Хөдөлгөөн засалчын лицензийн жишиг сорил

1.Нэг сонголттой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь A, B, C, D, E гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно.

2.Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулт зөв байж болох )

 • 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол (A.)
 • 1, 2, 3, 4 дугаар хариултууд зөв бол (B.)
 • 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол (C.)
 • Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол (D.)
 • Бүх хариулт зөв бол (E.)

3.Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалтгаан хамаарлыг тодорхойлно.)

 • Зөв, Зөв, Зөв (A.)
 • Зөв, Зөв, Буруу (B.)
 • Зөв, Буруу, Буруу (C.)
 • Буруу, Зөв, Буруу (D.)
 • Буруу, Буруу, Буруу (E.)

70 онооноос дээш оноо авсан тохиолдолд тэнцэнэ

100:00 Үлдсэн хугацааМинут Секунт
  X