүүн хувьт бие
  GroundБуддын шашны нэр томъёогазар, суурь
  GivingБуддын шашны нэр томъёоөглөг
  BodhicittaБуддын шашны нэр томъёободийн сэтгэл
  Great compassionБуддын шашны нэр томъёо их нигүүлсэхүй сэтгэл
  CompassionБуддын шашны нэр томъёоэнэрэн нигүүлсэхүй сэтгэл
  LoveБуддын шашны нэр томъёоасрал хайрын сэтгэл
  Great scopeБуддын шашны нэр томъёо их төрөлхтөн
  Great blissБуддын шашны нэр томъёоих амгалан
  GodБуддын шашны нэр томъёо эзэн тэнгэр, эрхт эзэн
  GesheБуддын шашны нэр томъёогэвш
  The actions you have done do not perishБуддын шашны нэр томъёоүйлдсэн үйл үл шамшаагдах
  Not experiencing the effects of actions that you did not do Буддын шашны нэр томъёо үйлдээгүй үйлтэй үл учрах
  Karma multiplies Буддын шашны нэр томъёо үйл ихээр арвижих ёсон
  Karma is certainБуддын шашны нэр томъёоүйл магадтай ёсон
  Four characteristics of karmaБуддын шашны нэр томъёоҮйлийн үрийн дөрвөн шинж
  through putting into practice what one teachesБуддын шашны нэр томъёоөөрийн үлгэрээр
  through teaching in accordance with the disciples needsБуддын шашны нэр томъёошавийн
  through wise and eloquent speechБуддын шашны нэр томъёо цэцэн цэлмэг, уран үгээр
  through generosityБуддын шашны нэр томъёоөглөгийн сэтгэл
  Four ways of gathering DisciplesБуддын шашны нэр томъёо шавийг хөгжөөх 4 зам
  the obscuration of habitual tendencies Буддын шашны нэр томъёо зуршилын түйтгэр
  the obscuration of conceptual thoughtsБуддын шашны нэр томъёободлын түйтгэр
  the obscuration of karmaБуддын шашны нэр томъёоүйлийн түйтгэр
  the obscuration of negative emotions Буддын шашны нэр томъёо нисванисын түйтгэр
  Four obscurationsБуддын шашны нэр томъёо4 түйтгэрүүд
  Devaputra Mara (demon of divine pride and lust)Буддын шашны нэр томъёо атаа хорслын эрхээр буянд барцад үйлдэх тэнгэрийн хөвгүүний шулам
  Mrityu Mara (demon of death) Буддын шашны нэр томъёоамь насыг егүүтгэж, буяны үйлийг таслах үйлийн эзний шулам
  Klesha Mara (demon of emotional defilements)Буддын шашны нэр томъёо өвдөх, өтлөх, доройтохын эрхээр буянд барцад хийх цогцсын шулам
  Skandha Mara (demon of the 5 aggregates)Буддын шашны нэр томъёохүсэл тачаал , уур хилэнгийн эрхээр буянд барцад үйлдэх нисваанисын шулам
  Four MarasБуддын шашны нэр томъёо шулмасын 4 аймаг
  Contemplation upon the suffering and miseries of samsaraБуддын шашны нэр томъёо сансарын хүрдийн зовлон, гунигийн талаархи бясалгал
  Contemplation on KarmaБуддын шашны нэр томъёоүйлийн үр дээрхи бясалгал
  Reflection on death and impermanenceБуддын шашны нэр томъёо үхэл ба мөнх бусын талаархи бясалгал
  Contemplation on precious human rebirthБуддын шашны нэр томъёо эрдэнэт хүмүүний төрлийн талаархи бясалгал
  Four common preliminariesБуддын шашны нэр томъёонийтийн дөрвөн бэлтгэл үйл
  Universal emptinessБуддын шашны нэр томъёохамаг хоосон
  Great emptiness Буддын шашны нэр томъёоих хоосон
  Highest emptinessБуддын шашны нэр томъёомашид хоосон
  EmptinessБуддын шашны нэр томъёохоосон
  Four EmptinessБуддын шашны нэр томъёодөрвөн хоосон
  Praise to VijayaniБуддын шашны нэр томъёо Бизъяа бурханы магтаал
  Praise to ManzhushriБуддын шашны нэр томъёо Манзушри бурханы магтаал
  Praise to MaitreyaБуддын шашны нэр томъёоМайдар бурханы магтаал
  Praise to Dependent arising Буддын шашны нэр томъёо Шүтэн барилдлагын магтаал
  Four Great praises by Lama ZonkhapaБуддын шашны нэр томъёоБогд Зонхавын зохиосон Дөрвөн их магтаал
  Giving of loveБуддын шашны нэр томъёоасрахын өглөг
  Giving protection from fear Буддын шашны нэр томъёоаюулгүй өглөг
  Giving dharma teachingsБуддын шашны нэр томъёо номын өглөг
  Giving material helpБуддын шашны нэр томъёоэд таваарын өглөг
  Four types of givingБуддын шашны нэр томъёо дөрвөн зүйл өглөг
  GelugpaБуддын шашны нэр томъёогэлэгва ёс
  KagyuБуддын шашны нэр томъёогаржүдвийн ёс
  SakyapaБуддын шашны нэр томъёосажава ёс
  NyingmaБуддын шашны нэр томъёонямава ёс
  Four sects of Tibetan BuddhismБуддын шашны нэр томъёотөвдийн буддизмын 4 ёс
  Nirvana is peaceБуддын шашны нэр томъёогаслангаас нөгчих нь амгалан
  All phenomena are selflessБуддын шашны нэр томъёоюмс бүгд Би үгүй
  All contaminated things are miserableБуддын шашны нэр томъёоцуврилт бүхэн зовлонтой
  All products are impermanent Буддын шашны нэр томъёохуран үүдсэн бүхэн мөнх бус
  Four seals of a Buddhist doctrineБуддын шашны нэр томъёоБуддын гүн ухааны 4 тамга
  Power of refugeБуддын шашны нэр томъёошүтээний хүч
  Power of restraintБуддын шашны нэр томъёогэмээс харин буцахын хүч
  Power of remediesБуддын шашны нэр томъёо бүхэн эдлэхүйн ерөндөгийн хүч
  Power of regretБуддын шашны нэр томъёо сөхөөхийн хүч
  Four opponent powers Буддын шашны нэр томъёоерөндөгийн 4 хүч
  Truth of the path that leads to the cessation of sufferingБуддын шашны нэр томъёоЗовлонгоос ангижрах зам мөрүнэн (Мөр үнэн)
  Truth on how suffering can be ceased by eliminating the need for craving and desirБуддын шашны нэр томъёоЗовлонгоос ангижрах нь үнэн (Түрдэхүй үнэн)
  Truth stating the origin of sufferingБуддын шашны нэр томъёо Зовлонгийн шалтгаан үнэн (Бүхэн гарахуй үнэн)
  Truth of sufferingБуддын шашны нэр томъёоЗовлон үнэн
  Four Noble truthsБуддын шашны нэр томъёоХутагтын 4 үнэн
  EquanimityБуддын шашны нэр томъёо тэгшид барих
  JoyБуддын шашны нэр томъёобаясахуй
  CompassionБуддын шашны нэр томъёонигүүсэхүй
  LoveБуддын шашны нэр томъёоасрахуй
  Four ImmeasurablesБуддын шашны нэр томъёоцаглашгүй 4 сэтгэл
  Close mindfulness of DharmaБуддын шашны нэр томъёо Номын дурьдахуйг ойр агуулахуй
  Close mindfulness of mind Буддын шашны нэр томъёосэтгэлийн дурьдахуйг ойр агуулахуй
  Close mindfulness of feelingБуддын шашны нэр томъёомэдрэхүйн дурьдахуйг ойр агуулахуй
  Close mindfulness of bodyБуддын шашны нэр томъёобиеийн дурьдахуйг ойр агуулахуй
  Four close mindfulnesses (contemplations)Буддын шашны нэр томъёодөрвөн дурьдахуйг ойр агуулахуй
  Middle view (Madhyamika)Буддын шашны нэр томъёо төв үзэлтэн
  Mind only (Cittamatra)Буддын шашны нэр томъёосэтгэл төдийтөн
  SautrantikaБуддын шашны нэр томъёосудартан
  VaibhasikaБуддын шашны нэр томъёоөвөрмөц өгүүлэгчин
  Four schools of Buddhist PhilosophyБуддын шашны нэр томъёо буддын гүн ухааны 4 сургууль
  Four tenetsБуддын шашны нэр томъёо дөрвөн тогтсон таалал
  Four elements Буддын шашны нэр томъёодөрвөн махбод
  Highest yoga tantra (Anuttarayogatantra)Буддын шашны нэр томъёо ханьцашгүй дээдийн тарни
  Yoga tantra (Yogatantra)Буддын шашны нэр томъёойогийн дандар
  Performance tantra (Charyayoga)Буддын шашны нэр томъёоявдлын дандар
  Action tantra (Kriyayoga)Буддын шашны нэр томъёоүйлийн дандар
  Four classes of TantraБуддын шашны нэр томъёо Тарнийн 4 ёс
  Wrathful activityБуддын шашны нэр томъёохүчний үйлс
  Subjugating activitiesБуддын шашны нэр томъёоэрхийн үйлс
  Increasing activitiesБуддын шашны нэр томъёодэлгэрэх үйлс
  Pacifying activitiesБуддын шашны нэр томъёоамирлангуйн үйлс
  Four activities of BuddhasБуддын шашны нэр томъёоБурханы 4 үйл
  PrideБуддын шашны нэр томъёо омог бардам
  Jealousy, envy or worldly ambitionБуддын шашны нэр томъёоатаа жөтөө
  Aversion, hatred or angerБуддын шашны нэр томъёоурин, уур хилэн
  Attachment, lust or desireБуддын шашны нэр томъёошунал, тачаал
  Ignorance, delusionБуддын шашны нэр томъёо мунхаг
  Five poisonsБуддын шашны нэр томъёо5 хорт сэтгэл
  the path of beyond learningБуддын шашны нэр томъёочанагш үл сурахуйн мөр
  the path of meditationБуддын шашны нэр томъёо бясалгалын мөр
  the path of seeing or insight Буддын шашны нэр томъёоүзэхүйн мөр
  the path of preparation or connectionБуддын шашны нэр томъёо найралдлагын мөр
  the path of accumulationБуддын шашны нэр томъёо чуулганы мөр
  Five pathsБуддын шашны нэр томъёо5 мөр
  SpaceБуддын шашны нэр томъёоогторгуй
  Wind (air) Буддын шашны нэр томъёохий
  FireБуддын шашны нэр томъёогал
  WaterБуддын шашны нэр томъёоус
  EarthБуддын шашны нэр томъёошороо
  Five elements Буддын шашны нэр томъёо5 махбодь
  Amoghasiddhi (Karma)Буддын шашны нэр томъёо Амогасидди буюу Тусыг бүтээгч
  Amitabha (Padma) Буддын шашны нэр томъёоАминдаваа буюу Цаглашгүй гэрэлт
  Ratnasambhava (Ratna)Буддын шашны нэр томъёо Раднаасамбуу буюу Эрдэнэ гарахын орон
  Vairocana (Tathagata) Буддын шашны нэр томъёоБирузана буюу Маш гийгүүлэн зохиогч
  Akshobya (Vajra)Буддын шашны нэр томъёо Акшобиа буюу Үл хөдлөгч
  Five Buddha FamiliesБуддын шашны нэр томъёоязгуурын 5 бурхад
  analysisБуддын шашны нэр томъёошинжлэх
  investigationБуддын шашны нэр томъёоонох
  contritionБуддын шашны нэр томъёогэмших
  sleepБуддын шашны нэр томъёоунтах
  The four changeable factorsБуддын шашны нэр томъёобусдад болох 4 сэтгэл
  distractionБуддын шашны нэр томъёо мэдсээр бус, болгоомж үгүй
  non-introspectionБуддын шашны нэр томъёоалгасангуй
  forgetfulnessБуддын шашны нэр томъёоумартах
  non-conscientiousnessБуддын шашны нэр томъёосэрэмжгүй
  lazinessБуддын шашны нэр томъёозалхуу
  non-faithБуддын шашны нэр томъёосүсэг үгүй
  excitementБуддын шашны нэр томъёодогшрох
  lethargyБуддын шашны нэр томъёо будангуйрал, мунхрал
  non-embarrassment Буддын шашны нэр томъёосонжуургүй
  non-shame Буддын шашны нэр томъёоичгүүргүй
  harmfulnessБуддын шашны нэр томъёо тийн хөнөөх
  haughtinessБуддын шашны нэр томъёоомгорхох
  dissimulationБуддын шашны нэр томъёобашир, хуурмаг
  deceitБуддын шашны нэр томъёо заль мэх
  miserlinessБуддын шашны нэр томъёохарам
  jealousyБуддын шашны нэр томъёо атаа, найдангуй
  spiteБуддын шашны нэр томъёо уурлах, ундууцал
  concealmentБуддын шашны нэр томъёонуух, далдлах
  resentmentБуддын шашны нэр томъёо өслөх, өшөө санах
  belligerenceБуддын шашны нэр томъёохилэн
  The twenty secondary afflictionsБуддын шашны нэр томъёо20 чухал нисваанис
  viewБуддын шашны нэр томъёо нисванист үзэл
  doubtБуддын шашны нэр томъёоэргэлзээ
  ignoranceБуддын шашны нэр томъёомунхаг
  prideБуддын шашны нэр томъёоомог
  angerБуддын шашны нэр томъёоуур хилэн
  desireБуддын шашны нэр томъёохүсэл тачаал
  The six root afflictionsБуддын шашны нэр томъёо язгуурын 6 нисваанис (гэмт сэтгэл)
  non-harmfulnessБуддын шашны нэр томъёотийн хөнөл үгүй
  equanimityБуддын шашны нэр томъёотэгш (барих
  conscientiousnessБуддын шашны нэр томъёосэрэмж
  pliancyБуддын шашны нэр томъёомашид судлахуй (машид арилсан)
  effortБуддын шашны нэр томъёохичээнгүй
  non-ignoranceБуддын шашны нэр томъёомунхаг үгүй
  non-hatredБуддын шашны нэр томъёоуур хилэн үгүй
  non-attachmentБуддын шашны нэр томъёотачаал үгүй
  embarrassmentБуддын шашны нэр томъёосонжуур
  shameБуддын шашны нэр томъёоичгүүр
  faithБуддын шашны нэр томъёосүсэг
  The eleven virtuous factorsБуддын шашны нэр томъёо11 буянт сэтгэл, буянт 11 нөхөр сэтгэл
  wisdomБуддын шашны нэр томъёо билэг билгүүн
  stabilizationБуддын шашны нэр томъёо самади (тогтоон барих)
  mindfulnessБуддын шашны нэр томъёодурьдал
  beliefБуддын шашны нэр томъёобишрэл
  aspirationБуддын шашны нэр томъёодуршил
  The five determining factorsБуддын шашны нэр томъёо5 орныг мэдэгч сэтгэл
  contact – so calledБуддын шашны нэр томъёозүглэхүй мэдэл
  mental engagementБуддын шашны нэр томъёохүртэхүй
  intentionБуддын шашны нэр томъёосэтгэхүй
  discriminationБуддын шашны нэр томъёохуран мэдэхүй
  feelingБуддын шашны нэр томъёосэрэхүй
  The five omnipresent factorsБуддын шашны нэр томъёо Хотолд одогч 5 сэтгэл, Хэзээ ямагт орших 5 нөхөр сэтгэл
  Fifty one mental factorsБуддын шашны нэр томъёо 51 нөхөр сэтгэл, сэтгэлээс болсон 51
  FruitБуддын шашны нэр томъёо Үр, үр дагавар
  Free from elaborationБуддын шашны нэр томъёотуурвилаас хагацсан
  First bhumiБуддын шашны нэр томъёободьсадвын эхний газар
  Front generationБуддын шашны нэр томъёоөмнийн үүсгэл
  Formless realm Буддын шашны нэр томъёодүрсгүй ертөнц, орон
  Form realmБуддын шашны нэр томъёо дүрст ертөнц ,орон
  Form bodyБуддын шашны нэр томъёодүрст лагшин
  ForbearanceБуддын шашны нэр томъёотэсвэр
  FeelingБуддын шашны нэр томъёо амсуурга, мэдрэмж
  Faults Буддын шашны нэр томъёоунал, гэм эргүү
  Faith Буддын шашны нэр томъёосүжиг
  Exchanging self and othersБуддын шашны нэр томъёо өөрийн “би“-г өрөөл бусдаар арилжих
  EthicsБуддын шашны нэр томъёоёс суртахуун, шагшаабад
  EquanimityБуддын шашны нэр томъёотэгшид барихуйн сэтгэл
  Equalizing self and othersБуддын шашны нэр томъёобусдыг өөртэйгээ тэгшид үзэх
  EnlightenmentБуддын шашны нэр томъёо гэгээрэл, Бурханы хутаг
  EmptinessБуддын шашны нэр томъёохоосон чанар
  Emanation bodyБуддын шашны нэр томъёохувилгаан лагшин
  EmanationБуддын шашны нэр томъёохувилгаан дүр
  Great splitting like a lotus hellБуддын шашны нэр томъёоЛянхуа мэт их дуунаар хагарах
  Splitting like a lotus hellБуддын шашны нэр томъёоЛянхуа мэт хагарах там
  Splitting water– lily hellБуддын шашны нэр томъёоУдвал мэт хагарах там
  Moaning hellБуддын шашны нэр томъёоУухай хэмээх
  Weeping hell Буддын шашны нэр томъёоА–чү хэмээх
  Chattering teeth hellБуддын шашны нэр томъёоШүд зуурах там
  Popping blisters hellБуддын шашны нэр томъёо Цөврүү нэвчрэх там
  Blistering hellБуддын шашны нэр томъёоЦөврүүт там
  Eight cold hellsБуддын шашны нэр томъёоНайман хүйтэн там
  Unrelenting hellБуддын шашны нэр томъёоАюуш там
  Extremely hot hellБуддын шашны нэр томъёоМаш халуун там
  Hot hellБуддын шашны нэр томъёоХалуун там
  Great howling hell Буддын шашны нэр томъёоИхэд охилон дуудагч там
  Howling hellБуддын шашны нэр томъёоОхилон дуудагч там
  Crushing hellБуддын шашны нэр томъёоХураан дарагч там
  Black line hellБуддын шашны нэр томъёоХар шугамт там
  Reviving hell Буддын шашны нэр томъёоДахин эдгэгч там
  Eight hot hellsБуддын шашны нэр томъёонайман халуун там
  Freedom from holding wrong viewsБуддын шашны нэр томъёо буруу үзэлт байхаас ангид
  Freedom from being born with defective senses Буддын шашны нэр томъёохэлгий зэрэг эрхтэн гүйцэд бус төрөхөөс ангид оршсон
  Freedom from being born in a place with no DharmaБуддын шашны нэр томъёо тэрсүүд болохоос ангид төрсөн
  Freedom from being born at a time when a founder Buddha has not appearedБуддын шашны нэр томъёобурхан залраагүй үед төрөхөөс ангид төрсөн
  Freedom from being born as a long life god Буддын шашны нэр томъёоурт наст тэнгэр болж төрөхөөс ангид
  Freedom from being born in the animal realmБуддын шашны нэр томъёоадгуус болж төрөхөөс ангид
  Freedom from being born as a hungry ghost Буддын шашны нэр томъёобирд болж төрөхөөс ангид
  Freedom from being born in the hell realmsБуддын шашны нэр томъёо тамд төрөхөөс ангид
  The Eight Leisures freedomsБуддын шашны нэр томъёоНайман чөлөө
  Right Concentration or MeditationБуддын шашны нэр томъёо Үнэн самади
  Right Mindfulness or Recollection Буддын шашны нэр томъёоҮнэн дурьтгал
  Right Effort or lifestyleБуддын шашны нэр томъёоҮнэн хичээл
  Right LivelihoodБуддын шашны нэр томъёоҮнэн тэжээл
  Right Conduct or ActionБуддын шашны нэр томъёо Үнэн үйлсийн хязгаар
  Right SpeechБуддын шашны нэр томъёоҮнэн үг
  Right Resolve or Thought Буддын шашны нэр томъёо Үнэн онол
  Right ViewБуддын шашны нэр томъёоҮнэн үзэл
  Eightfold Noble PathБуддын шашны нэр томъёохутагтын 8 мөчит мөр
  Eight Verses of Thought TransformationБуддын шашны нэр томъёо оюун судлахуйн 8 шад шүлэг
  Disliking the disgraceБуддын шашны нэр томъёобусдад муу нэр
  Liking the fame Буддын шашны нэр томъёо өөртөө сайн алдар
  Disliking the blameБуддын шашны нэр томъёобусдад муу нэр
  Liking the praiseБуддын шашны нэр томъёоөөртөө магтаал
  Disliking the painБуддын шашны нэр томъёобусдад зовлон
  Liking the pleasureБуддын шашны нэр томъёоөөртөө амгалан
  Disliking the lossБуддын шашны нэр томъёобусдад хоосон ядуу
  Liking the gainБуддын шашны нэр томъёо өөртөө баян чинээлэг
  Eight Worldly DharmasБуддын шашны нэр томъёоертөнцийн 8 ном
  The suffering of the five appropriated aggregatesБуддын шашны нэр томъёочухал авсан цогцын зовлон
  The suffering of not getting what you wantБуддын шашны нэр томъёохүссэнээр болдоггүй зовлон
  The suffering of separation from what is pleasantБуддын шашны нэр томъёосадангаас салах зовлон
  The suffering of encountering what is unpleasant Буддын шашны нэр томъёосадан бустай учрахын зовлон
  The suffering of deathБуддын шашны нэр томъёоҮхэхийн зовлон
  The suffering of illness Буддын шашны нэр томъёоөвдөхийн зовлон
  The suffering of old ageБуддын шашны нэр томъёоөтлөхийн зовлон
  The suffering of birthБуддын шашны нэр томъёотөрөхийн зовлон
  Eight Suffering or Faults of Samsara Буддын шашны нэр томъёо орчлонгийн 8 зовлон
  Abandoning singing and dancingБуддын шашны нэр томъёодуулж бүжиглэх, үнэртэй ус, чимэг зүүлт зүүх үйлийг тэвчих
  Abandoning food at improper times Буддын шашны нэр томъёозохисгүй цагт идээ зооглох үйлийг тэвчих
  Abandoning large and high beds and thrones Буддын шашны нэр томъёо өргөн өндөр ор ба суудал, сэнтийд суух үйлийг тэвчих
  Abandoning intoxicantsБуддын шашны нэр томъёомансууруулах зүйл хэрэглэх үйлийг тэвчих
  Abandoning lies Буддын шашны нэр томъёохудал хэлэх үйлийг тэвчих
  Abandoning the sexual actБуддын шашны нэр томъёо ариун бус үйлийг тэвчих
  Abandoning taking that which is not givenБуддын шашны нэр томъёоэс өгсөнийг авах үйлийг тэвчих
  Abandoning the taking of life Буддын шашны нэр томъёо амь хөнөөх үйлийг тэвчих
  Eight Mahayana PreceptsБуддын шашны нэр томъёо Их Хөлгөний 8 сахил
  WheelБуддын шашны нэр томъёохүрд
  Victory BannerБуддын шашны нэр томъёоялгуусны тэмдэг, дуаз
  Right coiled white conchБуддын шашны нэр томъёонаран зөвшөөхүй эргэсэн цагаан лавай
  Endless Knot Буддын шашны нэр томъёо өлзий утас
  Lotus FlowerБуддын шашны нэр томъёо бадамлянхуа цэцэг
  Vase of treasureБуддын шашны нэр томъёо бумба (төвд), хумх (мон)
  Precious umbrella Буддын шашны нэр томъёо эрдэнийн шүхэр
  Eight auspicious SymbolsБуддын шашны нэр томъёо Өлзийт 8 тэмдэг
  EmbodimentБуддын шашны нэр томъёохувилсан дүр
  Ego graspingБуддын шашны нэр томъёо Би – д барих үзэл
  ElaborationБуддын шашны нэр томъёосэтгэлийн туурвил
  DisintegrateБуддын шашны нэр томъёосалах, задрах, хэдэн хэсэг болох
  DiscriminationБуддын шашны нэр томъёоялгамжаатай үзэл
  DharmakayaБуддын шашны нэр томъёоНомын лагшин
  DuraБуддын шашны нэр томъёодүрэ
  Dharma Wheel Буддын шашны нэр томъёоНомын хүрд
  DestructiveБуддын шашны нэр томъёохөнөөлт
  DepollutedБуддын шашны нэр томъёо хиргүй ариун
  Dependent arisingБуддын шашны нэр томъёошүтэн барилдлага
  Demi gods Буддын шашны нэр томъёоасур тэнгэр
  Delusions / Negative emotionsБуддын шашны нэр томъёо хорт сэтгэл , нисванис
  Degenerated timeБуддын шашны нэр томъёо цөвүүн цаг
  DegenerateБуддын шашны нэр томъёоцөвтөх
  Definite goodnessБуддын шашны нэр томъёомагад сайн
  DefilementБуддын шашны нэр томъёохорт сэтгэл, нисванис
  DeedБуддын шашны нэр томъёоүйл хэрэг, үйлс зохионгуй
  Dedication prayersБуддын шашны нэр томъёозориулахуй ерөөл
  DedicationБуддын шашны нэр томъёозориуллага
  Death processБуддын шашны нэр томъёо үхэх үйл явц
  DakiniБуддын шашны нэр томъёодагинас
  DakaБуддын шашны нэр томъёо дака …баатар
  Cyclic existenceБуддын шашны нэр томъёооршихуйн хүрдэн
  ContemplationБуддын шашны нэр томъёосанах
  Conventional truthБуддын шашны нэр томъёоянагуухи үнэн
  ContinuumБуддын шашны нэр томъёоүргэлжлэл
  Contaminated aggregatesБуддын шашны нэр томъёоцувиралт цогц
  ConsciousnessБуддын шашны нэр томъёосэтгэл, ухамсар, сэрэхүйн цогц
  ConnectionБуддын шашны нэр томъёобарилдлага
  ConfessionБуддын шашны нэр томъёо наминчлах
  Conducive conditionsБуддын шашны нэр томъёо зохист нөхцөл
  ConceptionБуддын шашны нэр томъёо үйлийн бүтээл, үзэл, баримтлал, ойлголт
  Concentration meditationБуддын шашны нэр томъёотөвлөрөх бясалгал, агуулах, тогтоол бясалгал
  ConcentrationБуддын шашны нэр томъёотөвлөрөл
  Complete enjoyment bodyБуддын шашны нэр томъёотөгс жаргалангийн лагшин
  CompassionБуддын шашны нэр томъёо энэрэл нигүүлсэл
  Collective KarmaБуддын шашны нэр томъёонийтийн үйлийн үр
  Clear light Буддын шашны нэр томъёо тод гэрэл
  ClarityБуддын шашны нэр томъёотодорхой, саруул
  ClairvoyanceБуддын шашны нэр томъёозөнч, далдыг харагч, илт онч
  CircumambulateБуддын шашны нэр томъёогороолох
  Chant leaderБуддын шашны нэр томъёоунзад
  ChodБуддын шашны нэр томъёожод, лүйжин
  ChannelБуддын шашны нэр томъёосудал
  ChenrezigБуддын шашны нэр томъёо Жанрайсиг бурхан
  ChakraБуддын шашны нэр томъёохүрд
  Cessation Буддын шашны нэр томъёотонилохуй
  Central channelБуддын шашны нэр томъёотөв судал
  Causal refugeБуддын шашны нэр томъёоугийн аврал
  Calm abiding (Samatha)Буддын шашны нэр томъёо амирлан ахуй, самата
  BeingБуддын шашны нэр томъёо амьтан, төрөлхтөн
  BrahmaБуддын шашны нэр томъёобирман ариун язгуурт хүмүүн эсвэл Бирман тэнгэр
  Buddhist philosophyБуддын шашны нэр томъёобуддын гүн ухаан
  Buddha nature (Tathagata Garbha)Буддын шашны нэр томъёобурханд бүтэх чанар
  BuddhaБуддын шашны нэр томъёоБурхан
  BodhisattvaБуддын шашны нэр томъёободьсадва
  BodhichittaБуддын шашны нэр томъёободь сэтгэл
  Blood connectionБуддын шашны нэр томъёоцусан төрлийн барилдлага
  BlessingБуддын шашны нэр томъёоадистид
  Blind faithБуддын шашны нэр томъёомухар сүжиг
  BenefitБуддын шашны нэр томъёоач тус, үр ач
  Beginningless timeБуддын шашны нэр томъёоцаглашгүй, тэргүүлшгүй, эхлэлгүй цаг
  Basis of designationБуддын шашны нэр томъёо нэрийтгэлийн суурь
  BardoБуддын шашны нэр томъёо завсрын төрөл
  AwarenessБуддын шашны нэр томъёосэхээрэх, ухаарах, танин барих, ухамсарлах
  AtomБуддын шашны нэр томъёо хумхын тоос
  Arya beingБуддын шашны нэр томъёо хутагт төрөлхтөн
  AversionБуддын шашны нэр томъёохорсох сэтгэл , зэвүүцэл
  Aspiration Буддын шашны нэр томъёодуршихуй
  Asura, demigodБуддын шашны нэр томъёоасур тэнгэр
  ArhatБуддын шашны нэр томъёоархад – орчлонгийн хүрднээс тонилох
  Analytical meditationБуддын шашны нэр томъёоажиглан шинжих бясалгал
  Altar Буддын шашны нэр томъёо шүтээний ширээ
  AltruisticБуддын шашны нэр томъёобусдыг эрхэмлэхүй сэтгэл
  The aggregate of Consciousness Буддын шашны нэр томъёотийн мэдэхүйн цогц
  The aggregate of Motivational or Compositional factorБуддын шашны нэр томъёохураан үйлдэхүйн цогц
  The aggregate of Perception or DiscriminationБуддын шашны нэр томъёохуран мэдэхүйн цогц
  The aggregate of FeelingБуддын шашны нэр томъёо сэрэхүйн цогц
  The aggregate of Form Буддын шашны нэр томъёо дүрст цогц
  Aggregates (five)Буддын шашны нэр томъёо 5 цогц
  AsceticБуддын шашны нэр томъёодаяанч
  Afflicted emotion (afflictions)Буддын шашны нэр томъёонисванис
  AeonБуддын шашны нэр томъёогалав
  ActionБуддын шашны нэр томъёо үйл
  Accumulation of Wisdom Буддын шашны нэр томъёобилгүүнийг хураах
  Accumulation of meritsБуддын шашны нэр томъёобуян хураах
  Marriage to Yashodhara, the birth of his son Rahula and the enjoyment of royaltyБуддын шашны нэр томъёоХатан нөхдөөр цэнгэсэн зохионгуй
  Renunciation of Samsara, Leaving his life as a PrinceБуддын шашны нэр томъёо Илт гарсан зохионгуй
  Practice of Austerities and Asceticism, and then Renouncing them Буддын шашны нэр томъёоХатуужлыг эдэлсэн зохионгуй
  Taking His place at the Vajrasana in Bodh Gaya, the seat under the Bodhi TreeБуддын шашны нэр томъёоБоди зүрхэнд заларсан зохионгуй
  Victory over of the leader of Maras, Papiyan Буддын шашны нэр томъёо Асрахуйн мэсээр шуламсыг номхотгосон зохионгуй
  Attainment of Enlightenment reached while meditating under the bodhi treeБуддын шашны нэр томъёоИлт туулсан боди хутгийг олсон зохионгуй
  Teaching the DharmaБуддын шашны нэр томъёоНомын хүрдэн эргүүлсэн зохионгуй
  Passing away at the age of 81Буддын шашны нэр томъёоГаслангаас нөгчсөн зохионгуй
  Twelve links of Dependent origination Буддын шашны нэр томъёо шүтэн барилдахуйн 12 гишүүн
  Primordial ignorance Буддын шашны нэр томъёомунхаг
  Conditioned or formative actionsБуддын шашны нэр томъёохуран үйлдэх, үйл
  ConsciousnessБуддын шашны нэр томъёо тийн мэдрэхүй, хуран мэдэл, сэтгэл, ухамсар
  Name and formБуддын шашны нэр томъёо нэр болон дүрс
  The five sense bases and the mindБуддын шашны нэр томъёо төрөн түгэхүй
  Contact and its desire for the objectБуддын шашны нэр томъёо мэдрэхүй, хүрэлцэхүй
  Sensation or desire giving rise to feelings of pleasure and painБуддын шашны нэр томъёоамсуурга, сэрэхүй
  CravingБуддын шашны нэр томъёошунах
  GraspingБуддын шашны нэр томъёоавахуй
  Potential existenceБуддын шашны нэр томъёооршихуй, сансар
  Birth leading to endless rebirthБуддын шашны нэр томъёотөрөхүй
  Aging and death leading to endless cycles of life and deathБуддын шашны нэр томъёо өтлөх ба үхэх
  Two accumulationsБуддын шашны нэр томъёо2 чуулган
  The accumulation of merits Буддын шашны нэр томъёобуяны чуулган
  The accumulation of wisdomБуддын шашны нэр томъёобилэг билгүүний чуулган
  Two extremesБуддын шашны нэр томъёохоёр хязгаар
  NihilismБуддын шашны нэр томъёотасархайн хязгаар
  EternalismБуддын шашны нэр томъёомөнхийн хязгаар
  Two extremes of behavior Буддын шашны нэр томъёо зан байдлын хоёр хязгаар
  IndulgenceБуддын шашны нэр томъёоөөрийгөө өөгшүүлэх, зоргоороо
  Self mortificationБуддын шашны нэр томъёоөөрийгөө цээрлүүлэх
  Two obstacles of Meditative stabilizationБуддын шашны нэр томъёобясалгалын хоёр гол тотгор
  LethargyБуддын шашны нэр томъёоживэх
  ExcitementБуддын шашны нэр томъёодогшрох
  Two stages of tantraБуддын шашны нэр томъёотарнийн 2 зэрэг
  Generation stageБуддын шашны нэр томъёо үүсгэлийн зэрэг
  Completion stage Буддын шашны нэр томъёотөгсгөлийн зэрэг
  Two truths Буддын шашны нэр томъёо2 үнэн
  The conventional or relative truthБуддын шашны нэр томъёо янагуухи үнэн
  The absolute or ultimate truthБуддын шашны нэр томъёочанагуухи, үнэмлэхүй үнэн
  Two veils or obscurationsБуддын шашны нэр томъёо 2 түйтгэр
  The obscuration of emotional defilementБуддын шашны нэр томъёонисванисын түйтгэр
  The obscuration of objective knowledgeБуддын шашны нэр томъёомэдэгдэхүүний түйтгэр
  Ultimate natureБуддын шашны нэр томъёо туйлын мөн чанар
  Ultimate or absolute truthБуддын шашны нэр томъёо чанагуухи үнэн
  Universal responsibilityБуддын шашны нэр томъёоүлэмж сэтгэл
  VajrayanaБуддын шашны нэр томъёо Очир хөлгөн
  Valid cognitionБуддын шашны нэр томъёошалгадаг ухаан
  VehicleБуддын шашны нэр томъёохөлгөн
  ViewБуддын шашны нэр томъёо үзэх онол
  View of transitory collectionБуддын шашны нэр томъёоэвдрэх үзэл
  VipassanaБуддын шашны нэр томъёоүлэмж үзэхүй ба гүн үзлийн бясалгал
  VirtueБуддын шашны нэр томъёобуян
  VisualizationБуддын шашны нэр томъёодүрслэл
  VoidnessБуддын шашны нэр томъёохоосон чанар
  VowsБуддын шашны нэр томъёосанваар
  Individual liberation vows (Pratimoksha)Буддын шашны нэр томъёоангид тонилогчийн санваар
  Lay vows (Genen, upasika) Буддын шашны нэр томъёогэнэн, гэнэнмаа увш, увшинз
  Novice, RavjunБуддын шашны нэр томъёоравжун
  GetsulБуддын шашны нэр томъёогэцүл, гэцүлмаа
  Full ordination GelongБуддын шашны нэр томъёогэлэн, гэлэнмаа, бикшу, бикшуни, аяга тахимлиг
  Bodhisattva vowsБуддын шашны нэр томъёободьсадвын санваар
  Tantric vows Буддын шашны нэр томъёонууц тарнийн санваар
  Watching the breathБуддын шашны нэр томъёоамьсгалаа ажиглах
  Wheel of life Буддын шашны нэр томъёоамьдралын хүрд, орчлонгийн хүрд
  WindБуддын шашны нэр томъёохий
  WisdomБуддын шашны нэр томъёобилиг ухаан
  Wisdom truth body Буддын шашны нэр томъёобилиг билгүүний номын лагшин
  Wish fulfillingБуддын шашны нэр томъёогорилыг эсвэл хүслийг бүтээгч
  Wrong viewБуддын шашны нэр томъёо буруу үзэл
  YogacharaБуддын шашны нэр томъёосэтгэл төдийтөн, сэтгэл төдийтөний
  Yogi/YogaБуддын шашны нэр томъёоегүзэр
  Buddha Abundant TreasuresБуддын шашны нэр томъёоОлон эрдэнэт бурхан
  Pure Body TathagataБуддын шашны нэр томъёоХир үгүй нэрт бурхан
  Sun Moon Light TathagataБуддын шашны нэр томъёоНаран саран зул бурхан
  King of the Gods Tathagata Буддын шашны нэр томъёоТэнгэрийн хаан бурхан
  Treader on Seven - Jeweled Lotus Tathagata Буддын шашны нэр томъёоДолоон эрдэнэт лянхуан дор явагч бурхан
  Sakya the LionБуддын шашны нэр томъёоШигэмүни арслан
  Bodhisattva Ever ZealousБуддын шашны нэр томъёоАшид хичээгч бодьсадва
  Bodhisattva precious MoonБуддын шашны нэр томъёоЭрдэнэ саран бодьсадва
  Bodhisattva medicine King Буддын шашны нэр томъёоЭмийн хаан бодьсадва
  Bodhisattva - Mahasattva Ever ZealousБуддын шашны нэр томъёоНас үргэлжид хичээгч бодьсадва
  Bodhisattva - Mahasattva Medicine KingБуддын шашны нэр томъёоБодьсадва махасадва эмийн хаан
  Bodhisattva Wonder Sound Буддын шашны нэр томъёоЯруу эгшигт бодьсадва
  Bodhisattva - mahasattva Great Power obtainedБуддын шашны нэр томъёоБодьсадва махасадва их
  Bodhisattva Precious Palm (of a hand)Буддын шашны нэр томъёоГар дор эрдэнэт бодьсадва
  Bodhisattva Full MoonБуддын шашны нэр томъёоДүүрэн саран бодьсадва
  Bodhisattva Great Power ObtainedБуддын шашны нэр томъёоИх дарумт бодьсадва
  King of the drum - sound of the CloudsБуддын шашны нэр томъёоҮүл хийгээд гүүргийн дуут хаан
  Six tasked white elephant kingБуддын шашны нэр томъёоЦагаан өнгөт зургаан аръяат зааны хаан
  Minor kingsБуддын шашны нэр томъёоӨчүүхэн хаад
  Divine son Precious Light Буддын шашны нэр томъёоЭрдэнийн гэрэлт хан хөвгүүн
  Divine son Law willБуддын шашны нэр томъёоНомын оюут хан хөвгүүн
  Divine son Infinite WillБуддын шашны нэр томъёоХязгаар үгүй оюут хан хөвгүүн
  Divine son Exellent WillБуддын шашны нэр томъёоСайн оюут хан хөвгүүн
  thirty three heavensБуддын шашны нэр томъёоГучин гурван тэнгэр
  God, heavenБуддын шашны нэр томъёоТэнгэр
  Joyful Sight KalpaБуддын шашны нэр томъёоБаясгалант тал галав
  Sexty minor kalpasБуддын шашны нэр томъёоЖаран зуурт галав
  Great Form kalpsБуддын шашны нэр томъёоИх биет галав
  Domain Jewel ProducingБуддын шашны нэр томъёоЭрдэнэ гаргагч орон
  World Adorned with RadianceБуддын шашны нэр томъёоМаш гэгээн гэрлээр чимсэн ертөнц
  World Spotless Буддын шашны нэр томъёоХир үгүй хэмээх ертөнц
  Domain Adorned with Pure RadianceБуддын шашны нэр томъёоГэгээн гэрлээр чимсэн ертөнц
  Triple worldБуддын шашны нэр томъёоГурван орон
  Three - thousand - great - thousand fold worldБуддын шашны нэр томъёоГурван мянган их мянган ертөнцөс
  One four - continent worldsБуддын шашны нэр томъёоДөрвөн тив нэгний ертөнц
  Two four - continent worldsБуддын шашны нэр томъёоДөрвөн тив хоёрны ертөнц
  Three One four - continent worldsБуддын шашны нэр томъёоДөрвөн тив гуравны ертөнц
  Four four - continent worldsБуддын шашны нэр томъёоДөрвөн тив дөрөвний ертөнц
  Demon with head like bullock'sБуддын шашны нэр томъёоҮхэр толгойт амьтан
  Ghost, demon Буддын шашны нэр томъёобирд
  Hungry ghostБуддын шашны нэр томъёоБисаци бирд
  EyebrowБуддын шашны нэр томъёоАньсага зуурхи орон
  MonkБуддын шашны нэр томъёоАяга, тахимлиг
  NobleБуддын шашны нэр томъёоАриун
  Noble lifeБуддын шашны нэр томъёоАриун явдал
  Lion throneБуддын шашны нэр томъёоАрслант сандал
  BenevolenceБуддын шашны нэр томъёоАсрахуй
  Fold handБуддын шашны нэр томъёоАлгаа хамтатгах
  Fame seeker Буддын шашны нэр томъёоАлдар хүсэгч
  MeritБуддын шашны нэр томъёоЭрдэм
  Many - footedБуддын шашны нэр томъёоОлон хөлт
  LandБуддын шашны нэр томъёоОрон
  Difficult to perceiveБуддын шашны нэр томъёоОлохуйяа бэрх
  Tactful methodБуддын шашны нэр томъёоУран арга
  PassionБуддын шашны нэр томъёоУрин
  Alms, donationБуддын шашны нэр томъёоӨглөг
  Egg - bornБуддын шашны нэр томъёоӨндөгнөөс төрөх
  True zealБуддын шашны нэр томъёоҮнэн хичээнгүй
  Fruit, pitБуддын шашны нэр томъёоҮр
  EnviousБуддын шашны нэр томъёоНайдангуй
  Eight emancipationБуддын шашны нэр томъёоНайман тийн тонилохуй
  One formБуддын шашны нэр томъёоНэг чанарт
  Law, doctrineБуддын шашны нэр томъёоНом
  Wheel of the lawБуддын шашны нэр томъёоНомын хүрдэн
  PassБуддын шашны нэр томъёоНөгчих
  OvercomeБуддын шашны нэр томъёоМашид гэтлэх
  UnderstandБуддын шашны нэр томъёоМэдэхүй
  SaluteБуддын шашны нэр томъёоМөргөх
  ConchБуддын шашны нэр томъёоЛавай
  Lotus flower adornБуддын шашны нэр томъёоЛянхуан цогцон
  FlagБуддын шашны нэр томъёоБанжид
  Burn own body Буддын шашны нэр томъёоБиеэ зул шатаах
  View about the self Буддын шашны нэр томъёоБи хэмээх үзэл
  HardБуддын шашны нэр томъёоБэрх
  Ponder, practice meditationБуддын шашны нэр томъёоБясалгах
  Believe and descernБуддын шашны нэр томъёоБишрэн итгэх
  Cannot believeБуддын шашны нэр томъёоИтгэхгүйеэ бэрх
  PerceptionБуддын шашны нэр томъёоБодь үнэн
  ServantБуддын шашны нэр томъёоБоол
  InstructБуддын шашны нэр томъёоБоловсрох
  Buddhas workБуддын шашны нэр томъёоБуддын үйлс
  Buddhas eyeБуддын шашны нэр томъёоБурхны нүд
  Wisdom of the Buddha Буддын шашны нэр томъёоБурхны сэцэн билиг
  Become BuddhaБуддын шашны нэр томъёоБурхан болох
  Buddha vehicleБуддын шашны нэр томъёоБурхны хөлгөн
  Son of the BuddhaБуддын шашны нэр томъёоБурхны хүү
  Virtue, goodnessБуддын шашны нэр томъёоБуян
  Root of virtueБуддын шашны нэр томъёоБуяны үндэс
  Plant the roots of goodnessБуддын шашны нэр томъёоБурхны үндсийг тарих
  Cultivate the roots of goodnessБуддын шашны нэр томъёоБуяны үнсдийг хураах
  All the livingБуддын шашны нэр томъёоХамаг амьтан
  Renouncing all desiresБуддын шашны нэр томъёоХамаг хүслийг тэвчих
  Universal Buddha - worldБуддын шашны нэр томъёоХамаг бүгд бурхадын орон
  No covetousБуддын шашны нэр томъёоХарам үгүй
  Twelve hundred merits of tongueБуддын шашны нэр томъёоХэлний мянга хоёр зуун эрдэм
  ExistenceБуддын шашны нэр томъёоХэдүй бүхий амьтан
  SalvationБуддын шашны нэр томъёоХичээнгүй
  Degree of salvationБуддын шашны нэр томъёоХичээнгүйн зэрэг
  Pure - eyedБуддын шашны нэр томъёоХир үгүй нүдэн
  SinsБуддын шашны нэр томъёоХилэнц
  Sins of the LawsБуддын шашны нэр томъёоХилэнцит ном
  Nothingness, voidБуддын шашны нэр томъёоХоосон
  Law of the voidБуддын шашны нэр томъёоХоосон чанарын ном
  Seclucion and quidБуддын шашны нэр томъёоАглаг, хоосон
  EmanateБуддын шашны нэр томъёоХувилахуй
  Birth by emanationБуддын шашны нэр томъёоХувилахуйгаар төрөхүй
  Sovereign, supernatural powerБуддын шашны нэр томъёоХувилгаан
  SandsБуддын шашны нэр томъёоХумхын тоостон
  Snap of fingersБуддын шашны нэр томъёоХуруугаа инждэх
  FootlessБуддын шашны нэр томъёоХөл үгүйтэн
  Human and nonhuman beingsБуддын шашны нэр томъёоХүн хийгээд хүн бус
  PleasureБуддын шашны нэр томъёоХүсэл
  Grief, anxiousБуддын шашны нэр томъёоГаслан
  RelicБуддын шашны нэр томъёоГэгээн язгуур
  Light upБуддын шашны нэр томъёоГийгүүлэх
  Third truthБуддын шашны нэр томъёоГутгаар үнэн
  Mysterious Law, Supreme LawБуддын шашны нэр томъёоГүн ном
  MessengerБуддын шашны нэр томъёоТавигчид
  Five decadencesБуддын шашны нэр томъёоТаван цөв
  Five transcendent facultiesБуддын шашны нэр томъёоТаван зөн билэг
  Take joyБуддын шашны нэр томъёоТаалах
  Save the suffers in hellБуддын шашны нэр томъёоТам дах амьтан бүгдийг тонилгох
  AttachБуддын шашны нэр томъёоТачаах
  AttachmentБуддын шашны нэр томъёоТачаангуй
  No desires Буддын шашны нэр томъёоТачаангуй үгүй
  Sounds of godsБуддын шашны нэр томъёоТэнгэрийн дуун
  SurroundБуддын шашны нэр томъёоТойрон суух
  Beyond measuresБуддын шашны нэр томъёоТоолшгүй
X